Statenvragen

Motie Tramuahelikopter 29 september 2023 Nieuw

markers/motie.png Door In 2023 3 downloads

Art. 44 vragen (PVZ) m.b.t. 'Terugverdienen investering in zonnepanelen' (+ bijlagen).

markers/question.png Door In 2023 45 downloads

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 14-09-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van recente ontwikkelingen aangaande ‘terugverdienen investering in zonnepanelen’ (+ bijlagen).

Toelichting

Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat!

Hoe kun je mensen helpen om desondanks toch mee te kunnen investeren in onze energietransitie? Het huren van zonnepanelen was tot voor kort zo’n mogelijkheid.

Echter recente en minder recente ontwikkelingen aangaande het terugverdienen van de investering in zonnepanelen zijn voor de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) reden om bij uw college aan de bel te trekken.

Vragen

 1. Is uw college net als wij van mening dat de Provincie Zeeland, als groot aandeelhouder in een energiemaatschappij (DELTA), een verantwoordelijkheid draagt naar de klanten toe? Zo nee, waarom niet?
 2. In de bijlagen kunt u lezen dat naast het afbouwen van de salderingsregeling ook de nieuwe netto terugleververgoeding voor zonnestroom aanzienlijk naar beneden is bijgesteld (van 0,265 per kWh naar 0,09 per kWh excl. overheidsheffingen en B.T.W.). Daar komt nog bij dat we in bijlage 1 kunnen lezen: ,,Het doorberekenen van kosten voor negatieve stroomprijzen aan zonnepaneeleigenaren zal invloed hebben op de terugverdientijd van de zonnepanelen. Hoeveel invloed hangt af van hoe hoog die kosten worden en hoeveel stroom je aan het stroomnet terug levert”. Is uw college op de hoogte van deze recente ontwikkelingen die een flinke impact (kunnen) hebben op het terugverdienen van een investering in zonnepanelen?

  Aanvullende vraag:
  (2 b) Is uw college op de hoogte van het feit dat in geval van piekbelastingen (zie bijlage) de omvormer kan worden uitgeschakeld en als gevolg daarvan de levering van zonne-energie aan het stroomnet stopt en de terugleververgoeding dan uiteraard ook, wat wederom gevolgen heeft voor het terugverdienen van een investering in zonnepanelen en de “winstverwachting” op huurpanelen?

 3. Ziet uw college net als de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) hierin met name een risico ontstaan voor mensen die een huurcontract afsluiten en op termijn geld zouden kunnen gaan toeleggen? Zo ja, is uw college dan met ons van mening dat dit risico breder en nog transparanter onder de aandacht moet worden gebracht en dat uw college hiertoe stappen dient te zetten? Zo nee, graag uw uitgebreide motivatie waarom niet.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlages:

pdf Zijn zonnepanelen nog wel een goede investering (124 KB)

pdf Nieuwe netto terugleververgoeding voor zonnestroom (90 KB)

document 85% van de zonnepaneelbezitters onbekend met uitschakelen omvormer bij zonnig weer (163 KB)

ART. 44 Vragen (PVZ) m.b.t. Veiligheid Westerscheldetunnel Populair

markers/question.png Door In 2023 285 downloads

ART. 44 Vragen (PVZ) m.b.t. Veiligheid Westerscheldetunnel
Afbeelding: Partij voor Zeeland

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                                                       

Oostburg, d.d. 30-08-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Veiligheid Westerscheldetunnel’ (+ bijlage).

Toelichting

Na de periode met beperkingen vanwege corona is de jaarlijks opgaande lijn met doortochten door de Westerscheldetunnel weer opgepikt. Nu het gebruik weer verder toeneemt, neemt logischerwijs ook het risico op calamiteiten toe. Om die reden legt de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) de hiernavolgende vragen aan uw college voor.

Vragen

 1. Graag vernemen wij van uw college onder welke voorwaarden de Westerscheldetunnel verzekerd is en zijn wij er benieuwd naar of er ook een verzekering tegen inkomstenderving is afgesloten, voor in het geval dat de tunnel onverhoopt vanwege een calamiteit gedurende een lange periode gestremd zou zijn.
 2. Verlichting in de tunnel draagt bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel.
  De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil graag weten waarom de Westerscheldetunnel zo spaarzaam verlicht is, terwijl tijdens bijzondere omstandigheden (stremmingen e.d.) blijkt dat de tunnel wel optimaal verlicht kan worden; is dat niet een misplaatste ‘Zeeuwse zuinigheid’ wat ten koste gaat van de veiligheid en het veiligheidsgevoel?
 3. Kan uw college achterhalen waarom de tunnelwanden in de Westerscheldetunnel, in tegenstelling tot veel andere tunnels, in een donkere kleur zijn uitgevoerd i.p.v. in een lichte (licht reflecterende) kleur? (Een lichte, beter reflecterende kleur, vergroot namelijk het rendement van de verlichting.)
 4. Acht uw college het net als wij verstandig, om de maatregelen die na o.a. de ramp in de Mont Blanctunnel zijn genomen (zie bijlage), in het licht van die toenemende verkeersstroom en de toename van elektrisch rijden in de Westerscheldetunnel, eens nader te bestuderen en uiteraard in samenspraak met de Rijksoverheid (o.a. vanwege de bekostiging) te bezien of en zo ja welke aanpassingen alhier een bijdrage zouden kunnen leveren aan een toename/verbetering van de veiligheid?
 5. Tot slot wil onze Fractie, n.a.v. de analyse van wat er allemaal is misgegaan ten tijde van de ramp in de Mont Blanctunnel en de jarenlange problematiek aangaande het in Nederland toegepaste C 2000 communicatiesysteem, weten of de communicatie bij een mogelijke ramp in de Westerscheldetunnel afdoende gewaarborgd is, eventueel met een back-up van telefoonverbinding of anders? Graag krijgen wij inzage in de protocollen dienaangaande.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlage:

document Bijlage Westerscheldetunnel vragen 30 augustus 2023 (4 KB)

Partij voor Zeeland vragen over plan 4 elektrische boten voor de Westerschelde Ferry Populair

markers/question.png Door In 2023 103 downloads

Partij voor Zeeland vragen over plan 4 elektrische boten voor de Westerschelde Ferry
Afbeelding: Partij voor Zeeland

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 18-07-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van artikel Omroep Zeeland d.d. 13-07-2023: ,,Vier volledig elektrische boten moeten huidige Westerschelde Ferry vervangen” (zie bijlage).

Toelichting

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van het Fiets-voetveer (de Westerscheldeferry) tussen Vlissingen en Breskens en wil voorkomen dat er per abuis een “sterfhuisconstructie” wordt opgetuigd.

Vragen

 • Waarom heeft uw college ervoor gekozen om de transportcapaciteit van personen en fietsen jaarrond te verlagen, dit ondanks het feit dat er nu in de zomermaanden al regelmatig wachtrijen zijn (zie bijlage)?
 • Indien uw college bij de keuze blijft om in de toekomst deze veerverbinding met de inzet van vier schepen te gaan onderhouden, wil onze Statenfractie graag vernemen waar u het personeel vandaan gaat halen om deze schepen te bemannen!
 • (a) In het artikel wordt gedeputeerde van der Maas geciteerd: ,,Wat ik belangrijk vind is de betrouwbaarheid. Dus dat er weinig uitval is.” Beseft uw college dat met de keuze van de nieuwe type schepen die de verbinding moeten gaan onderhouden (draagvleugelboten en een catamaran) op voorhand al bekend is dat het percentage uitval gaat toenemen, omdat zowel draagvleugelboten als catamarans niet bij storm kunnen uitvaren? (b) Waarom heeft uw college, voor een bredere inzetbaarheid (ook bij storm dus), niet opnieuw gekozen voor de inzet van swath schepen? (N.B. Vroeger omvatte het pakket van eisen o.a. een gegarandeerde ‘kots vrije’ overtocht tot en met windkracht 7!)
 • Heeft uw college ook in overweging genomen om tweedehands elektrische schepen, of tweedehands schepen die geschikt zijn voor ombouw op elektrisch aan te schaffen? Zo nee, waarom niet?
 • Graag vernemen wij van uw college hoe het zit met de totale levensduur/inzetbaarheid van de door u voorgestelde opzet met vier schepen van de door u voorgestelde types, afgezet tegen een gelijkwaardige opzet met swath schepen (graag voorzien van een kosten-baten analyse)?
  Heeft uw college er rekening mee gehouden dat de overtocht aan boord van met name de draagvleugelboten zeer oncomfortabel is in vergelijking met de huidige swath schepen; bij geringe golfslag stuiter je namelijk al over het water?
 • Heeft uw college de aanschaf van een accu aan vaste wal ook ingecalculeerd om een snelle acculaadtijd van de schepen te kunnen garanderen?
 • Ook willen wij van uw college vernemen waarom u, gezien de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van accu’s momenteel (solid state accu e.d.), niet gekozen heeft voor schepen voorzien van brandstofcel(len) met waterstof als energiebron, dit ter voorkoming van een investering in “oude achterhaalde technologie”; daar komt nog bij dat Zeeland immers al vol inzet op waterstof voor industriële toepassingen, en het transport van elektrisch levert de komende jaren juist problemen op?
 • Tot slot willen wij van uw college weten of u de gemeenten Vlissingen en Sluis betrokken heeft bij het proces om te komen tot een toekomstbestendige veerverbinding, en zo ja, dan zijn wij er benieuwd naar, of deze beide gemeenten achter de door u voorgestelde keuze staan?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

20 april 2023 Vragen over Openbaar vervoersverbinding Renesse

markers/question.png Door In 2023 76 downloads

motie wolf nov 2022 Populair

markers/motie.png Door In 2022 111 downloads

Motie 28-2023 maart Geen gebruik voorkeursrecht agrarische gronden Populair

markers/motie.png Door In 2023 152 downloads

Art. 44 vragen (PVZ) m.b.t. Zorgen over sluiten regionale spoedeisende hulp Populair

markers/question.png Door In 2023 213 downloads

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 22-03-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van artikel PZC d.d. 21-03-2023: ,,Zorgen over sluiten regionale spoedeisende hulp: ‘Toegankelijkheid acute zorg onder druk’” (zie bijlage).

Toelichting

Eén van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is dat de aanrijtijden hulpdiensten (brandweer, ambulance, bereikbaarheid HAP/SEH spoedeisende hulp) niet (verder) mogen worden opgerekt, want in geval van nood telt iedere seconde!

Vragen

Is uw college bereid om in samenspraak met alle betrokken organisaties een bemiddelende rol op te pakken in deze, ter voorkoming dat de veiligheid van onze inwoners en onze gasten in het geding kan komen als deze plannen door zouden gaan?
Ziet uw college, net als wij, in deze plannen ook een aantasting van onze leefbaarheid en economie in Zeeland, omdat met de invoering van dit voorgestelde nieuwe beleid het vestigingsklimaat in onze provincie kan/zal verslechteren?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Antwoorden:
pdf Antwoorden Zorgen sluiten spoedeisende hulp maart 2023 (106 KB)

Plan van Rijk voor voorkeursrecht op boerengrond alarmeert LTO en juristen: Populair

markers/nieuws.png Door In 2023 205 downloads

Behorend bij Motie Partij voor Zeeland 10 maart 2023

MOTIE Onderzoek mogelijkheden oprichting internationale school in Zeeuws-Vlaanderen Populair

markers/motie.png Door In 2023 299 downloads

MOTIE Onderzoek mogelijkheden permanente bewoning van vakantie - recreatieparken Populair

markers/motie.png Door In 2023 213 downloads

Artikel 44 vragen PvdA, PVZ, 50 PLUS, GL m.b.t. GIFGASDUMP

pin.png Door In 2022 93 downloads

Art. 44 vragen aangaande kernenergiebeleid Populair

pin.png Door In 2022 102 downloads

Art. 44 vragen Verkeersveiligheid Boerenhol Populair

pin.png Door In 2022 119 downloads

Artikel 44 vragen PVZ voorgenomen verkoop onderdelen PZEM Populair

pin.png Door In 2022 136 downloads

Art. 44 vragen Voedselbank september 2022 Populair

pin.png Door In 2022 130 downloads

Art. 44 vragen PVZ aangaande regionale waterkering Zanddijk Populair

pin.png Door In 2022 148 downloads

Art. 44 vragen PVZ aangaande Stikstofbeleid-13-06-2022 Populair

pin.png Door In 2022 158 downloads

Art. 44 vragen PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) inzake Hedwigepolder Populair

pin.png Door In 2022 194 downloads

Motie Zeeuwse bloemenriviera 1 april 2022 Populair

pin.png Door In 2022 201 downloads

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland