Aandachtspunten

95 weergaves

De geselecteerde aandachtspunten:

 1. ONTPOLDEREN NEE!!!
  Dat houdt in afwijzing van alle bestaande en mogelijk nieuwe ontpolderplannen in Zeeland voor zogeheten natuurcompensatie of - herstel. Buitendijkse natuurwinst is in de hele provincie voldoende kansrijk. Ontpolderen is onbezonnen, ondoordacht en onverantwoord(elijk)!

 2. Blijven luisteren naar en opkomen voor onze inwoners.

 3. Kritisch meekijken en zoeken naar de meest optimale besteding van gemeenschapsgelden (doe meer met minder).

 4. Onderzoek naar o.a. toepassing van waterstof, zonne-energie en als mogelijk alternatief voor conventionele kerncentrales het onderzoek naar thoriumcentrales stimuleren; stop op (onbetrouwbare) windenergie.

 5. Behoud van bereikbare en betrouwbare basis ziekenhuizen in Vlissingen, Goes en Terneuzen inclusief de bestaande poliklinieken in andere plaatsen, met een goede onderlinge en elkaar versterkende samenwerking (ook grensoverschrijdend).

 6. Wij willen gemeenten meer bevoegdheden geven inzake woningbouw; een gemeente kan naar onze mening zelf het beste bepalen hoeveel, waar en welke nieuwbouw er noodzakelijk is en dat is volledig in lijn met de nieuwe Omgevingswet die er zit aan te komen. Tevens willen wij het tekort aan huur- en koopwoningen proberen te ondervangen door het bewerkstelligen van toestemming voor permanente bewoning van vakantie/recreatieparken.

 7. Aandacht voor vestiging arbeidsmigranten.

 8. De provinciale belastingen zo laag mogelijk houden.

 9. Mobiliteit: betaalbaar en voor iedereen bereikbaar openbaar vervoer waarborgen (betrouwbare en betaalbare veerdienst Breskens-Vlissingen v.v. en “betaalbare tarieven” voor de Westerscheldetunnel; het liefst zo snel mogelijk tolvrij voor Nederlands kenteken!

 10. Veiligheid en rechtsorde optimaliseren. Veiligheid staat synoniem voor Zeeland. Opsporing van misdaad, inbraak en ondermijning zijn een eerste prioriteit; jeugdcriminaliteit, vandalisme en overlast (hangjongeren bijv.) dienen preventief te worden aangepakt.

 11. Veiligheid achter solide zeeweringen komt op de eerste plaats (droge voeten). Geen experimenten met combinaties van veiligheid (overslagdijken) en zilte natuur(recreatie), oppolderen of wisselpolders. Optimale mogelijkheden voor buitendijkse recreatie, fietsen, wandelen enz. nastreven, dus geen hekwerken/afsluitingen om zogezegd vogels te beschermen.

 12. Verkeersveiligheid bevorderen in het algemeen en bijvoorbeeld door niet langer toe te staan dat er bomen worden aangeplant op een te korte afstand van de weg (conform aanbeveling ANWB rapport en CROW richtlijnen).

 13. Geen verzilting van Zeeuwse zoetwatergebieden/voorzieningen (wij hebben indertijd als enige partij tegen verzilting van het Volkerak-Zoommeer gestemd; pas veel later kwamen de andere partijen tot inkeer).

 14. Vernieuwingen in landbouw en visserij op realistische, betaalbare en haalbare manier (verdienmodel) inclusief aandacht voor bestrijding schadelijke dier- en plantensoorten.

 15. Natuurbehoud ten gunste van onszelf en de vele generaties na ons is een goede zaak. De PARTIJ VOOR ZEELAND is echter van mening dat men inmiddels deze doelstelling ruimschoots is voorbijgeschoten met de aanleg van namaaknatuur, de zogenaamde “nieuwe natuur” en streeft een beter evenwicht na. Met betrekking tot het aanplanten van bos: niet op vruchtbare landbouwgrond, vul daar die “nieuwe natuurgebieden” maar mee in, is beter dan de distelvelden van nu.

 16. Aquacultuur en zilte teelten. Proefprojecten niet eindeloos en uitzichtloos subsidiëren, maar binden aan strenge marktnormen en tijdig stoppen bij mislukken.

 17. Streven naar optimale samenwerking met andere provincies (ook grensoverschrijdend), gemeenten en het Waterschap (zonder nieuwe bestuurslagen te vormen zoals bijvoorbeeld OZO of Tafel van 15).

 18. Alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat er niet nog meer voorzieningen over onze provinciegrens verdwijnen.

 19. Invoering van een kortingstarief openbaar vervoer voor inwoners van Zeeland die actief zijn in de mantelzorg dan wel maatschappelijk vrijwilligerswerk verrichten.

 20. Investeren in voorzieningen tot behoud/versterking van de Zeeuwse dorpsgemeenschappen en een leefbaar platteland. Stimulering van economische groei en werkgelegenheid in haven en industrie, midden- en kleinbedrijf en de sector toerisme/recreatie (zorgtoerisme). N.B. Bij toeristische sector met name inzetten op kwaliteitsverbetering.

 21. We ondersteunen initiatieven vanuit het bedrijfsleven om tot meer containeroverslag te komen in de Zeeuwse havens. Dat draagt tevens bij aan de veiligheid van de scheepvaart op de Westerschelde en de mensen die achter de zeeweringen wonen. Geen nieuwe verdiepingen meer van de vaargeul tussen Vlissingen en Antwerpen.

 22. Een krachtige senioreneconomie ontwikkelen, die jongeren uit Zeeland en van buitenaf nieuwe/unieke opleidingskansen en arbeidsplaatsen biedt en aantrekkelijke voorwaarden scheppen voor starters op de woningmarkt, die in Zeeland hun toekomst willen opbouwen.

 23. Onderwijsaanbod moet worden afgestemd en uitgebreid op de behoefte van het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door een internationale school op te richten in Zeeuws-Vlaanderen.

 24. Financiën: er op toezien dat Rijksbijdragen die geoormerkt zijn (bijv. Krimpgelden in het verleden) niet worden gebruikt voor andere doelen of om ‘gaten’ in de begroting op te vullen.

 25. Aandacht voor aanpak Stikstof. Voorkomen dat Zeeland economisch op slot gaat!

 26. Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Aanrijtijden hulpdiensten (brandweer, ambulance) mogen niet worden opgerekt; in geval van nood telt iedere seconde!

 27. Digitale Agenda. Beschikbaarheid breedbandinternet, zowel bekabeld (glasvezel) als draadloos, dient gewaarborgd te zijn in onze gehele provincie Zeeland. Wij beschouwen dit als een soort “nutsvoorziening” die onontbeerlijk is voor een verdere economische ontwikkeling, want wat kost het ons (bedrijven/toerisme) als daarin niet wordt geïnvesteerd?

 28. Het opzetten van mobiliteitscentra of begeleiding van ‘Job to Job’ zijn van groot belang; geen bedrijfssluitingen zonder solide sociaal plan.

 29. Gezonde leefomgeving. Wij willen onderzoek naar mogelijke schadelijkheid voor de volksgezondheid van de naar schatting 6000 stoffen die net als PFAS niet in de Westerschelde thuishoren.

 30. Energietransitie: proberen te voorkomen dat de kosten hiervan eenzijdig op de burger worden afgewenteld. Inzetten op waterstof en kernenergie (geen verplichte warmtepomp). Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat!

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland