Statenvragen

Art. 44 vragen (PVZ) m.b.t. 'Project Zanddijk.' Nieuw

markers/question.png Door In 2024 44 weergaves

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 01-03-2024

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden François Babijn en Bertie Steur, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Project Zanddijk’.

Toelichting

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is benieuwd naar de actuele stand van zaken m.b.t. ‘Project Zanddijk’.

Vragen

 1. De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil om te beginnen graag van uw college vernemen hoeveel bezwaarschriften er in totaal zijn ingediend?
 2. (a) Vanwege de vele tegenvallers bij ProRail, wil onze Statenfractie ook graag weten of ProRail haar financiële bijdrage m.b.t. de aanleg van het spoorviaduct gestand zal doen; die bijdrage van ProRail was namelijk één van de doorslaggevende redenen om de voorliggende variant te kiezen?
  (b) Zo niet, dan valt het project buiten de door Provinciale Staten gestelde financiële kaders en willen wij helderheid van uw college over de dan te volgen koers! Graag uw uitgebreide reactie.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter en H.G.A. (Bertie) Steur, Statenlid

Art. 44 vragen (PVZ) n.a.v. Het opstappen van de voltallige Raad van Commissarissen Zanddijk B.V. Populair

markers/question.png Door In 2024 327 weergaves

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            

Oostburg, d.d. 05-01-2024

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. ‘Het opstappen van de voltallige Raad van Commissarissen Zanddijk B.V.’ (+ bijlage).

Toelichting

Wij hebben vernomen dat de drie commissarissen zijn opgestapt omdat er 'een onoverbrugbaar verschil van inzicht over vorm en inhoud van het toezicht is ontstaan tussen de leden van de raad en de directie' (zie bijlage). 

Vraag

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil graag de ontslagbrief en alle informatie aangaande de redenen die ten grondslag liggen aan dit collectief ontslag, van uw college ontvangen; dit in het belang van de beeld- en oordeelsvorming van Provinciale Staten in dit dossier.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlage:

pdf Slecht begin voor Zanddijk BV (286 KB)

Art. 44 vragen Partij voor Zeeland over Uitbreidingsplannen Defensie. Populair

markers/question.png Door In 2023 522 weergaves

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                      Renesse, d.d. 18-12-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid H.G.A. (Bertie) Steur, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. een artikel in de PZC m.b.t. ‘Uitbreidingsplannen Defensie: laagvliegende helikopters boven Zeeland en eigen plek in haven’.

Toelichting

Met enige bezorgdheid nam de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) kennis van het artikel https://www.pzc.nl/vlissingen/uitbreidingsplannen-defensie-laagvliegende-helikopters-boven-zeeland-en-eigen-plek-in-haven~aa47e3c1/ waarin de plannen van Defensie worden besproken betreffende uitbreiding in Zeeland.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) onderkent dat de gewijzigde situatie in de wereld aanleiding geeft om het leger meer ruimte te geven, er zijn echter in Zeeland wel een aantal omstandigheden waar o.i. rekening mee dient te worden gehouden.

In andere provincies speelt hetzelfde en in dit artikel over Limburg https://www.1limburg.nl/nieuws/2350072/de-peel-en-weerterheide-defensie-onderzoekt-opties kunnen wij lezen dat het leger voor een locatie al een stikstofberekening heeft laten uitvoeren.

Wat de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) betreft is het stikstofprobleem vooral een juridisch probleem, echter is dit wel de werkelijkheid waar wij mee te maken hebben, en vragen wij ons af in hoeverre deze activiteiten Zeeland verder op slot kunnen zetten.

Daarnaast lazen wij over grote gebieden welke aangemerkt worden als laagvlieggebied voor legerhelikopters. Naast de onwenselijke situatie voor onze inwoners vragen wij ons ook af wat dit zal betekenen voor het toeristisch product; de charme van met een handdoek op het strand liggen of wandelen zal toch wat minder worden indien men van de handdoek wordt geblazen of in een lokale zandstorm terecht komt. Stilte in de natuur opzoeken met laagvliegende helikopters, is waarschijnlijk ook niet direct wat de toerist voor ogen heeft.

Vragen

 1. Is Defensie reeds met Gedeputeerde Staten in gesprek over voornoemde plannen en de (locatie van de) laagvlieggebieden? Graag een toelichting.
 2. Deelt uw college onze zorgen betreffende de impact op onze inwoners en het toeristisch product en bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met Defensie? Graag een toelichting.
 3. Heeft bij uw weten Defensie al een berekening gemaakt betreffende de toename van de stikstofbelasting aangaande Zeeland? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, heeft uw college zelf zicht op wat deze nieuwe activiteiten voor de stikstofproblematiek zouden kunnen betekenen? Graag een toelichting.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

H.G.A. (Bertie) Steur, Fractielid

Art. 44 vragen aangaande 'Beloning CEO ZEH in relatie tot WNT-norm'. Populair

markers/question.png Door In 2023 524 weergaves

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 11-12-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van vragen Omroep Zeeland aangaande ‘Beloning CEO ZEH in relatie tot WNT-norm’?

Toelichting

(BRON: Omroep Zeeland) De Zeeuwse Energiehoudster Maatschappij (ZEH) is ontstaan uit de PZEM. Nadat er een aantal onderdelen zijn verkocht is de ZEH een bedrijf met minder dan 10 Fte aan arbeidskrachten geworden.

De beloning van de CEO lijkt tot nu toe ongewijzigd te blijven, terwijl de functie dat wel lijkt te zijn.

De beloning van de CEO was in 2022 ruim 500.000 euro. Door afspraken in 2017 blijkt dat de Wet Normering Topinkomens WNT-norm (216.000 euro in 2022) niet opgaat. In 2023 zal de beloning waarschijnlijk nog hoger uitvallen. Voor de statutaire bestuurders is op hoofdlijnen aansluiting gezocht bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, zo valt te lezen in het jaarverslag van de PZEM/ZEH 2022.

Omdat blijkbaar de WNT niet 1 op 1 op de overgebleven CEO van de PZEM/ZEH valt toe te passen, wordt er een constructie gevolgd waardoor het mogelijk is dat deze CEO 492.000 euro (en 12.000 euro aan leasegelden) in 2022 aan uitkering van financiële middelen kreeg die onder de WNT als bezoldiging vallen. De WNT-norm in 2022 was 216.000 euro.

Wij zijn ervan op de hoogte dat de aandeelhouders niet over de beloning van de CEO gaan. Toch hebben de aandeelhouders in het verleden zich vaker uitgelaten over de beloning en de bonussen bij de PZEM. Wij kunnen ons nu ook voorstellen dat uw college, net als wij in onze rol als volksvertegenwoordiger, een mening heeft over het feit dat een bedrijf dat voor 96,5% in de handen van de Zeeuwse overheid is, niet in staat (b)lijkt te zijn om aan de Wet Normering Topinkomens te voldoen.

VRAGEN

 1. In hoeverre ziet uw college het verschil van de bezoldiging van deze CEO als 'aansluiting zoeken op de WNT'?
 2. Hoe kijkt uw college überhaupt aan tegen de beloning van de CEO van de ZEH, in het licht van de inmiddels afgeslankte PZEM?
 3. (a) Is uw college met ons van mening dat als we hier, vanuit ‘de politiek’ en als aandeelhouder, geen actie op ondernemen, dat niet ten goede zal komen aan ons imago, ook al gaan we er officieel niet over? (b) Zo ja, welke stappen gaat uw college dan ondernemen. (c) Zo nee, waarom niet?

Gezien de urgentie (behandeling Statenvergadering vrijdag 15 december a.s.) verzoeken wij uw college deze vragen hieraan voorafgaand te beantwoorden.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Art. 44 vraag nutrienten Populair

markers/question.png Door In 2023 437 weergaves

Update Motie Rattenbestrijding Populair

markers/motie.png Door In 2023 404 weergaves

logo 2015bbb

  document Vervangt Motie 15 november (84 KB)

Motie Rattenbestrijding

Statenfracties PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) en BBB

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 15 december 2023,

Constaterende dat:

Ratten ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën of parasieten bij zich kunnen dragen waar mensen ziek van kunnen worden (Bron: RIVM);
Er niet alleen in Zeeland, maar ook landelijk een sterke toename van overlast door zowel bruine als zwarte ratten wordt geconstateerd;
Door de invoering van strikte regelgeving de bestrijding van ratten met gif sterk aan banden is gelegd;
Er met de bestrijding van ratten met de luchtbuks in een aantal provincies reeds positieve ervaringen zijn opgedaan;
Er in Zeeland inmiddels ook een vergunning kan worden aangevraagd voor de bestrijding van ratten met de luchtbuks, maar dat de aanvrager, in tegenstelling tot binnen andere provincies in Nederland, aan veel meer (een stapeling van) eisen moet voldoen;
Rattenbestrijders in spe in Zeeland daarom op achterstand worden gezet en als gevolg daarvan rattenoverlast minder effectief kan worden bestreden;

Overwegende dat:

Het in belang is van de volksgezondheid, dat ratten ook in Zeeland optimaal worden bestreden;
Jagers ratten nu reeds met het jachtgeweer mogen bestrijden, maar een jachtgeweer bijvoorbeeld niet geschikt is om binnen een koeienstal te gebruiken;
Jagers in het bezit van een geldige jachtakte, voldoende proeven van bekwaamheid hebben afgelegd en tevens in het bezit zijn van een geldige verzekering, de bejaging van ratten daarom verantwoord en effectief uit kunnen voeren; niet alleen met een jachtgeweer maar ook met een luchtbuks;
Een jager, door ratten te bestrijden, een belangrijke maatschappelijke taak vervult en daarom o.i. niet aangeslagen dient te worden voor € 1.450,-- legeskosten;

Draagt het College op:

Om met name in het belang van de volksgezondheid, de regelgeving m.b.t. de bestrijding van ratten met een luchtbuks in de provincie Zeeland aan te passen, zodat jagers in het bezit van een geldige jachtakte, de bestrijding van ratten niet alleen met een jachtgeweer maar ook met een luchtbuks uit kunnen voeren, en de legeskosten voor een vergunning van € 1.450,-- terug te brengen naar nul.

En gaat over tot de orde van de dag.

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) 

François Babijn (Fractievoorzitter)

Statenfractie BBB

Kees Hanse (Fractievoorzitter)

Statenvragen businesscase Flextaxi Zeeland Populair

markers/question.png Door In 2023 518 weergaves

pvda groenlinkssplogo 2015

Goes, 5 december 2023

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het college van Gedeputeerde Staten van
Ralph van Hertum- PvdA-GroenLinks, Ger van Unen - SP, Francois Babijn en Bertie Steur - PvZ.

Toelichting:
Bij de commissievergadering van 24 november 2023 spraken zes mensen in over de toekomst van het openbaar vervoer in Zeeland. Zij baseerden hun inspraak mede op persoonlijke ervaringen, onderzoek en het openbare “Eindrapport onderzoek businesscase Flextaxi Zeeland" van 6 september 2023.
In de commissie werd gedeputeerde Harry van der Maas meermaals bevraagd over het rapport, maar hij kon/wilde dit rapport pas over enkele weken naar Provinciale Staten sturen. Andere instanties, zoals de gemeente Terneuzen, konden het openbare rapport vrijwel direct aanleveren.
Dit is een vreemde gang van zaken, want als Statenleden hebben we het recht om volledig te worden geïnformeerd door Gedeputeerde Staten over belangrijke ontwikkelingen rondom de kerntaken van de provincie Zeeland, zoals het openbaar vervoer. Zeker wanneer we als Statenleden hier expliciet naar vragen. Het “Eindrapport onderzoek businesscase” is zo’n belangrijke ontwikkeling, waar we graag vragen over willen stellen en opmerkingen over willen maken.
Laten we beginnen met de feiten uit het rapport. Zo lezen we op pagina 10 van het rapport dat:

Het omzetten van buslijnen naar vraagafhankelijk vervoer leidt in de praktijk tot een significant reizigersverlies. Op basis van twee recente ervaringen in Nederland wordt dit geschat op 75%. In het landelijk gebied ten noorden van Amsterdam werd in 2017 het vraagafhankelijke taxisysteem ‘Mokumflex’ geïntroduceerd als vervanging van een laag bezette buslijn. Hoewel de bedieningstijden langer waren en het vervoer voor de reiziger gratis was, daalde het aantal reizigers op het traject met 72%. Bij een tussenevaluatie van het vergelijkbare systeem Bravoflex in Noord-Brabant bleek dat het omzetten van buslijnen naar flexvervoer tot een daling in het aantal reizigers van 75% leidde.

Op basis van de evaluatie van deze vraaggestuurde vervoersvormen kunnen er een aantal redenen worden opgegeven voor het lage aantal passagiers ten opzichte van het reguliere ov:

 • De onzekerheden voor reizigers door flexibele vertrektijden binnen een tijdsperiode van 15 minuten.
 • De noodzaak om vooraf te reserveren, in plaats van zonder voorbereiding naar een halte te lopen, met als gevolg inflexibiliteit rondom de vertrektijd (vooral voor het inplannen van terugreizen).

Uit elasticiteitsanalyses van ov-gebruikers blijkt dat aanpassingen van aanbod, gemak, tarieven en andere factoren in het openbaar vervoer vooral op de lange termijn effect hebben. Dit correleert met lange termijnkeuzes zoals woon- en werklocaties. Hierom moet rekening gehouden worden met een eventuele verdere toekomstige daling van het aantal gebruikers. Bewoners zullen mogelijk alternatieve bestemmingen voor doeleinden zoeken of verhuizen.”

75% reizigersverlies?! In de laatste alinea lezen we dat zelfs rekening moet worden gehouden met een mogelijke verdere toekomstige daling van het aantal reizigers. Het rapport legt de vinger op de zere plek. Het nieuwe ov-systeem jaagt 75% of meer van de reizigers uit het ov, want de flextaxi is niet praktisch en zorgt voor onzekerheid. Daarnaast is de Zeeuwse flextaxi niet gratis, maar het duurste per kilometer van heel Nederland. Bovendien geven verschillende taxibedrijven aan dat de taxi’s voor de overgebleven reizigers niet te bemensen zijn: te weinig taxi’s en te weinig personeel.

Op pagina 34 lezen we: “In dit scenario zijn er zes basepoints verdeeld over Zeeland waarvan voertuigen kunnen vertrekken om zo alle gebieden te bedienen. Er wordt uitgegaan van één benodigd voertuig per basepoint.” Dus zijn er in totaal zes flextaxi’s beschikbaar? Dat is toch veel te weinig om heel Zeeland te bedienen.

Op pagina 35 lezen we verder dat in totaal 666.539 reizigers afhaken als hun vaste buslijn verdwijnt. Dat komt overeen met de te verwachten enorme daling van reizigers bij de flextaxi.

Wij zijn van mening dat dit nooit de bedoeling kan zijn van de nieuwe concessie en willen dat GS de plannen voor het toekomstige Zeeuwse openbaar vervoer gaat aanpassen. Sluit bijvoorbeeld aan bij het Friese ov-systeem, kijk naar het gratis openbaar vervoer voor doelgroepen in Middelburg, Schouwen-Duiveland, Utrecht en het land Luxemburg.

We kunnen daarom maar één conclusie trekken: de huidige flextaxi-plannen zijn een doodlopende weg. Keer om.

Naar aanleiding daarvan hebben we een aantal vragen aan GS:

 1. We zijn niet te spreken over de werkwijze van het provinciebestuur om het openbare rapport over de flextaxi niet vrij te geven. Als Provinciale Staten moeten we volledig en juist worden geïnformeerd. Hoe kijkt GS terug op de gang van zaken? Is GS voornemens om in de toekomst de PS wel volledig te informeren over belangrijke zaken zoals dit rapport?
  Graag een toelichting.

 2. Waarom wilde GS het openbare Eindrapport onderzoek businesscase flextaxi Zeeland van 6 september 2023 niet direct aan PS sturen, terwijl de gemeente Terneuzen wel aan raadsleden het rapport doet toekomen?
  Graag een toelichting.

 3. Als het gaat om de informatievoorziening omtrent het openbaar vervoer hebben we het idee dat we achter de feiten aanlopen. We blijven over allerlei onderdelen van het ov vragen stellen, zoals over niet rijdende treinen, verkeerd geplaatste bushokjes, het gebrek aan feitelijke onderbouwing van opmerkingen en het onvolledig beantwoorden van technische of commissievragen. Wij vinden dit geen goede zaak. We willen dat GS proactief optreedt en opkomt voor de belangen van de Zeeuwse reizigers. Herkent GS zich in dit beeld?
  Graag een toelichting.

 4. Als het gaat over de inhoud van het rapport, dan maken we ons, samen met de dorpsraden, buschauffeurs en reizigers, zorgen over de toekomst van het Zeeuwse ov. Hoe kijkt GS aan tegen het feit dat vervanging van bussen door de flextaxi leidt tot 75% minder reizigers in Amsterdam en Noord-Brabant?
  Graag een toelichting.
 5. Hoe kijkt GS aan tegen de verwachting van het onderzoeksbureau dat in totaal 666.539 reizigers afhaken als hun vaste buslijn verdwijnt?
  Graag een toelichting.

 6. Op pagina 6 lezen we dat de flextaxi één uur van tevoren moet worden gereserveerd. Behalve na 21.00 uur ’s avonds. Dan kan je pas om 09.00 uur weer reserveren.

  A. Waarom wordt voor deze opzet gekozen? Is GS het met ons eens dat als een reiziger om 22.00 uur bedenkt dat hij/zij om 08.00 uur ’s ochtends ergens moet zijn, dat dit ook moet kunnen? Graag een toelichting.

  B. De vertrekgarantie is er als een reiziger 24 uur van tevoren reserveert. Is er dus geen vertrekgarantie als een reiziger 23 uur van tevoren reserveert?Graag een toelichting.

 7. Op pagina 34 lezen we: “In dit scenario zijn er zes basepoints verdeeld over Zeeland waarvan voertuigen kunnen vertrekken om zo alle gebieden te bedienen. Er wordt uitgegaan van één benodigd voertuig per basepoint.”

  A. Wat gebeurt er als er meer dan één voertuig benodigd is voor een basepoint? Moeten reizigers dan wachten? Graag een toelichting.

  B. Wat gebeurt er als reizigers, doordat ze naar een hub moeten worden gebracht, via een extra zone reizen? Moeten de reizigers dan extra geld betalen voor twee zones?
  Graag een toelichting.

 8. Wat gaat GS doen met de uitkomsten van dit rapport? Graag een toelichting.

 9. Hoe gaat GS PS de komende maanden meenemen met de lopende ontwikkelingen op het ov-dossier?
  Graag een toelichting en tijdsplanning.

 10. Is GS voornemens, gezien de uitkomsten van dit rapport en de maatschappelijke onvrede over de Zeeuwse ov-plannen, om de ov-plannen fundamenteel aan te passen? Graag een toelichting.

Bijlage: rapportage businesscase flextaxi Zeeland

pdf Rapportage businesscase flextaxi Zeeland (968 KB)

Art. 44 vragen (PVZ) m.b.t.' Veiligheid Westerschelde Ferry' nu en in de toekomst Populair

markers/question.png Door In 2023 511 weergaves

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 01-12-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Veiligheid Westerschelde Ferry’ nu en in de toekomst.

Toelichting

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) vraagt zich af of de veiligheid aan boord van het Fietsvoetveer (Westerschelde Ferry) tussen Vlissingen en Breskens gewaarborgd is, omdat uw college er voor gekozen heeft om uit oogpunt van kostenbesparing beide schepen te laten vallen onder ‘binnenvaart’ i.p.v. ‘zeevaart’, waardoor er met minder bemanning gevaren kan worden.

Vragen

 1. (a) De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil van uw college vernemen of de veiligheid aan boord van de huidige schepen in geval van calamiteiten gewaarborgd is, omdat er nu onder “binnenvaartregels” met name (los nog van de lagere opleidingseisen) met minder bemanning gevaren mag worden dan indien de schepen zouden vallen onder “zeevaartregels”?
  b. Zo ja, dan willen wij van uw college alle evaluatierapporten ontvangen van calamiteitenoefeningen die gehouden zijn, teneinde die stelling te kunnen onderbouwen.

 2. (a) Daarenboven willen wij van uw college weten, gezien het feit dat de schepen van de Westerschelde Ferry dagelijks meerdere malen één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld kruisen, of het om omwille van de veiligheid niet beter is om zowel de huidige als de nieuwe concessie te laten vallen onder “zeevaartregels” en daar extra middelen voor uit te trekken?
  b. Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Motie Rattenbestrijding Populair

markers/motie.png Door In 2023 463 weergaves

Motie Rattenbestrijding

Deze Motie is  pdf Vervangen door (103 KB) pdf Update Motie Rattenbestrijding 5 (103 KB)   pdf -12-2023 (103 KB)

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 17 november 2023,

Constaterende dat:

 • Ratten ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën of parasieten bij zich kunnen dragen waar mensen ziek van kunnen worden (Bron: RIVM);
 • Er niet alleen in Zeeland, maar ook landelijk een sterke toename van overlast door zowel bruine als zwarte ratten wordt geconstateerd;
 • Door de invoering van strikte regelgeving de bestrijding van ratten met gif sterk aan banden is gelegd;
 • Er met de bestrijding van ratten met de luchtbuks in een aantal provincies reeds positieve ervaringen zijn opgedaan;
 • Er in Zeeland inmiddels ook een vergunning kan worden aangevraagd voor de bestrijding van ratten met de luchtbuks, maar dat de aanvrager, in tegenstelling tot binnen andere provincies in Nederland, aan veel meer (een stapeling van) eisen moet voldoen;
 • Rattenbestrijders in spe in Zeeland daarom op achterstand worden gezet en als gevolg daarvan rattenoverlast minder effectief kan worden bestreden;

Overwegende dat:

 • Het in belang is van de volksgezondheid, dat ratten ook in Zeeland optimaal worden bestreden;
 • Jagers ratten nu reeds met het jachtgeweer mogen bestrijden, maar een jachtgeweer bijvoorbeeld niet geschikt is om binnen een koeienstal te gebruiken;
 • Jagers in het bezit van een geldige jachtakte, voldoende proeven van bekwaamheid hebben afgelegd en tevens in het bezit zijn van een geldige verzekering, de bejaging van ratten daarom verantwoord en effectief uit kunnen voeren; niet alleen met een jachtgeweer maar ook met een luchtbuks;

Draagt het College op:

Om met name in het belang van de volksgezondheid, de regelgeving m.b.t. de bestrijding van ratten met een luchtbuks in de provincie Zeeland aan te passen, zodat jagers in het bezit van een geldige jachtakte, de bestrijding van ratten niet alleen met een jachtgeweer maar ook met een luchtbuks uit kunnen voeren, en de legeskosten voor een vergunning van € 1.450,-- terug te brengen naar kostendekkend.

En gaat over tot de orde van de dag.

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn (Fractievoorzitter)

Reageer op Motie Rattenbestrijding

Motie aangaande 'Garantstelling North Sea Port' Populair

markers/motie.png Door In 2023 485 weergaves

Motie aangaande ‘Garantstelling North Sea Port’

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 10 november 2023,

Constaterende dat:

 • De provincie Zeeland voor een paar honderd miljoen garant staat voor North Sea Port;
 • De wens, eerder uitgesproken door PS, om deze garantstelling versneld af te bouwen, niet wordt gehonoreerd door het bedrijf.

Overwegende dat:

 • Uw college, bij monde van gedeputeerde de Bat, reeds eerder heeft aangegeven in antwoord op vragen van de SGP en de PVZ, dat het risico wordt afgedekt door de holding en dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat North Sea Port in de problemen zou kunnen komen;
 • Ervaring ons wel leert dat de holding meestal als eerste gevraagd wordt om financieel bij te springen als een bedrijf in ‘zwaar weer komt’, en als het dan onverhoopt uiteindelijk toch mis gaat, er bij de holding niks meer te halen valt;
 • We in de begroting alleen lezen dat North Sea Port een gezonde eigen vermogenspositie heeft; maar dat is een momentopname en die kan, nu er bijvoorbeeld sprake is van een sterke omzetdaling, snel verslechteren;
 • Zoals de SGP en de PVZ reeds eerder constateerden, het wellicht toch verstandig is om ter voorkoming dat deze garantstelling ons ooit de kop zou kunnen gaan kosten, te laten onderzoeken of wij daadwerkelijk risico lopen, waaruit die risico’s bestaan, en wat wij kunnen ondernemen om mogelijk in beeld gebrachte risico’s beter af te dekken. Regeren is immers vooruitzien!;

Draagt het College op:

Te laten onderzoeken of wij als garantsteller in dit geval daadwerkelijk risico lopen, waaruit die risico’s bestaan, en wat wij kunnen ondernemen om mogelijk in beeld gebrachte risico’s beter af te dekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn (Fractievoorzitter)

Motie Tramuahelikopter 29 september 2023 Populair

markers/motie.png Door In 2023 152 weergaves

Art. 44 vragen (PVZ) m.b.t. 'Terugverdienen investering in zonnepanelen' (+ bijlagen). Populair

markers/question.png Door In 2023 442 weergaves

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 14-09-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van recente ontwikkelingen aangaande ‘terugverdienen investering in zonnepanelen’ (+ bijlagen).

Toelichting

Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat!

Hoe kun je mensen helpen om desondanks toch mee te kunnen investeren in onze energietransitie? Het huren van zonnepanelen was tot voor kort zo’n mogelijkheid.

Echter recente en minder recente ontwikkelingen aangaande het terugverdienen van de investering in zonnepanelen zijn voor de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) reden om bij uw college aan de bel te trekken.

Vragen

 1. Is uw college net als wij van mening dat de Provincie Zeeland, als groot aandeelhouder in een energiemaatschappij (DELTA), een verantwoordelijkheid draagt naar de klanten toe? Zo nee, waarom niet?
 2. In de bijlagen kunt u lezen dat naast het afbouwen van de salderingsregeling ook de nieuwe netto terugleververgoeding voor zonnestroom aanzienlijk naar beneden is bijgesteld (van 0,265 per kWh naar 0,09 per kWh excl. overheidsheffingen en B.T.W.). Daar komt nog bij dat we in bijlage 1 kunnen lezen: ,,Het doorberekenen van kosten voor negatieve stroomprijzen aan zonnepaneeleigenaren zal invloed hebben op de terugverdientijd van de zonnepanelen. Hoeveel invloed hangt af van hoe hoog die kosten worden en hoeveel stroom je aan het stroomnet terug levert”. Is uw college op de hoogte van deze recente ontwikkelingen die een flinke impact (kunnen) hebben op het terugverdienen van een investering in zonnepanelen?

  Aanvullende vraag:
  (2 b) Is uw college op de hoogte van het feit dat in geval van piekbelastingen (zie bijlage) de omvormer kan worden uitgeschakeld en als gevolg daarvan de levering van zonne-energie aan het stroomnet stopt en de terugleververgoeding dan uiteraard ook, wat wederom gevolgen heeft voor het terugverdienen van een investering in zonnepanelen en de “winstverwachting” op huurpanelen?

 3. Ziet uw college net als de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) hierin met name een risico ontstaan voor mensen die een huurcontract afsluiten en op termijn geld zouden kunnen gaan toeleggen? Zo ja, is uw college dan met ons van mening dat dit risico breder en nog transparanter onder de aandacht moet worden gebracht en dat uw college hiertoe stappen dient te zetten? Zo nee, graag uw uitgebreide motivatie waarom niet.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlages:

pdf Zijn zonnepanelen nog wel een goede investering (124 KB)

pdf Nieuwe netto terugleververgoeding voor zonnestroom (90 KB)

document 85% van de zonnepaneelbezitters onbekend met uitschakelen omvormer bij zonnig weer (163 KB)

ART. 44 Vragen (PVZ) m.b.t. Veiligheid Westerscheldetunnel Populair

markers/question.png Door In 2023 864 weergaves

ART. 44 Vragen (PVZ) m.b.t. Veiligheid Westerscheldetunnel
Afbeelding: Partij voor Zeeland

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                                                       

Oostburg, d.d. 30-08-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Veiligheid Westerscheldetunnel’ (+ bijlage).

Toelichting

Na de periode met beperkingen vanwege corona is de jaarlijks opgaande lijn met doortochten door de Westerscheldetunnel weer opgepikt. Nu het gebruik weer verder toeneemt, neemt logischerwijs ook het risico op calamiteiten toe. Om die reden legt de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) de hiernavolgende vragen aan uw college voor.

Vragen

 1. Graag vernemen wij van uw college onder welke voorwaarden de Westerscheldetunnel verzekerd is en zijn wij er benieuwd naar of er ook een verzekering tegen inkomstenderving is afgesloten, voor in het geval dat de tunnel onverhoopt vanwege een calamiteit gedurende een lange periode gestremd zou zijn.
 2. Verlichting in de tunnel draagt bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel.
  De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil graag weten waarom de Westerscheldetunnel zo spaarzaam verlicht is, terwijl tijdens bijzondere omstandigheden (stremmingen e.d.) blijkt dat de tunnel wel optimaal verlicht kan worden; is dat niet een misplaatste ‘Zeeuwse zuinigheid’ wat ten koste gaat van de veiligheid en het veiligheidsgevoel?
 3. Kan uw college achterhalen waarom de tunnelwanden in de Westerscheldetunnel, in tegenstelling tot veel andere tunnels, in een donkere kleur zijn uitgevoerd i.p.v. in een lichte (licht reflecterende) kleur? (Een lichte, beter reflecterende kleur, vergroot namelijk het rendement van de verlichting.)
 4. Acht uw college het net als wij verstandig, om de maatregelen die na o.a. de ramp in de Mont Blanctunnel zijn genomen (zie bijlage), in het licht van die toenemende verkeersstroom en de toename van elektrisch rijden in de Westerscheldetunnel, eens nader te bestuderen en uiteraard in samenspraak met de Rijksoverheid (o.a. vanwege de bekostiging) te bezien of en zo ja welke aanpassingen alhier een bijdrage zouden kunnen leveren aan een toename/verbetering van de veiligheid?
 5. Tot slot wil onze Fractie, n.a.v. de analyse van wat er allemaal is misgegaan ten tijde van de ramp in de Mont Blanctunnel en de jarenlange problematiek aangaande het in Nederland toegepaste C 2000 communicatiesysteem, weten of de communicatie bij een mogelijke ramp in de Westerscheldetunnel afdoende gewaarborgd is, eventueel met een back-up van telefoonverbinding of anders? Graag krijgen wij inzage in de protocollen dienaangaande.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlage:

document Bijlage Westerscheldetunnel vragen 30 augustus 2023 (4 KB)

Reageer op ART. 44 Vragen (PVZ) m.b.t. Veiligheid Westerscheldetunnel

Partij voor Zeeland vragen over plan 4 elektrische boten voor de Westerschelde Ferry Populair

markers/question.png Door In 2023 457 weergaves

Partij voor Zeeland vragen over plan 4 elektrische boten voor de Westerschelde Ferry
Afbeelding: Partij voor Zeeland

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 18-07-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van artikel Omroep Zeeland d.d. 13-07-2023: ,,Vier volledig elektrische boten moeten huidige Westerschelde Ferry vervangen” (zie bijlage).

Toelichting

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van het Fiets-voetveer (de Westerscheldeferry) tussen Vlissingen en Breskens en wil voorkomen dat er per abuis een “sterfhuisconstructie” wordt opgetuigd.

Vragen

 • Waarom heeft uw college ervoor gekozen om de transportcapaciteit van personen en fietsen jaarrond te verlagen, dit ondanks het feit dat er nu in de zomermaanden al regelmatig wachtrijen zijn (zie bijlage)?
 • Indien uw college bij de keuze blijft om in de toekomst deze veerverbinding met de inzet van vier schepen te gaan onderhouden, wil onze Statenfractie graag vernemen waar u het personeel vandaan gaat halen om deze schepen te bemannen!
 • (a) In het artikel wordt gedeputeerde van der Maas geciteerd: ,,Wat ik belangrijk vind is de betrouwbaarheid. Dus dat er weinig uitval is.” Beseft uw college dat met de keuze van de nieuwe type schepen die de verbinding moeten gaan onderhouden (draagvleugelboten en een catamaran) op voorhand al bekend is dat het percentage uitval gaat toenemen, omdat zowel draagvleugelboten als catamarans niet bij storm kunnen uitvaren? (b) Waarom heeft uw college, voor een bredere inzetbaarheid (ook bij storm dus), niet opnieuw gekozen voor de inzet van swath schepen? (N.B. Vroeger omvatte het pakket van eisen o.a. een gegarandeerde ‘kots vrije’ overtocht tot en met windkracht 7!)
 • Heeft uw college ook in overweging genomen om tweedehands elektrische schepen, of tweedehands schepen die geschikt zijn voor ombouw op elektrisch aan te schaffen? Zo nee, waarom niet?
 • Graag vernemen wij van uw college hoe het zit met de totale levensduur/inzetbaarheid van de door u voorgestelde opzet met vier schepen van de door u voorgestelde types, afgezet tegen een gelijkwaardige opzet met swath schepen (graag voorzien van een kosten-baten analyse)?
  Heeft uw college er rekening mee gehouden dat de overtocht aan boord van met name de draagvleugelboten zeer oncomfortabel is in vergelijking met de huidige swath schepen; bij geringe golfslag stuiter je namelijk al over het water?
 • Heeft uw college de aanschaf van een accu aan vaste wal ook ingecalculeerd om een snelle acculaadtijd van de schepen te kunnen garanderen?
 • Ook willen wij van uw college vernemen waarom u, gezien de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van accu’s momenteel (solid state accu e.d.), niet gekozen heeft voor schepen voorzien van brandstofcel(len) met waterstof als energiebron, dit ter voorkoming van een investering in “oude achterhaalde technologie”; daar komt nog bij dat Zeeland immers al vol inzet op waterstof voor industriële toepassingen, en het transport van elektrisch levert de komende jaren juist problemen op?
 • Tot slot willen wij van uw college weten of u de gemeenten Vlissingen en Sluis betrokken heeft bij het proces om te komen tot een toekomstbestendige veerverbinding, en zo ja, dan zijn wij er benieuwd naar, of deze beide gemeenten achter de door u voorgestelde keuze staan?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Reageer op Partij voor Zeeland vragen over plan 4 elektrische boten voor de Westerschelde Ferry

20 april 2023 Vragen over Openbaar vervoersverbinding Renesse Populair

markers/question.png Door In 2023 295 weergaves

motie wolf nov 2022 Populair

markers/motie.png Door In 2022 265 weergaves

Motie 28-2023 maart Geen gebruik voorkeursrecht agrarische gronden Populair

markers/motie.png Door In 2023 490 weergaves

Art. 44 vragen (PVZ) m.b.t. Zorgen over sluiten regionale spoedeisende hulp Populair

markers/question.png Door In 2023 573 weergaves

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 22-03-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van artikel PZC d.d. 21-03-2023: ,,Zorgen over sluiten regionale spoedeisende hulp: ‘Toegankelijkheid acute zorg onder druk’” (zie bijlage).

Toelichting

Eén van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is dat de aanrijtijden hulpdiensten (brandweer, ambulance, bereikbaarheid HAP/SEH spoedeisende hulp) niet (verder) mogen worden opgerekt, want in geval van nood telt iedere seconde!

Vragen

Is uw college bereid om in samenspraak met alle betrokken organisaties een bemiddelende rol op te pakken in deze, ter voorkoming dat de veiligheid van onze inwoners en onze gasten in het geding kan komen als deze plannen door zouden gaan?
Ziet uw college, net als wij, in deze plannen ook een aantasting van onze leefbaarheid en economie in Zeeland, omdat met de invoering van dit voorgestelde nieuwe beleid het vestigingsklimaat in onze provincie kan/zal verslechteren?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Antwoorden:
pdf Antwoorden Zorgen sluiten spoedeisende hulp maart 2023 (106 KB)

Plan van Rijk voor voorkeursrecht op boerengrond alarmeert LTO en juristen: Populair

markers/nieuws.png Door In 2023 573 weergaves

Behorend bij Motie Partij voor Zeeland 10 maart 2023

MOTIE Onderzoek mogelijkheden oprichting internationale school in Zeeuws-Vlaanderen Populair

markers/motie.png Door In 2023 670 weergaves

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland