pvz header1

Home

Partij voor Zeeland Nieuws

BRANDBRIEF

Aan : Provinciale en Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: Oproep om per omgaande over te gaan op digitaal vergaderen.

Oostburg, d.d. 1 december 2021,

 

Geachte collega’s,

Verzoek om bijdrage te leveren aan het tegengaan/voorkomen van verdere coronabesmettingen Zeeland

We moeten helaas constateren dat ook in Zeeland het aantal positief geteste mensen exponentieel toeneemt.

Dat feit benadrukt naar de mening van de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) de noodzaak, dat je als bestuursorgaan en individu, daar waar mogelijk, alles in het werk moet stellen om een bijdrage te leveren aan het tegengaan/voorkomen van een mogelijke verdere verspreiding van het virus.

 

Geen noodzaak fysiek vergaderen

Er is in het geval van commissievergaderingen en Statenvergaderingen geen noodzaak om fysiek te vergaderen, omdat de wetgever in een rechtsgeldig digitaal alternatief heeft voorzien.

Daar komt nog bij, dat tijdens de laatste persconferentie (26-11-2021) door premier Rutte nogmaals expliciet een oproep gedaan werd, ik citeer: ,,als reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis”, ,,en het thuiswerk advies wordt: werk thuis”.

Hij voegde er ook nog aan toe: ,,We zien dat werk een flink aandeel heeft in de verspreiding van het virus en dat moeten we echt naar beneden zien te krijgen!”.

 

Voorbeeldfunctie

De boodschap van onze rijksoverheid is helder: ‘Beperk je reisbewegingen zoveel mogelijk en werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.

Weliswaar wordt er een uitzondering gemaakt voor o.a. provinciale besturen.

Maar waarom moet je persé gebruik maken van die uitzonderingspositie, is dat nodig? Is dat verantwoord? Is dat een goed voorbeeld?

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is de mening toegedaan dat wij geen gebruik moeten maken van deze uitzonderingspositie, omdat er geen noodzaak bestaat om fysiek te vergaderen en risico’s op besmetting zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Wij vinden fysiek vergaderen, in het licht van het exponentieel toenemend aantal besmettingen in Zeeland, daarenboven ook niet verantwoord en last but not least vinden wij het ook geen goed voorbeeld voor anderen.

 

Zinvolle controle

Tevens vinden wij het onbegrijpelijk dat Statenleden en Collegeleden, vanwege genoemde ‘uitzonderingspositie’, ook niet gecontroleerd hoeven te worden op een mogelijke coronabesmetting bij binnenkomst van de vergaderruimte; dus geen app hoeven te laten scannen of een negatieve test moeten overleggen.

Daar komt nog bij dat wij geconstateerd hebben dat insprekers tijdens commissievergaderingen blijkbaar ook ongecontroleerd in- en uit kunnen lopen.

N.B. Met een zinvolle controle bedoelen wij overigens het overleggen van een geldige negatieve testuitslag door alle aanwezigen en niet het laten scannen van een app die geen garantie kan bieden dat de persoon in kwestie wel- of geen drager van het virus is. Zo voorkom je dus dat negatief geteste ongevaccineerden besmet worden door gevaccineerde aanwezigen die alleen een app hoeven te laten scannen!

 

Oproep

Langs deze weg roepen wij u allen op om gevolg te geven aan de ‘dringende adviezen’ van premier Rutte en ondanks het feit dat de politiek een uitzonderingspositie heeft verworven, om toch gezamenlijk het goede voorbeeld te geven, want alleen zo krijgen wij samen corona eronder! 

Wij roepen u dus allen op, om per omgaande te besluiten, om over te gaan op digitaal vergaderen.

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

Hoogachtend, 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn (Fractievoorzitter)

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 16-11-2021,

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande de gang van zaken m.b.t. de reactie van uw college inzake kernenergie.

 

Toelichting

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) was afgelopen vrijdag d.d. 12-11-2021 weliswaar verrast, maar blij om te vernemen dat uw college een lobby voert om de vestiging van een nieuwe tweede kerncentrale in Borssele te bewerkstelligen en tevens ook om de huidige kerncentrale langer open te mogen houden. Vervolgens waren wij eveneens positief verrast dat er ook al een initiatief op het gebied van de ontwikkeling van een thoriumcentrale binnenkort binnen onze provincie wellicht van start gaat.

Door de reactie vanuit de PvdA Statenfractie (nota bene uw coalitiegenoot), bleek dat niet alleen wij verrast waren om deze klip en klare standpunten en ontwikkelingen van uw college te vernemen!

 

Vragen

Naar aanleiding van het rapport ‘De parelduiker vreest de modder niet’ (november 2015) AANBEVELING 3: / Investeer als PS en GS in het onderhouden van de onderlinge relatie en de cultuur: Informatievoorziening.

 1. Waarom gaf uw college in de voorgaande Statenvergadering van d.d. 08-10-2021 geen antwoord op mijn vragen, gesteld vanuit de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. de drie bovengenoemde onderwerpen en zegde uw college een schriftelijke beantwoording toe, terwijl deze door uw college op 12 november jl. klip en klare informatie en standpunten inzake kernenergie bij u toen ook al “bekend moeten zijn geweest”!?

  Daar komt nog bij dat uw college die belofte inzake een schriftelijke beantwoording niet gestand heeft gedaan!

 2. Waarom heeft uw college de suggestie geopperd c.q. overgenomen om een conferentie/bijeenkomst aangaande kernenergie te organiseren (na de nieuwe kabinetsformatie) waar alle voor- en nadelen zouden worden belicht, terwijl er naar uw zeggen al een duidelijke keuze is gemaakt en die koers al is ingezet; is dat geen ‘mosterd na de maaltijd’?

 3. Graag ontvangen wij van uw college exacte informatie m.b.t. waaruit uw lobby tot op heden heeft bestaan en in de toekomst nog gaat bestaan (namen, plaatsen, data en tot op heden behaalde resultaten graag).

 4. (a) Voor wat betreft het initiatief aangaande de ontwikkeling van een thoriumcentrale willen wij eveneens nadere specificaties van u ontvangen (wie, wat, waar en per wanneer en wat heeft uw college concreet ondernomen om deze activiteit ‘binnen te halen’)?

  (b) Hoelang was uw college reeds op de hoogte van deze ontwikkeling en waarom heeft u PS niet eerder geïnformeerd

 5. (a) Is uw college met ons van mening dat een adequate en tijdige informatievoorziening, vanuit uw informatieplicht, het indienen van deze zogenaamde “overbodige moties” had kunnen voorkomen en daarmee tijdverspilling tijdens de Statenvergadering had kunnen voorkomen?

  (b) Waarom kwalificeert uw college zogenaamde overbodige moties die worden ingediend door één of meerdere coalitiepartijen vaak als ‘ondersteuning voor het door u gevoerde beleid’, en ontraad uw college dergelijke moties meestal als ze worden ingediend door één of meerdere oppositiepartijen?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

 

François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlage:  pdf Art. 44 vragen aangaande de gang van zaken m.b.t. de reactie van uw college inzake kernenergie (89 KB)

Geachte voorzitter,

Ik wil beginnen met het uitdelen van een compliment namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), een compliment aan onze ambtenaren voor de uitwerking van het geheel.

  

Energietransitie & Klimaatdoelen

Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat.

De huidige en toekomstige betaalbaarheid van de energierekening voor onze inwoners vraagt niet alleen onze aandacht, maar eist actie van ons als Provinciale Staten!

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), en velen met ons, zien een mogelijke oplossing om de klimaatdoelen te halen en tevens de energierekening betaalbaar te houden, in de toepassing van kernenergie.

N.B. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert dat de gestelde klimaatdoelen zonder de implementatie van kernenergie niet haalbaar zijn;

Daarom, meneer de voorzitter, dien ik nu drie moties in namens de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).

De eerste motie is getiteld: ‘Inzetten op vestiging TWEEDE kerncentrale’

De tweede motie betreft: ‘Inzetten op langer openhouden kerncentrale Borssele’

En de derde motie heeft als onderwerp: ‘Ontwikkeling Thoriumcentrale’

En ik besluit dit hoofdstuk, in de hoop dat eenieder die boodschap goed tot zich neemt, met een herhaling van de uitspraak: ,,Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat.”

 

PFAS/PFOS

Op 25 oktober jl. heeft de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) art. 44 vragen gesteld aan uw college aangaande de vervuiling van de Westerschelde en omgeving.

Tijdens de informatiebijeenkomst van 20 oktober jl. vernamen wij, ik citeer: ,,Huidige situatie: in Nederland blootstelling door drinkwater en voedsel boven gezondheidskundige grenswaarde. Deze situatie is ongewenst, we kunnen gezondheidseffecten niet uitsluiten (effecten op immuunsysteem worden als eerste verwacht).”

Je schrikt je rot, meneer de voorzitter, dat betekent dat een ontwikkeld land als Nederland de gezondheid van haar burgers niet kan garanderen!

 

Vervolgens kwam de tweede klap in ons gezicht. Ondanks het feit dat er enorme hoeveelheden gif (PFAS/PFOS) in de Westerschelde worden geloosd, was er nog geen onderzoek opgestart, omdat nog niemand daar opdracht voor had gegeven! ONBEGRIJPELIJK!!!

 

Landbouw & Veeteelt

Farm-to-Fork-strategie.

Het lijkt er op dat Nederland, samen met Europa, de agrarische sector, door de invoering van allerlei strenge maatregelen, de nek aan het omdraaien is.

Met Eurocommissaris en tevens Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans aan het hoofd, met z’n ‘Green Deal.

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) distantieert zich van deze politiek.

Het is naar onze mening onlogisch, onverantwoord en daarenboven onbeschaamd dat deze Europarlementariër, Frans Timmermans, een rapport met de analyse en doorrekening van zijn “Green Deal” 8 maanden onder de pet heeft gehouden omdat de conclusies ronduit vernietigend waren voor de door hem ingezette koers! Samengevat bracht het rapport aan het licht dat de invoering van de “Green Deal” minder voedsel, meer landgebruik en hogere prijzen betekent!!!

Deelt uw college het standpunt van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) dat we onze landbouw en veeteeltsector moeten koesteren i.p.v. verkwanselen?

 

Grote projecten

Waterdunen

De inlaatduiker bij Waterdunen is nog steeds niet aangepast, dus onze kustveiligheid is nog steeds niet gewaarborgd.

Graag vernemen wij van uw college per welke datum die inlaatduiker inclusief alle aanpassingen, wordt opgeleverd?

 

Plan Perkpolder

Wij willen graag van uw college weten of er al zicht op is wanneer de knoop definitief wordt doorgehakt of de met Thermisch Gereinigde Grond (TGG) nieuw aangelegde zeedijk moet worden vervangen of niet?

Uit de media vernamen wij dat er wederom grote hoeveelheden grond zullen worden aangevoerd t.b.v. de realisatie van Plan Perkpolder; kan uw college garanderen dat de controle hierop deze keer wel waterdicht is; m.a.w. zijn naar de mening van uw College de veiligheid en de volksgezondheid deze keer wel afdoende gewaarborgd?

 

Kustveiligheid algemeen

Droge voeten

Hoe kijkt uw college aan tegen de studie van ingenieur Dick Butijn, die voorstelt om op 25 kilometer voor de kust een enorme nieuwe dijk aan te leggen tegen de zeespiegelstijging?

(N.B. Ingenieur Dick Butijn is lid van de commissie Zeespiegelstijging van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.)

Is uw college bereid om deze studie, in de breedst mogelijke zin, mee te nemen in de discussie over klimaatadaptatie?

 

Keuzes maken

We zullen moeilijke keuzes moeten maken. Dit doen we met elkaar als Provinciebestuur, maar ook met de inwoners van onze provincie Zeeland, inwoners die o.a. tijdens commissievergaderingen hun inbreng kunnen leveren.

 

Samenwerking

Dat vraagt inspanningen van ons allemaal. Dat vraagt dat we over onze eigen schaduw heen stappen en ruimte geven voor elkaars ideeën.

 

Onze mooie provincie Zeeland is het waard!

 

Met deze woorden besluit ik de bijdrage namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).

 

Dank U wel meneer de voorzitter.

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op donderdag 11 november 2021,

 

Constaterende dat: 

 • Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert dat de gestelde klimaatdoelen zonder de implementatie van kernenergie niet haalbaar zijn;

 • Landen als Frankrijk, Zweden en Finland, net als Nederland lid van de Europese Unie (EU), inzetten op kernenergie;

 

Overwegende dat: 

 • De vestiging van een TWEEDE kerncentrale het behalen van de klimaatdoelen voor Zeeland op termijn een stuk dichterbij zou brengen;

 • Het van belang is om onafhankelijker te worden van het buitenland om een stabiele energievoorziening te kunnen waarborgen;

 • De huidige en toekomstige betaalbaarheid van de energierekening voor onze inwoners actie van ons eist en niet alleen onze aandacht vraagt;

 • Zeeland veel industrie huisvest met een grote energiebehoefte;

 • We moeten voorkomen dat een andere provincie ons voor is, en daarom een helder signaal richting Rijksoverheid o.i. nu aan de orde is;

 

Draagt het college op:

 • Om bij de Rijksoverheid te pleiten voor de vestiging van een TWEEDE kerncentrale (in Borssele);

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn

H.G.A. Steur

E.A.A. van Hoecke

 

Bijlage:

pdf Motie 'Inzetten op tweede kerncentrale' 11 Statenvergadering november 2021 (83 KB)

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op donderdag 11 november 2021,

Constaterende dat:

 • Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert dat de gestelde klimaatdoelen zonder de implementatie van kernenergie niet haalbaar zijn;

 

Overwegende dat:

 • De doorontwikkeling van nog veiligere en efficiëntere kerncentrales een must is;

 • De ontwikkeling van een alternatief in de vorm van een thoriumcentrale o.a. afhangt van financiering en beschikbare ontwikkellocaties;

 • Er in Zeeland een tekort is aan hoogwaardige werkgelegenheid;

 

Draagt het college op:

 • Om bij de Rijksoverheid, Zeeland aan te bieden als ontwikkellocatie;

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)


François Babijn

H.G.A. Steur

E.A.A. van Hoecke

 

Bijlage:

pdf Motie Thoriumcentrale Statenvergadering 11 november 2021 (58 KB)

MOTIE ‘Inzetten op langer openhouden kerncentrale’

 

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op donderdag 11 november 2021,

  

Constaterende dat:

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert dat de gestelde klimaatdoelen zonder de implementatie van kernenergie niet haalbaar zijn;

 

Overwegende dat:

Een helder signaal richting Rijksoverheid o.i. nu aan de orde is;

 

Draagt het college op:

Om er bij de Rijksoverheid voor te pleiten om de kerncentrale in Borssele langer in gebruik te houden, indien dat veilig en verantwoord kan.

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn

H.G.A. Steur

E.A.A. van Hoecke

Bijlage:

pdf Partij voor Zeeland Motie langer openhouden kerncentrale Statenvergadering 11 november 2021 (60 KB)

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 25-10-2021,

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande vervuiling Westerschelde en omgeving n.a.v. ‘Informatiebijeenkomst over PFAS’ d.d. 20 oktober jl..

Toelichting

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is enorm geschrokken van het feit dat tijdens de presentatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangaande PFAS, onder de kop ‘Algemene conclusie voor Nederland’ gemeld werd, ik citeer: ,,Huidige situatie: in Nederland blootstelling door drinkwater en voedsel boven gezondheidskundige grenswaarde. Deze situatie is ongewenst, we kunnen gezondheidseffecten niet uitsluiten (effecten op immuunsysteem worden als eerste verwacht).” 

Daarenboven waren wij geschokt te moeten vernemen dat er door het RIVM nog geen metingen verricht werden en er ook nog steeds geen metingen verricht worden, omdat het RIVM daarvoor geen opdracht heeft ontvangen.

N.B. Het RIVM doet wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het overheidsbeleid en het toezicht op het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur. Het instituut is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De opdrachten komen - naast VWS - van: de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, Landbouw en Innovatie, diverse inspecties, de Europese Unie, de Verenigde Naties. (Bron: website Rijksoverheid.nl).

Nu vernemen wij dat Minister Barbara Visser (Infrastructuur & Waterstaat) op korte termijn overlegt met onder meer het RIVM over het opnemen van de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen in de landelijke onderzoeken naar PFAS.

‘Het ministerie heeft laten weten op korte termijn ambtelijk overleg te organiseren met betrokken instanties over de mogelijkheid om relevante vragen alsnog mee te nemen in lopende onderzoekstrajecten.’

Provincie Zeeland logo
osf logo
waterschap scheldetromen

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland

Partij voor Zeeland

Contact

Bestuur

Lid worden