Partij voor Zeeland verkiezingsprogramma Waterschap Scheldestromen 2023-2027 Populair

markers/nieuws.png Door 100 weergaves

logopvz 175

stem zeeuws

Lijst 1

Inleiding

De Partij voor Zeeland is een onafhankelijke en algemene partij waarin plaats is voor mensen met verschillende achtergrond en overtuiging met als bindende factor het goede willen doen voor onze inwoners vanuit een eigen visie op de toekomst. Wij hebben nauwe banden met veel van de lokale partijen die in de gemeenten actief zijn.

 

De Partij voor Zeeland zet zich al sinds 1998 in voor het Zeeuws belang en is de enige regionale partij die meedoet met de verkiezingen van 2023. Alle anderen zijn een afdeling van de landelijke partijen met als gevolg dat zij in meer of mindere mate aangestuurd worden en een verlengstuk zijn van de politieke richting die in Den Haag aangegeven wordt. De tol die de inwoners van onze provincie betalen is dat de Zeeuwse belangen vaak worden weggestreept tegen Haagse besluiten die op onze provincie minder van toepassing zijn en een regionale aanpak vergen.Voorbeelden zijn onder andere de ontpolderingskwesties, zoetwatervoorziening, dijkveiligheid en de maatregelen voor de waterkwaliteit(KRW).

 

De Partij voor Zeeland zet zich in voor de Zeeuwse oplossing. Dat betekent dat wij kwesties met een praktijkgerichte realistische blik tegemoet treden en oplossingen zoeken die op de eerste plaats in het belang zijn van onze inwoners onafhankelijk van de landelijke politiek. Maatregelen moeten op Zeeuwse schaal en haalbaar en zeker betaalbaar zijn.

 

1.Organisatie

De Partij voor Zeeland is voor een zelfstandig waterschap in onze provincie dat samenwerkt met provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en de rijksoverheid om de waterveiligheid te garanderen en vraagstukken waar wij ons voor gesteld zien bij het beheer en onderhoud van meer dan 400 km primaire zeeweringen, 20.000 km.waterlopen, 15 rioolwaterzuiverings installaties en 4000 km.plattelandswegen op te lossen. Dit is onze kerntaak.

 

Het waterschap heeft als functionele organisatie met een eigen budget en expertise een belangrijke stem. Het waterschap is een organisatie waar veel gebiedskennis aanwezig is die andere organisaties vaak niet meer paraat hebben maar waar gezien de uitdagingen op het gebied van waterbeheer juist nu een enorme behoefte aan is.

 

Om de afstand tot de praktijk klein te houden vinden wij dat het waterschap zich niet alleen tot een toezichthoudende rol moet beperken maar zeker ook een uitvoerende rol heeft in het beheer en de onderhoudstaken in ons werkgebied. Deze aanpak levert een goed inzicht in ontwikkelingen in de techniek en niet in de laatste plaats inzicht in de kosten gemoeid met het veilig houden van ons gebied. Vanwege nieuwe vormen van aanbesteden waarbij in samenspraak met de markt projecten worden ontworpen en om als volwaardig gesprekspartner met kennisinstellingen en ministeries te kunnen werken is het van het grootste belang dat deze kennis niet verloren gaat.

 

 

2. Financiën/lastendruk

We leven in bijzondere tijden. Zaken als gewapende conflicten tussen landen en torenhoge inflatiecijfers beschouwden we als kennis uit de geschiedenisboeken. Hoe anders kan de realiteit zich manifesteren. Ook het waterschap wordt door deze gebeurtenissen geraakt. Digitale veiligheid is in deze tijd een aandachtspunt en door extreem stijgende prijzen worden de projecten duurder waardoor met het beschikbare budget minder werk kan worden uitgevoerd. Wij gaan ervan uit dat het conflict in Oost-Europa een incident is en dat markten zullen stabiliseren. Dat wil hoogstwaarschijnlijk niet zeggen dat de tijden van voor 24 februari 2022 wat het prijspeil betreft terugkomen.

 

Het uitgangspunt is jarenlang een stijging van de waterschapsbelasting met het inflatiepercentage + 2% geweest. Om onze burgers die zich langs alle kanten met prijsverhogingen zien geconfronteerd te ontzien zijn wij voor het dempen van de tariefstijging door inzet van reserves en het doorschuiven van werken waar dat mogelijk is.

 

Het waterschap is echter niet sturend. Prijsstijgingen die bedrijven doorberekenen raken het waterschap net zo hard als welke andere consument en de wettelijke taken die ons door de overheid zijn opgelegd zullen moeten worden uitgevoerd. Ook zal beheer en onderhoud op een peil moeten blijven dat voorkomt dat latere generaties worden opgezadeld met hoge kosten omdat zaken niet op orde zijn.

 

De Partij voor Zeeland pleit voor een aparte regeling voor de waterschappen wat verrekening van BTW betreft. Zoals het nu is geregeld kan het waterschap geen BTW terugvorderen bij de belastingdienst. Aangezien de meeste inkomsten van het waterschap komen van belastingen opgelegd aan de Zeeuwse bevolking verdwijnt bij iedere uitgave van deze gelden 21% direct naar de Rijksoverheid. Dat geld was daar niet voor bedoeld en wij vinden dat een verborgen extra belasting voor de burger. Daarom vinden wij dat er een regeling getroffen moet worden voor de waterschappen dat zij BTW teruggave kunnen vorderen zodat meer geld overblijft om de kerntaken uit te voeren.

 

3.Zoetwater

Het meeste oppervlaktewater maar ook het grondwater in ons werkgebied is brak.Dit veroorzaakt meerder problemen. De agrarische sector ondervindt problemen doordat tijdens jaren met een neerslagtekort er niet geïrrigeerd kan worden. Teveel zout in het water zorgt voor afsterven van de meeste cultuurgewassen en verder is de Kaderrichtlijn Water(KRW)door het brakke water in Zeeland onhaalbaar omdat er door natuurlijke oorzaak stoffen voorkomen die volgens de Europese richtlijnen niet zijn toegestaan. Verder zorgen droge periodes ervoor dat cultuurgewassen een onregelmatige groeicurve doorlopen waardoor de opname van voedingsstoffen uit de bodem wordt verstoord wat kan leiden tot uitspoeling van voedingsstoffen naar het oppervlaktewater. Dat ontslaat ons echter niet  van de plicht om te proberen zo ver mogelijk tegemoet te komen aan de eisen die de KRW stelt. Wat ons betreft moet dat wel binnen haalbare en betaalbare kaders gebeuren.

 

Redenen genoeg om te zorgen voor een goede zoetwatervoorziening in een zo groot mogelijk deel van ons werkgebied. Dit kan op meerdere manieren  bijvoorbeeld door regenwater te bufferen of door effluent(gezuiverd water) van zuiveringsinstallaties te gebruiken. Dit kan lokaal problemen oplossen en wij vinden dat het waterschap hier een adviserende rol in kan vervullen. Gezien de grote hoeveelheden water die nodig zijn om natuur en landbouw voor verzilting te behoeden is externe aanvoer van zoetwater onontbeerlijk.In het oostelijk deel van het werkgebied wordt gebruik gemaakt van zoetwater uit het Volkerak Zoommeer waarbij het waterschap faciliterend optreedt en de kosten hiervoor door de gebruikers worden betaald.

 

Uitbreiding van het gebied waar zoetwater beschikbaar is vergt een grote investering die de prijs voor de eindgebruiker in veel gevallen te hoog maakt voor een rendabele bedrijfsvoering waardoor het draagvlak in de streek wegvalt. Aangezien het verzorgen van de aanvoer van zoetwater geen kerntaak kan zijn van het waterschap en gezien het bredere belang van een goede waterkwaliteit en het tegengaan van verzilting van natuur en landbouw vindt de Partij voor Zeeland dat er rijksgelden beschikbaar moeten worden gesteld om de maatregelen te bekostigen die nodig zijn om gebieden te verzoeten. Wij zien daarvoor kansen in de fondsen die beschikbaar zijn voor klimaatadaptatie en gelden die beschikbaar zijn gesteld als compensatie voor het mislopen van de marinierskazerne en voor het gebruik van Zeeland als nationaal stopcontact.

Grensoverschrijdende contacten en projecten met onze Vlaamse buren zijn vanwege de grote overeenkomsten qua werkgebied en problematiek zeer gewenst. Hier kunnen win-win situaties uit voortvloeien die ons verder kunnen brengen.

 

4.Energie.

De Partij voor Zeeland is voor een realistische kijk op onze energievoorziening waarbij financieel verantwoorde investeringen zeker moeten gebeuren. De  risico’s van wishfull thinking en jezelf rijk rekenen zijn groot. Daarom zijn wij ook kritisch op plannen om op elektrisch vervoer over te gaan. Voorkomen moet worden dat de uitlaatpijp verplaatst wordt richting een grijze energiecentrale.

 

Het waterschap heeft al geïnvesteerd in het ombouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties tot energiefabrieken waar uit biogas energie wordt opgewekt en in zonnepanelen op daken en onze  terreinen. Wij zijn voor het verder optimaliseren van deze mogelijkheden maar met een scherp oog voor de daarmee gemoeide kosten en mogelijke opbrengsten. Het risicoprofiel van windparken en zonneweides past niet bij een waterschap daarom willen wij de opgewekte hernieuwbare energie zelf gebruiken. Het uiteindelijke doel is om in 2025 energieneutraal te zijn.

 

5.Schoonwater

De 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zuiveren het door de inwoners gebruikte water tot een niveau dat het op het oppervlaktewater kan worden geloosd. Om de hoeveelheid te zuiveren water vanwege kosten zo klein mogelijk te houden moet er zo weinig mogelijk regenwater in het riool terecht komen. Wij zijn daarom voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer naar het riool. Dit wordt nog belangrijker omdat doordat in veel producten voor persoonlijke verzorging (shampoo,tandpasta enz.) kleine schilfertjes plastic(microplastics)zijn verwerkt. Ook neemt het medicijngebruik onder de bevolking toe waardoor met de ontlasting steeds meer medicijnresten en hormonen in het riool komen. Deze stoffen horen niet in het water en de natuur te komen en bovendien is het water op deze manier niet bruikbaar om in droge periodes in natuur- en landbouwgebieden te gebruiken. Er zullen maatregelen moeten worden getroffen om deze stoffen te verwijderen uit het rioolwater waarbij gekeken moet worden naar terugwinning van de plastics en voedingsstoffen als fosfaat en stikstof. Dit zijn dure technieken die wat ons betreft gecombineerd met het groot onderhoud van de bestaande installaties moeten worden aangelegd en om de kosten in de hand te houden is het dan van belang de hoeveelheid rioolwater te beperken.

 

6.Biodiversiteit

De biodiversiteit in ons werkgebied is bij de Partij voor Zeeland in goede handen. Zeeland is een landelijke provincie met veel groen en een relatief kleinschalige verkaveling. De schaalvergroting in de landbouw is wat het landschap betreft aan Zeeland voorbijgegaan met als logisch gevolg dat de biodiversiteit op een aanvaardbaar niveau is. Bevordering van biodiversiteit is geen kerntaak van het waterschap maar waar optimalisatie mogelijk is moeten we haalbare en betaalbare kansen meenemen.                                                                                                                                                                  

We moeten oppassen niet door te slaan. Het mede vanwege de Natura 2000 wetgeving aan de binnenzijde verzwaren van het dijkvak bij Hansweert heeft gezorgd voor een prijskaartje van 162 miljoen Euro voor een stukje dijk van 5,2 km. Het feit dat we meer dan 400 km.dijken in ons werkgebied hebben maakt dat dit op deze manier onbetaalbaar is voor de Zeeuwse inwoners. De natuur is robuuster dan sommigen willen doen geloven.

 

7.Wegen + fietspaden.

De Partij voor Zeeland is voor het behoud van de wegentaak bij het waterschap. Er worden in samenspraak met de gemeenten in Zeeland meer dan 4000 km.plattelandswegen en fietspaden beheerd met de daarbij aanwezige hagen en bomen die een belangrijke rol vervullen voor de instandhouding/verbetering van de biodiversiteit in het gehele werkgebied. De aanwezigheid en de gebiedskennis van het waterschap in het buitengebied maakt dat het waterschap de aangewezen instantie is om deze wegen te beheren en te onderhouden. Het waterschap gaat uit van het kostenveroorzakers principe. Wat de wegentaak betreft wil dat zeggen dat bij grote aanpassingen aan het wegennet er co-financiering gezocht kan worden met het bedrijfsleven dat profiteert van de wegverbetering. Door onze deelname aan het Dagelijks Bestuur van Waterschap Scheldestromen hebben wij ons ingezet om de kosten in de hand te houden en een goed onderhoudsplan te hebben. Door prijsstijgingen is dit nog belangrijker geworden.

Er zijn door waterschap en gemeenten al veel vrijliggende fietspaden aangelegd. Waar nog gevaarlijke situaties bestaan moeten we die oplossen maar er ook voor waken fietspaden van ergens naar nergens aan te leggen.  

Het toenemende gebruik van (snelle) elektrische fietsen vraagt om een andere benadering van de fietsvoorzieningen. We kiezen ervoor om nu waar nodig en mogelijk voor een kwaliteitsslag te kiezen liefst in combinatie met onderhoud om de capaciteit te verhogen en de veiligheid te verbeteren.

 

Voor behoud van de Zeeuwse schaal met een vooruitstrevende kijk op de toekomst


Stem Zeeuws!              Kies Partij voor Zeeland.                                                                

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland