Programma 2023-2027

Partij voor Zeeland

document Partij voor Zeeland Programma 2023-2027

Partij voor Zeeland Programma 2023-2027

Programma Provinciale Staten

Hier vindt u het programma van de Partij voor Zeeland voor de periode 2023-2027.

Items

Inleiding Populair

207 weergaves

Inleiding
Afbeelding: Abdijplein Middelburg

De Partij voor Zeeland streeft het behoud van het eigene van Zeeland na.

Onze provincie bestaat uit zee en land en daardoor hebben we erg lange kusten en oevers. Daar moeten we zuinig op zijn, maar niet door er prikkeldraad omheen te plaatsen.

Wij streven naar een evenwichtige benadering van de verschillende belangen zoals economie en natuur, stad en platteland, mensen en organisaties.

Algemeen Populair

189 weergaves

Onafhankelijke (ongebonden) lokale en regionale partijen zijn er al sinds de Tweede Wereldoorlog.

Groot in aantal en verscheidenheid vormden zij de voorbode van de onafhankelijke beweging.

Ondanks pogingen van landelijke politieke partijen om deze beweging de kop in te drukken door zelf lokale en regionale afdelingen te stichten, is het aantal (ongebonden) lokale partijen als symptoom van de hang naar politieke vernieuwing verder toegenomen. In Zeeland hebben de uitslagen van de laatste achtereenvolgende gemeenteraadsverkiezingen dit heel goed zichtbaar gemaakt. De lokale politiek in onze provincie levert een wezenlijke bijdrage aan het bestuur, heeft invloed en onderscheidt zich primair door het streven naar transparante politieke besluitvorming, waarin de opvattingen van de kiezer hun weerslag dienen te vinden. Daarbij wordt grote nadruk gelegd op de sociale samenhang, gemeenschapszin en gemeenschappelijke doelen. Onafhankelijke lokale partijen hebben - ook in Zeeland - kansen genoeg om aan te tonen dat directe democratie beter werkt. Behalve het daadwerkelijk uitdragen van openheid en transparante besluitvorming zal echter meer aandacht dienen te worden geschonken aan de kwaliteitsverbetering van het openbaar bestuur.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is een partij die dit nastreeft.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) pleit als enige onafhankelijke provinciale partij in Zeeland, voor een kruisbestuiving van kennis en kunde. Via korte lijnen, doelmatige en snelle communicatie. Daardoor kunnen overwegingen en standpunten in de relatie gemeente - provincie soms beter onderbouwd worden en sneller tot besluitvorming leiden. Door in een organisatorisch netwerk meer gebruik te maken van elkaars sterke kanten, ontstaat voor elke deelnemende onafhankelijke partij een sterkere basis voor groei en continuïteit. Zowel op lokaal als provinciaal vlak.
Tot op de dag van vandaag hebben provinciale besturen zich aan politieke vernieuwing kunnen onttrekken, omdat regionale en lokale afdelingen van landelijke politieke partijen grote invloed uitoefenen op deze bestuurslaag.
Zij hebben besluitvorming in de Statenzaal en Statenverkiezingen tot een verlengstuk gemaakt van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
De tol die zij daarvoor moeten betalen uit zich keer op keer in de besluitvorming, waarbij Zeeuwse belangen - provinciaal en lokaal - worden opgeofferd aan landelijke sturing.

De ontpolder kwesties (incl. verdieping Westerschelde) zijn daar een duidelijk voorbeeld van, evenals vraagstukken als basis ziekenhuiszorg, natuurontwikkeling/landschapsbeheer, zoetwatervoorziening, dijkveiligheid, alternatieve energie (windturbines) en kernenergie.

Ook m.b.t. de marinierskazerne namen een aantal provinciale fracties een ander standpunt in dan hun Haagse partijgenoten. De invloed van landelijke bestuurders en volksvertegenwoordigers op de gang van zaken bij verkiezingen voor leden van Provinciale Staten en gemeenteraden wordt opgeheven naarmate de invloed van de onafhankelijke politiek toeneemt.
Uiteraard werkt dat ook omgekeerd. Statenleden, Gedeputeerden, Raadsleden, Wethouders en Burgemeesters kunnen hun positie niet ge(mis)bruiken om Kamerleden op het pluche te helpen. Om rechtstreeks gekozen te kunnen worden, moet het meeliften op de bekendheid van een volksvertegenwoordiger of bestuurder van een ander bestuursniveau zoveel mogelijk worden voorkomen.

Een goede wisselwerking tussen de lokale en provinciale onafhankelijke politiek opent die weg.

Door de onafhankelijke (ongebonden) posities in de verschillende gekozen volksvertegenwoordigende bestuursorganen, is het zaak dat de strijd voor een betere en beter controleerbare besluitvorming samen gevoerd wordt.
Doorslaggevend om kiezers te winnen, ook in Zeeland, is dat de onafhankelijke beweging duidelijk kan aangeven dat het anders kan en moet in bestuurlijk Nederland.
De gezamenlijke onafhankelijke politieke partijen in Nederland, verenigd in de OPNL (Onafhankelijke Politiek Nederland) voorheen (Onafhankelijke SenaatsFractie) zijn druk bezig met een proces van vernieuwing, waarbij de factoren macht en geld worden teruggebracht naar de lokale en regionale bestuurslagen.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is ten nauwste betrokken bij dit proces en heeft daartoe in belangrijke mate de basis gelegd.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) vindt, dat de kiezer behoefte heeft aan duidelijke visies en overtuigingen.
Overtuigingen die op de eerste plaats rekening houden met zijn/haar woon-, werk- en leefomgeving. De eigen wijk, het eigen dorp, de eigen stad, de eigen provincie.
In dit programma vindt u de uitgangspunten van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) om beleid voor Zeeland te (helpen) ontwikkelen of aan te kaarten.

Omdat het aantal provinciale thema's, al dan niet in relatie tot lokale situaties, niet gering is, hebben wij gekozen voor een selectie. Daarmee denken wij de kiezer voor 15 maart 2023 een indruk te kunnen geven van onze bedoelingen, die op de eerste plaats beogen het belang van Zeeland en haar bevolking te dienen.

Wat de Zeeuwen willen als het om hun provincie gaat, staat voorop.

Onze bedoelingen zijn er primair op gericht het toekomstige Zeeland HEEL te houden (GEEN FUSIE!), maar wel samenwerking.
Bedoelingen, die via een nadrukkelijke en zich onderscheidende stem in de vergaderzaal van Provinciale Staten op een consistente en consequente wijze gepresenteerd worden. Parallel aan wat de samenleving in Zeeland concreet wel en niet wil. Zonder zich zaken te laten dicteren/opleggen, die ingegeven zijn door landelijk gestuurde strategieën, invloeden of tendensen.
Zaken met een schadewerking naar economische en maatschappelijke waarden, die dikwijls met veel inspanningen, ten koste van grote offers zijn opgebouwd en verworven.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil zich voor het belang van Zeeland inzetten.

Door samen te werken, maar ook door de moed op te brengen om een ander geluid te laten horen als de besluitvorming geen of te weinig rekening houdt met het Zeeuwse belang, de stem van de Zeeuwen.
In alle segmenten, die de Zeeuwse samenleving maken tot een boeiende, dynamische, aantrekkelijke provincie. Aantrekkelijk voor jong en oud.
De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil Zeeland HEEL houden, met sterke gemeenten en een krachtig midden bestuur.

Voor de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) komt het Zeeuwse belang op de EERSTE plaats.

Aandachtspunten

95 weergaves

De geselecteerde aandachtspunten:

 1. ONTPOLDEREN NEE!!!
  Dat houdt in afwijzing van alle bestaande en mogelijk nieuwe ontpolderplannen in Zeeland voor zogeheten natuurcompensatie of - herstel. Buitendijkse natuurwinst is in de hele provincie voldoende kansrijk. Ontpolderen is onbezonnen, ondoordacht en onverantwoord(elijk)!

 2. Blijven luisteren naar en opkomen voor onze inwoners.

 3. Kritisch meekijken en zoeken naar de meest optimale besteding van gemeenschapsgelden (doe meer met minder).

 4. Onderzoek naar o.a. toepassing van waterstof, zonne-energie en als mogelijk alternatief voor conventionele kerncentrales het onderzoek naar thoriumcentrales stimuleren; stop op (onbetrouwbare) windenergie.

 5. Behoud van bereikbare en betrouwbare basis ziekenhuizen in Vlissingen, Goes en Terneuzen inclusief de bestaande poliklinieken in andere plaatsen, met een goede onderlinge en elkaar versterkende samenwerking (ook grensoverschrijdend).

 6. Wij willen gemeenten meer bevoegdheden geven inzake woningbouw; een gemeente kan naar onze mening zelf het beste bepalen hoeveel, waar en welke nieuwbouw er noodzakelijk is en dat is volledig in lijn met de nieuwe Omgevingswet die er zit aan te komen. Tevens willen wij het tekort aan huur- en koopwoningen proberen te ondervangen door het bewerkstelligen van toestemming voor permanente bewoning van vakantie/recreatieparken.

 7. Aandacht voor vestiging arbeidsmigranten.

 8. De provinciale belastingen zo laag mogelijk houden.

 9. Mobiliteit: betaalbaar en voor iedereen bereikbaar openbaar vervoer waarborgen (betrouwbare en betaalbare veerdienst Breskens-Vlissingen v.v. en “betaalbare tarieven” voor de Westerscheldetunnel; het liefst zo snel mogelijk tolvrij voor Nederlands kenteken!

 10. Veiligheid en rechtsorde optimaliseren. Veiligheid staat synoniem voor Zeeland. Opsporing van misdaad, inbraak en ondermijning zijn een eerste prioriteit; jeugdcriminaliteit, vandalisme en overlast (hangjongeren bijv.) dienen preventief te worden aangepakt.

 11. Veiligheid achter solide zeeweringen komt op de eerste plaats (droge voeten). Geen experimenten met combinaties van veiligheid (overslagdijken) en zilte natuur(recreatie), oppolderen of wisselpolders. Optimale mogelijkheden voor buitendijkse recreatie, fietsen, wandelen enz. nastreven, dus geen hekwerken/afsluitingen om zogezegd vogels te beschermen.

 12. Verkeersveiligheid bevorderen in het algemeen en bijvoorbeeld door niet langer toe te staan dat er bomen worden aangeplant op een te korte afstand van de weg (conform aanbeveling ANWB rapport en CROW richtlijnen).

 13. Geen verzilting van Zeeuwse zoetwatergebieden/voorzieningen (wij hebben indertijd als enige partij tegen verzilting van het Volkerak-Zoommeer gestemd; pas veel later kwamen de andere partijen tot inkeer).

 14. Vernieuwingen in landbouw en visserij op realistische, betaalbare en haalbare manier (verdienmodel) inclusief aandacht voor bestrijding schadelijke dier- en plantensoorten.

 15. Natuurbehoud ten gunste van onszelf en de vele generaties na ons is een goede zaak. De PARTIJ VOOR ZEELAND is echter van mening dat men inmiddels deze doelstelling ruimschoots is voorbijgeschoten met de aanleg van namaaknatuur, de zogenaamde “nieuwe natuur” en streeft een beter evenwicht na. Met betrekking tot het aanplanten van bos: niet op vruchtbare landbouwgrond, vul daar die “nieuwe natuurgebieden” maar mee in, is beter dan de distelvelden van nu.

 16. Aquacultuur en zilte teelten. Proefprojecten niet eindeloos en uitzichtloos subsidiëren, maar binden aan strenge marktnormen en tijdig stoppen bij mislukken.

 17. Streven naar optimale samenwerking met andere provincies (ook grensoverschrijdend), gemeenten en het Waterschap (zonder nieuwe bestuurslagen te vormen zoals bijvoorbeeld OZO of Tafel van 15).

 18. Alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat er niet nog meer voorzieningen over onze provinciegrens verdwijnen.

 19. Invoering van een kortingstarief openbaar vervoer voor inwoners van Zeeland die actief zijn in de mantelzorg dan wel maatschappelijk vrijwilligerswerk verrichten.

 20. Investeren in voorzieningen tot behoud/versterking van de Zeeuwse dorpsgemeenschappen en een leefbaar platteland. Stimulering van economische groei en werkgelegenheid in haven en industrie, midden- en kleinbedrijf en de sector toerisme/recreatie (zorgtoerisme). N.B. Bij toeristische sector met name inzetten op kwaliteitsverbetering.

 21. We ondersteunen initiatieven vanuit het bedrijfsleven om tot meer containeroverslag te komen in de Zeeuwse havens. Dat draagt tevens bij aan de veiligheid van de scheepvaart op de Westerschelde en de mensen die achter de zeeweringen wonen. Geen nieuwe verdiepingen meer van de vaargeul tussen Vlissingen en Antwerpen.

 22. Een krachtige senioreneconomie ontwikkelen, die jongeren uit Zeeland en van buitenaf nieuwe/unieke opleidingskansen en arbeidsplaatsen biedt en aantrekkelijke voorwaarden scheppen voor starters op de woningmarkt, die in Zeeland hun toekomst willen opbouwen.

 23. Onderwijsaanbod moet worden afgestemd en uitgebreid op de behoefte van het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door een internationale school op te richten in Zeeuws-Vlaanderen.

 24. Financiën: er op toezien dat Rijksbijdragen die geoormerkt zijn (bijv. Krimpgelden in het verleden) niet worden gebruikt voor andere doelen of om ‘gaten’ in de begroting op te vullen.

 25. Aandacht voor aanpak Stikstof. Voorkomen dat Zeeland economisch op slot gaat!

 26. Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Aanrijtijden hulpdiensten (brandweer, ambulance) mogen niet worden opgerekt; in geval van nood telt iedere seconde!

 27. Digitale Agenda. Beschikbaarheid breedbandinternet, zowel bekabeld (glasvezel) als draadloos, dient gewaarborgd te zijn in onze gehele provincie Zeeland. Wij beschouwen dit als een soort “nutsvoorziening” die onontbeerlijk is voor een verdere economische ontwikkeling, want wat kost het ons (bedrijven/toerisme) als daarin niet wordt geïnvesteerd?

 28. Het opzetten van mobiliteitscentra of begeleiding van ‘Job to Job’ zijn van groot belang; geen bedrijfssluitingen zonder solide sociaal plan.

 29. Gezonde leefomgeving. Wij willen onderzoek naar mogelijke schadelijkheid voor de volksgezondheid van de naar schatting 6000 stoffen die net als PFAS niet in de Westerschelde thuishoren.

 30. Energietransitie: proberen te voorkomen dat de kosten hiervan eenzijdig op de burger worden afgewenteld. Inzetten op waterstof en kernenergie (geen verplichte warmtepomp). Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat!

Ruimte voor ondernemen

93 weergaves

Landbouwers en vissers zitten in een positie waar klappen vallen.

Deze ondernemers dienen de mogelijkheid te hebben hun bedrijfsvoering aan te passen om ook op internationale schaal te kunnen concurreren (verdienmodel). Aanscherping van de regelgeving dient alleen plaats te vinden als dit strikt noodzakelijk is, en niet vanwege modieuze stokpaardjes en massahysterie (stikstof crisis).

Waarom mogen boeren in Nederland niet langer goedkopere rode diesel tanken en boeren in België wel?

Waarom worden vissers nog steeds niet afdoende gecompenseerd voor de hoge brandstofprijzen?

Wijze les Populair

118 weergaves

Sri Lanka

Biologische landbouw werd verplicht door rijksoverheid (landbouw zonder kunstmatige meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen).

Gevolgen: Hongersnood, volksopstand, machthebbers moesten het land ontvluchten om het vege lijf te redden.

Gebroken beloften

91 weergaves

Stimulering voedselproductie werd afgesproken tijdens bijeenkomst Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome 1996 en één van de belangrijkste Millenniumdoelstellingen: Het uitbannen van extreme armoede en honger.

Bufferranden Populair

102 weergaves

± 62.500 Ha. landbouwgrond aan voedselproductie onttrokken.

Rapport Remkes

97 weergaves

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is het niet eens met het feit dat:

1. De stikstof reductiedoelstelling onveranderd is gebleven.

2. De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is het volledig oneens met het feit dat de uitkoopregeling voor piekbelasters kan en gaat uitlopen op ordinaire onteigening!

Het lijkt er op dat Nederland, samen met Europa, de agrarische sector, door de invoering van allerlei strenge maatregelen, de nek aan het omdraaien is.

Met Frans Timmermans aan het hoofd, met z’n ‘Europese Green Deal’.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) distantieert zich van deze politiek.

Het is naar onze mening onlogisch, onverantwoord en daarenboven onbeschaamd dat deze heer Timmermans,

een rapport met de analyse en doorrekening van zijn “Green Deal” 8 maanden onder de pet heeft gehouden

omdat de conclusies ronduit vernietigend waren voor de door hem ingezette koers! Samengevat bracht het rapport aan het licht dat de invoering van de “Green Deal” minder voedsel, meer landgebruik en hogere prijzen betekent!!!

Energietransitie Populair

179 weergaves

Verstandig omgaan met energietransitie. We moeten minder energie gaan gebruiken en de CO2 en stikstof uitstoot moet naar beneden (Klimaatakkoord).

Het is ondenkbaar dat dit zonder een vorm van kernenergie kan (Thoriumcentrales). 

De Partij voor Zeeland wil absoluut geen windmolens op het land er bij en liever ook niet op zee. 

Zolang er nog veel daken geschikt zijn voor het leggen van zonnepanelen dient daarop ingezet te worden en in zeer beperkte mate op zonneweiden (niet op vruchtbare landbouwgrond), dus rekening houdend met onze essentiële voedselproductie. De milieuwinst van het isoleren van woningen is groter dan het aanbrengen van allerlei dure installaties (warmtepomp). Waar voor gewaakt dient te worden, is dat de kosten van de energietransitie eenzijdig op de burger worden afgewenteld.

Aandachtspunt. Wat ons betreft, geen vestiging datacenters toestaan, want dat zijn energieslurpers en drinkwater verkwisters. Bovendien levert het voor de Provincie weinig of geen revenuen op.

N.B. De afhankelijkheid van Russische energie heeft ons geleerd dat je de risico’s dient te spreiden en alternatieven achter de hand dient te hebben.

Waarom wordt er nu dan toch met name ingezet op windturbines en zonnepanelen, waardoor we weer afhankelijk zijn en blijven van China (mogelijk conflict met Taiwan ligt op de loer).

Is het wellicht niet verstandiger om per omgaande vol in te zetten op kernenergie!? (betrouwbaarheid energieleverantie)

(N.B. Hoogspanningskabels moeten zoveel mogelijk onder de grond.

Het is nog maar te bezien of dit voor rekening van de provincie moet komen. Tennet is o.i. degene die hiervoor moet opdraaien. Zij plukken de revenuen.)

Gezondheid

97 weergaves

PFAS/PFOS

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) heeft in het verleden reeds art. 44 vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten aangaande de vervuiling van de Westerschelde en omgeving.

Tijdens de informatiebijeenkomst over PFAS van 20 oktober 2021 vernamen wij, ik citeer:
,,Huidige situatie: in Nederland blootstelling door drinkwater en voedsel boven gezondheidskundige grenswaarde. Deze situatie is ongewenst, we kunnen gezondheidseffecten niet uitsluiten (effecten op immuunsysteem worden als eerste verwacht).”

Je schrikt je rot, dat betekent dat een ontwikkeld land als Nederland de gezondheid van haar burgers niet kan garanderen!

Vervolgens kwam de tweede klap in ons gezicht. Ondanks het feit dat er enorme hoeveelheden gif (PFAS/PFOS) in de Westerschelde werden en nog steeds worden geloosd, was er nog geen onderzoek opgestart, omdat nog niemand daar destijds opdracht voor had gegeven! ONBEGRIJPELIJK!!!

Waar staan we nu? 

Er stromen nog steeds giftige stoffen door ons grondgebied, niet alleen PFAS/PFOS en dat ondanks het feit dat internationaal diverse overheden nu een gezamenlijke aanpak nastreven; dat vinden wij onacceptabel!

Westerscheldetunnel en ferry Populair

181 weergaves

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil de Westerscheldetunnel zo spoedig mogelijk tolvrij hebben voor Nederlands kenteken.

Daarmee voorkom je aanzuigende werking vrachtverkeer uit de richting Antwerpen. 

Voorkom je extra uitstoot schadelijke stoffen die in Zeeland weer aanleiding kunnen vormen voor problemen in o.a. de bouwsector. 

Voorkom je dat de financiering van de Sluiskiltunnel een gat in de Zeeuwse Provinciale begroting schiet. Voorkom je dat je fors moet investeren in je Zeeuwse wegennet.

Europese regelgeving heeft al eerder uitzonderingen mogelijk gemaakt, waaronder de brug tussen Wales en Engeland die voor inwoners van Wales tolvrij is en de eilandbewoners van Texel die tegen gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de veerverbinding.

De huidige veerboten voldoen niet en zijn erg duur in onderhoud. Daarom dienen er twee nieuwe betrouwbare schepen aangeschaft te worden (op waterstof of elektrisch). Het kernpunt is een betrouwbare verbinding en een verantwoorde kostenstructuur, met in het achterhoofd dat openbaar vervoer in stand houden een provinciale verantwoordelijkheid is en niet kostendekkend hoeft te zijn.

North Sea Ports Populair

187 weergaves

De Provincie Zeeland is grootaandeelhouder van het inmiddels, vanwege de fusie met Gent, internationale havenbedrijf.

Dit publieke aandeelhouderschap gaat niet zonder consequenties die we liever niet zouden hebben. Zo staat de provincie mede garant voor een kleine 400 miljoen euro aan leningen. Blijkbaar is het niet mogelijk om dit versneld af te bouwen en de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) stelt vraagtekens bij een dergelijke relatie met een vastgoedbedrijf wat moet concurreren op wereldschaal. Dat hoeft, naar onze mening, geen publieke taak te zijn.

Onderwijs Populair

184 weergaves

Een university college is een belangrijke instelling voor onze provincie, omdat het jonge mensen in Zeeland houdt en aantrekt.

Daardoor ontstaan er ook ‘startups’ die zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid en de komst van een nieuw kenniscentrum (DELTA Climate Center ) juichen we toe.. Wij verwachten echter wel participatie van (onderzoeks)organisaties en bedrijfsleven uit heel Zeeland. Een dergelijke samenwerking is profijtelijk voor zowel de student als de maatschappij. Een kanttekening die wij hierbij maken is, dat er ook voldoende aandacht en zo nodig middelen beschikbaar moeten zijn voor de toekomst van het voortgezet onderwijs in onze provincie.

En de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) vindt dat het onderwijsaanbod moet worden afgestemd en uitgebreid op de behoefte van het bedrijfsleven.

Bijvoorbeeld door een internationale school op te richten in Zeeuws-Vlaanderen.

Zorg

92 weergaves

Goede gezondheidszorg dicht bij huis is belangrijk.

Voor kwalitatief goede ziekenhuizen is ook schaalgrootte nodig en dat staat soms op gespannen voet met bereikbaarheid. Het is goed dat de onze ziekenhuizen een deel van de schaalgrootte van buiten de provincie halen, waar de Zeeuwse patiënt van profiteert. De overige zorgverlening dient gespreid over de provincie plaats te vinden, waardoor zorgbehoevenden zo veel mogelijk in de eigen omgeving opgenomen kunnen worden.

Financiën Populair

170 weergaves

Bij begrotingstekorten is verlaging van uitgaven door de overheid (provincie) de eerste remedie en niet het plunderen van de portemonnee van de burger.

Gezien de toenemende lastenverzwaring voor de burger als gevolg van de landelijke maatregelen om de financiën op orde te brengen, is het wenselijk dat de provincie hier rekening mee gaat houden. De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is een tegenstander van belastingverhoging. De overheid zou het met minder geld af moeten kunnen. De enige rechtstreekse belasting die de provincie heft, zijn de opcenten, een deel van de motorrijtuigenbelasting. Daardoor draaien alleen de autobezitters op voor de financiën van de provincie en daar zit een onrechtvaardigheid in, maar die is landelijk vastgelegd. Momenteel is er een tijdelijke verhoging van de opcenten toegepast. De Partij voor Zeeland zal er op toezien dat tijdelijk ook werkelijk in tijd beperkt is. De provincie is succesvol geweest in het werven van gelden van de overheid. Die moeten daadwerkelijk aangewend worden in de economie en er niet toe leiden dat het ambtenarenkorps verder uitdijt.

Wonen Populair

164 weergaves

Mede om de leegloop van het platteland te keren en een injectie te kunnen geven aan de leefbaarheid van de kleine kernen, dient het verkrampte beleid voor woningbouw in de kleine kernen te worden losgelaten en dient gekeken te worden naar procentuele uitbreiding van die kernen, zo mogelijk met innovatieve woningbouw en het waarborgen van de beeldkwaliteit van de betreffende kern. Woon-zorgcomplexen en de ontwikkeling van landgoederen dient verder te worden gestimuleerd. In een deel van Zeeland is sprake van een negatieve demografische ontwikkeling (bevolkingskrimp) en met name in de stedelijke gebieden is er behoefte aan woningen. 

Wegennetwerk Populair

184 weergaves

De provincie moet inzetten op bevordering doorstroming verkeer.

Verkeersveiligheid dient daarbij een doorslaggevende factor te zijn. Ook vragen wij blijvend aandacht om de aansluiting met België te verbeteren.

Rekeningrijden

93 weergaves

PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) ziet de invoering van rekeningrijden niet zitten.

De regering wil dat voor elke gereden kilometer overal in Nederland hetzelfde wordt betaald, ongeacht tijd en plaats.

Wij vrezen dat vooral in een plattelandsprovincie als Zeeland automobilisten naar verhouding veel meer moeten gaan betalen, terwijl ze geen of nauwelijks openbaar vervoer als alternatief hebben.

Werkgelegenheid Populair

159 weergaves

In het verleden zijn veel rijksdiensten uit Zeeland vertrokken of zijn ingekrompen. De komst van de marinierskazerne was daar een compensatie voor (daar is inmiddels weer een ander compensatiepakket voor in de plaats gekomen). Daarnaast zijn hoogwaardige banen relatief schaars in Zeeland. De provincie dient voorwaarden te scheppen voor het midden- en kleinbedrijf en heeft daartoe de mogelijkheid in het landelijk gebied. Als er bedrijven zijn met weinig impact op de omgeving dienen daartoe mogelijkheden te worden geboden. Dat kan direct ook een oplossing zijn voor vrijkomende agrarische bebouwing.

De Provincie Zeeland moet naar onze mening, het liefst in breder verband (Interprovinciaal Overleg), een oproep doen aan onze Rijksoverheid om per omgaande haar verantwoordelijkheid te nemen teneinde kleine ondernemers/middenstanders d.m.v. financiële ondersteuning de helpende hand te bieden voordat het te laat is!

Toerisme/recreatie vormen belangrijke pijlers voor de Zeeuwse economie en verdienen blijvende aandacht. Qua recreatie en toerisme heeft zeeland veel te bieden: mooie stranden, veel zonuren en rust.

Van accommodaties mag worden verwacht dat zij deze pluspunten versterken. De recreatiesector is flink gegroeid de laatste decennia en heeft een forse impact op met name de Noordzeekust. Er moet met name worden ingezet op kwaliteitsverbetering en niet op groei. In het achterland dienen initiatieven getoetst te worden aan de landschappelijke kwaliteiten. De ‘streek-eigen’ economie dient hiervan te profiteren.

In het hoogseizoen dient minder verkrampt omgegaan te worden met kamperen bij de boer en kan een ruimhartiger beleid voor camperplaatsen worden gevoerd.

De provincie Zeeland heeft daarom de mogelijkheid geboden om van 25 naar 35 staplaatsen uit te breiden en nu ligt het bij de individuele gemeenten om dat beleid al dan niet te implementeren. De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is van mening dat we meer moeten inzetten op recreatie in de vorm van leisure (vrijetijdsbesteding) en allweather voorzieningen (slechtweervoorzieningen) met verbetering van kwaliteit voor verblijfsrecreatie en de mogelijkheid voor capaciteitsuitbreiding in het hoogseizoen aangevuld met een ruimhartiger beleid voor camper pleisterplaatsen. De bestemmingsplannen dienen zo te worden ingericht dat kwalitatieve capaciteitsuitbreiding in het hoogseizoen (verblijfsvoorzieningen) snel kan worden gerealiseerd zonder dat er eerst ellenlange procedures doorlopen moeten worden. Dus drastische vermindering van regelgeving en formaliteiten (vergunningaanvragen), waardoor initiatieven sneller tot resultaat kunnen komen. Flexibel op de markt kunnen inspelen met niet permanent aanwezige voorzieningen (pop-ups) dient eveneens tot de mogelijkheden te gaan behoren.

Sociale zekerheid Populair

109 weergaves

De beste vorm van sociale zekerheid is betaald werk.

Gemeenten en provincie spelen hierin een grote rol en moeten bevorderen dat degenen die kunnen werken ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. Een krachtige senioreneconomie ontwikkelen, die jongeren uit Zeeland en van buitenaf nieuwe/unieke opleidingskansen en arbeidsplaatsen biedt. Aantrekkelijke voorwaarden scheppen voor starters op de woningmarkt, die in Zeeland hun toekomst willen opbouwen.

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland