Algemeen Populair

189 weergaves

Onafhankelijke (ongebonden) lokale en regionale partijen zijn er al sinds de Tweede Wereldoorlog.

Groot in aantal en verscheidenheid vormden zij de voorbode van de onafhankelijke beweging.

Ondanks pogingen van landelijke politieke partijen om deze beweging de kop in te drukken door zelf lokale en regionale afdelingen te stichten, is het aantal (ongebonden) lokale partijen als symptoom van de hang naar politieke vernieuwing verder toegenomen. In Zeeland hebben de uitslagen van de laatste achtereenvolgende gemeenteraadsverkiezingen dit heel goed zichtbaar gemaakt. De lokale politiek in onze provincie levert een wezenlijke bijdrage aan het bestuur, heeft invloed en onderscheidt zich primair door het streven naar transparante politieke besluitvorming, waarin de opvattingen van de kiezer hun weerslag dienen te vinden. Daarbij wordt grote nadruk gelegd op de sociale samenhang, gemeenschapszin en gemeenschappelijke doelen. Onafhankelijke lokale partijen hebben - ook in Zeeland - kansen genoeg om aan te tonen dat directe democratie beter werkt. Behalve het daadwerkelijk uitdragen van openheid en transparante besluitvorming zal echter meer aandacht dienen te worden geschonken aan de kwaliteitsverbetering van het openbaar bestuur.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is een partij die dit nastreeft.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) pleit als enige onafhankelijke provinciale partij in Zeeland, voor een kruisbestuiving van kennis en kunde. Via korte lijnen, doelmatige en snelle communicatie. Daardoor kunnen overwegingen en standpunten in de relatie gemeente - provincie soms beter onderbouwd worden en sneller tot besluitvorming leiden. Door in een organisatorisch netwerk meer gebruik te maken van elkaars sterke kanten, ontstaat voor elke deelnemende onafhankelijke partij een sterkere basis voor groei en continuïteit. Zowel op lokaal als provinciaal vlak.
Tot op de dag van vandaag hebben provinciale besturen zich aan politieke vernieuwing kunnen onttrekken, omdat regionale en lokale afdelingen van landelijke politieke partijen grote invloed uitoefenen op deze bestuurslaag.
Zij hebben besluitvorming in de Statenzaal en Statenverkiezingen tot een verlengstuk gemaakt van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
De tol die zij daarvoor moeten betalen uit zich keer op keer in de besluitvorming, waarbij Zeeuwse belangen - provinciaal en lokaal - worden opgeofferd aan landelijke sturing.

De ontpolder kwesties (incl. verdieping Westerschelde) zijn daar een duidelijk voorbeeld van, evenals vraagstukken als basis ziekenhuiszorg, natuurontwikkeling/landschapsbeheer, zoetwatervoorziening, dijkveiligheid, alternatieve energie (windturbines) en kernenergie.

Ook m.b.t. de marinierskazerne namen een aantal provinciale fracties een ander standpunt in dan hun Haagse partijgenoten. De invloed van landelijke bestuurders en volksvertegenwoordigers op de gang van zaken bij verkiezingen voor leden van Provinciale Staten en gemeenteraden wordt opgeheven naarmate de invloed van de onafhankelijke politiek toeneemt.
Uiteraard werkt dat ook omgekeerd. Statenleden, Gedeputeerden, Raadsleden, Wethouders en Burgemeesters kunnen hun positie niet ge(mis)bruiken om Kamerleden op het pluche te helpen. Om rechtstreeks gekozen te kunnen worden, moet het meeliften op de bekendheid van een volksvertegenwoordiger of bestuurder van een ander bestuursniveau zoveel mogelijk worden voorkomen.

Een goede wisselwerking tussen de lokale en provinciale onafhankelijke politiek opent die weg.

Door de onafhankelijke (ongebonden) posities in de verschillende gekozen volksvertegenwoordigende bestuursorganen, is het zaak dat de strijd voor een betere en beter controleerbare besluitvorming samen gevoerd wordt.
Doorslaggevend om kiezers te winnen, ook in Zeeland, is dat de onafhankelijke beweging duidelijk kan aangeven dat het anders kan en moet in bestuurlijk Nederland.
De gezamenlijke onafhankelijke politieke partijen in Nederland, verenigd in de OPNL (Onafhankelijke Politiek Nederland) voorheen (Onafhankelijke SenaatsFractie) zijn druk bezig met een proces van vernieuwing, waarbij de factoren macht en geld worden teruggebracht naar de lokale en regionale bestuurslagen.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is ten nauwste betrokken bij dit proces en heeft daartoe in belangrijke mate de basis gelegd.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) vindt, dat de kiezer behoefte heeft aan duidelijke visies en overtuigingen.
Overtuigingen die op de eerste plaats rekening houden met zijn/haar woon-, werk- en leefomgeving. De eigen wijk, het eigen dorp, de eigen stad, de eigen provincie.
In dit programma vindt u de uitgangspunten van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) om beleid voor Zeeland te (helpen) ontwikkelen of aan te kaarten.

Omdat het aantal provinciale thema's, al dan niet in relatie tot lokale situaties, niet gering is, hebben wij gekozen voor een selectie. Daarmee denken wij de kiezer voor 15 maart 2023 een indruk te kunnen geven van onze bedoelingen, die op de eerste plaats beogen het belang van Zeeland en haar bevolking te dienen.

Wat de Zeeuwen willen als het om hun provincie gaat, staat voorop.

Onze bedoelingen zijn er primair op gericht het toekomstige Zeeland HEEL te houden (GEEN FUSIE!), maar wel samenwerking.
Bedoelingen, die via een nadrukkelijke en zich onderscheidende stem in de vergaderzaal van Provinciale Staten op een consistente en consequente wijze gepresenteerd worden. Parallel aan wat de samenleving in Zeeland concreet wel en niet wil. Zonder zich zaken te laten dicteren/opleggen, die ingegeven zijn door landelijk gestuurde strategieën, invloeden of tendensen.
Zaken met een schadewerking naar economische en maatschappelijke waarden, die dikwijls met veel inspanningen, ten koste van grote offers zijn opgebouwd en verworven.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil zich voor het belang van Zeeland inzetten.

Door samen te werken, maar ook door de moed op te brengen om een ander geluid te laten horen als de besluitvorming geen of te weinig rekening houdt met het Zeeuwse belang, de stem van de Zeeuwen.
In alle segmenten, die de Zeeuwse samenleving maken tot een boeiende, dynamische, aantrekkelijke provincie. Aantrekkelijk voor jong en oud.
De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil Zeeland HEEL houden, met sterke gemeenten en een krachtig midden bestuur.

Voor de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) komt het Zeeuwse belang op de EERSTE plaats.

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland