pvz header1

Verkiezingen 2023 Stem Partij voor Zeeland

stem partijvoorzeeland

Verkiezingsspot Partij voor Zeeland 2023

Home

Partij voor Zeeland Nieuws

Geachte voorzitter,

Ik wil beginnen met het uitdelen van een compliment namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), een compliment aan onze ambtenaren voor de uitwerking van het geheel.

  

Energietransitie & Klimaatdoelen

Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat.

De huidige en toekomstige betaalbaarheid van de energierekening voor onze inwoners vraagt niet alleen onze aandacht, maar eist actie van ons als Provinciale Staten!

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), en velen met ons, zien een mogelijke oplossing om de klimaatdoelen te halen en tevens de energierekening betaalbaar te houden, in de toepassing van kernenergie.

N.B. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert dat de gestelde klimaatdoelen zonder de implementatie van kernenergie niet haalbaar zijn;

Daarom, meneer de voorzitter, dien ik nu drie moties in namens de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).

De eerste motie is getiteld: ‘Inzetten op vestiging TWEEDE kerncentrale’

De tweede motie betreft: ‘Inzetten op langer openhouden kerncentrale Borssele’

En de derde motie heeft als onderwerp: ‘Ontwikkeling Thoriumcentrale’

En ik besluit dit hoofdstuk, in de hoop dat eenieder die boodschap goed tot zich neemt, met een herhaling van de uitspraak: ,,Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat.”

 

PFAS/PFOS

Op 25 oktober jl. heeft de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) art. 44 vragen gesteld aan uw college aangaande de vervuiling van de Westerschelde en omgeving.

Tijdens de informatiebijeenkomst van 20 oktober jl. vernamen wij, ik citeer: ,,Huidige situatie: in Nederland blootstelling door drinkwater en voedsel boven gezondheidskundige grenswaarde. Deze situatie is ongewenst, we kunnen gezondheidseffecten niet uitsluiten (effecten op immuunsysteem worden als eerste verwacht).”

Je schrikt je rot, meneer de voorzitter, dat betekent dat een ontwikkeld land als Nederland de gezondheid van haar burgers niet kan garanderen!

 

Vervolgens kwam de tweede klap in ons gezicht. Ondanks het feit dat er enorme hoeveelheden gif (PFAS/PFOS) in de Westerschelde worden geloosd, was er nog geen onderzoek opgestart, omdat nog niemand daar opdracht voor had gegeven! ONBEGRIJPELIJK!!!

 

Landbouw & Veeteelt

Farm-to-Fork-strategie.

Het lijkt er op dat Nederland, samen met Europa, de agrarische sector, door de invoering van allerlei strenge maatregelen, de nek aan het omdraaien is.

Met Eurocommissaris en tevens Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans aan het hoofd, met z’n ‘Green Deal.

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) distantieert zich van deze politiek.

Het is naar onze mening onlogisch, onverantwoord en daarenboven onbeschaamd dat deze Europarlementariër, Frans Timmermans, een rapport met de analyse en doorrekening van zijn “Green Deal” 8 maanden onder de pet heeft gehouden omdat de conclusies ronduit vernietigend waren voor de door hem ingezette koers! Samengevat bracht het rapport aan het licht dat de invoering van de “Green Deal” minder voedsel, meer landgebruik en hogere prijzen betekent!!!

Deelt uw college het standpunt van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) dat we onze landbouw en veeteeltsector moeten koesteren i.p.v. verkwanselen?

 

Grote projecten

Waterdunen

De inlaatduiker bij Waterdunen is nog steeds niet aangepast, dus onze kustveiligheid is nog steeds niet gewaarborgd.

Graag vernemen wij van uw college per welke datum die inlaatduiker inclusief alle aanpassingen, wordt opgeleverd?

 

Plan Perkpolder

Wij willen graag van uw college weten of er al zicht op is wanneer de knoop definitief wordt doorgehakt of de met Thermisch Gereinigde Grond (TGG) nieuw aangelegde zeedijk moet worden vervangen of niet?

Uit de media vernamen wij dat er wederom grote hoeveelheden grond zullen worden aangevoerd t.b.v. de realisatie van Plan Perkpolder; kan uw college garanderen dat de controle hierop deze keer wel waterdicht is; m.a.w. zijn naar de mening van uw College de veiligheid en de volksgezondheid deze keer wel afdoende gewaarborgd?

 

Kustveiligheid algemeen

Droge voeten

Hoe kijkt uw college aan tegen de studie van ingenieur Dick Butijn, die voorstelt om op 25 kilometer voor de kust een enorme nieuwe dijk aan te leggen tegen de zeespiegelstijging?

(N.B. Ingenieur Dick Butijn is lid van de commissie Zeespiegelstijging van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.)

Is uw college bereid om deze studie, in de breedst mogelijke zin, mee te nemen in de discussie over klimaatadaptatie?

 

Keuzes maken

We zullen moeilijke keuzes moeten maken. Dit doen we met elkaar als Provinciebestuur, maar ook met de inwoners van onze provincie Zeeland, inwoners die o.a. tijdens commissievergaderingen hun inbreng kunnen leveren.

 

Samenwerking

Dat vraagt inspanningen van ons allemaal. Dat vraagt dat we over onze eigen schaduw heen stappen en ruimte geven voor elkaars ideeën.

 

Onze mooie provincie Zeeland is het waard!

 

Met deze woorden besluit ik de bijdrage namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).

 

Dank U wel meneer de voorzitter.

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op donderdag 11 november 2021,

 

Constaterende dat: 

 • Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert dat de gestelde klimaatdoelen zonder de implementatie van kernenergie niet haalbaar zijn;

 • Landen als Frankrijk, Zweden en Finland, net als Nederland lid van de Europese Unie (EU), inzetten op kernenergie;

 

Overwegende dat: 

 • De vestiging van een TWEEDE kerncentrale het behalen van de klimaatdoelen voor Zeeland op termijn een stuk dichterbij zou brengen;

 • Het van belang is om onafhankelijker te worden van het buitenland om een stabiele energievoorziening te kunnen waarborgen;

 • De huidige en toekomstige betaalbaarheid van de energierekening voor onze inwoners actie van ons eist en niet alleen onze aandacht vraagt;

 • Zeeland veel industrie huisvest met een grote energiebehoefte;

 • We moeten voorkomen dat een andere provincie ons voor is, en daarom een helder signaal richting Rijksoverheid o.i. nu aan de orde is;

 

Draagt het college op:

 • Om bij de Rijksoverheid te pleiten voor de vestiging van een TWEEDE kerncentrale (in Borssele);

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn

H.G.A. Steur

E.A.A. van Hoecke

 

Bijlage:

pdf Motie 'Inzetten op tweede kerncentrale' 11 Statenvergadering november 2021 (83 KB)

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 27 juli 2021,

 

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande overwoekering van Zeeland door het giftige (Sint) Jacobskruiskruid.

 

Toelichting

In een artikel in de PZC van 25 juli jl. lezen wij: ,,Dierenarts …………… van DAC (dierenartsencombinatie) Overschelde krijgt elk jaar paarden onder ogen met leverproblemen. Dan is ‘stapelingsziekte’ (vergiftiging met kruiskruid) verreweg de eerste oorzaak waar zij aan denkt, aldus ……..” (Vanwege AVG regelgeving is de naam weggelaten in het citaat.) 

Runderen en paarden vermijden bij het grazen Jakobskruiskruid normaal gesproken, maar in tijden van droogte en voedselschaarste kunnen ze het wel gaan eten.

Jacobskruiskruid is giftig voor de meeste zoogdieren, inclusief de mens.

Tegengif of genezing is niet mogelijk; de leverschade is uiteindelijk dodelijk.

Jacobskruiskruid lijkt ook honing aan te tasten, meldt de Voedsel- en Warenautoriteit.

Via melk, vlees en honing kunnen de gifstoffen dus ook bij mensen terechtkomen, deze gifstoffen kunnen tevens ook nog een verhoogde kans op kanker veroorzaken.

Een perceel met veel Jacobskruiskruid verliest zijn economische waarde, omdat de opbrengsten hiervan niet kunnen worden verkocht voor consumptie. Toch moet het wel gemaaid worden en moet het als afval worden afgevoerd en daardoor brengt het ook nog eens hoge kosten met zich mee.

De ZLTO dringt aan op bestrijding en noemt de situatie urgent!

 

Vragen

 1. (a) Is uw college het eens met de ZLTO die aandringt op bestrijding van Jacobskruiskruid en de situatie urgent noemt?

  (b) Zo nee, waarom niet?

  (c) Zo ja, welke stappen gaat uw college dan ondernemen om deze problematiek aan te pakken?

 2. (a) Kan uw college bevestigen dat Jacobskruiskruid in bermen en op andere locaties is ingezaaid en nog steeds wordt ingezaaid in Zeeland?

  (b) Zo ja, wie is/zijn daarvoor verantwoordelijk?

  (c) Denkt uw college dat de kosten, voor de noodzakelijke bestrijding van deze uiterst giftige plant, o.a. gelegd kunnen worden bij die verantwoordelijke(n)?

  Het feit is dat als een veehouder koeien laat grazen in een weide die te weinig voedsel bevat en de koeien vervolgens ook niet bijvoert, dan krijgt die veehouder binnen de kortste keren een proces-verbaal aan zijn broek en kan zijn veestapel in beslag worden genomen!
 3. (a) Is uw college, met dat feit in het achterhoofd, met ons van mening dat in de wetenschap dat als in tijden van voedselschaarste en droogte runderen en paarden wel Jacobskruiskruid gaan eten, terwijl zij dat normaalgesproken mijden, met name de dieren in de ‘Nieuwe Natuurgebieden’ gemonitord dienen te worden, omdat deze gebieden per definitie voedselarm worden ingericht?

  (b) Of is uw college het niet met de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) eens dat dierenleed/dierenmishandeling te allen tijde aangepakt dient te worden, en beter nog, dient te worden voorkomen?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Wisselpolders en oppolderen zijn gewoon termen die synoniem staan voor ‘ONTPOLDEREN’; niet meer en niet minder!

Ontpolderen in welke vorm dan ook is kapitaalvernietiging, draagt niet bij aan de kustveiligheid en kan alleen tot stand gebracht worden d.m.v. onteigening.

Ontpolderen van Zeeuwse kleigronden die door onze voorouders met bloed, zweet en tranen gewonnen zijn op de zee, is en blijft onacceptabel, onbegrijpelijk en on-Zeeuws!

Dat wordt ook tot uitdrukking gebracht in ons Zeeuws-Vlaams Volkslied:

Waar eens ‘t gekrijs der meeuwen, verstierf aan ‘t eenzaam strand.
Daar schiepen zich de Zeeuwen, uit schor en slik hun land.
En kwam de stormwind woeden, hen dreigend met verderf.
Dan keerden zij de vloeden, van ‘t pas gewonnen erf.

 

PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
François Babijn, Fractievoorzitter

Lees hier het PZC artikel

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 21 december 2020,

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande ‘Project Waterdunen’.

 

Toelichting

Hierna volgen de vragen die wij tijdens de Statenvergadering van 18 december jl. hebben aangekondigd.

Vragen

 1. In de stukken staat: ,,Waterdunen is nooit een project geweest waarvan tevoren exact was beschreven wat er opgeleverd ging worden. In die zin heeft het project, in tegenstelling tot reguliere projecten, gaandeweg in samenwerking met de partners steeds meer vorm gekregen”.
  Is het niet zo dat er een overeenkomst is gesloten tussen de projectpartners waarin exact is vastgelegd hoe ‘Project Waterdunen’ ingevuld zou worden, maar dat er in latere stadia opeenvolgende versoberingen dienden te worden doorgevoerd vanwege de enorme financiële tegenvallers?

 2. (a) Bij aanvang van het ‘Project Waterdunen’ maakte de veiligheid op lange termijn een belangrijk onderdeel uit van het geheel; waarom maakt dit nu geen onderdeel meer uit van de scope?

  (b) Voorziet de Provincie Zeeland en haar projectpartners op dat gebied grote financiële tegenvallers en willen zij niet dat die ten laste komen van het ‘Project Waterdunen’?

 3. (a) De in samenhang met ‘Project Waterdunen’ gerealiseerde primaire waterkering zou voor 200 jaar veiligheid gaan zorgen. Inmiddels staat er in diverse stukken een sterretje achter die 200* jaar en lezen we in de toelichting dat die 200 jaar niet langer gegarandeerd kan worden vanwege de zeespiegelrijzing.
  Waarom is er destijds bij de vaststelling van die normering geen rekening gehouden met de zeespiegelrijzing?

  (b) Wat wij ook missen in deze (i.v.m. diezelfde zeespiegelrijzing) is de garantietermijn van de regionale waterkering, de dijk die het achterland tegen verzilting/overstroming moet beschermen.
  Voor hoeveel jaar dijkveiligheid staat de regionale waterkering borg ter hoogte van het ‘Project Waterdunen’?

  (c) Zijn er consequenties m.b.t. de ‘waterveiligheid’ te voorzien die een afronding/oplevering van het ‘Project Waterdunen’ in de weg staan of die mogelijkerwijs weer voor vertraging kunnen zorgen, en zo ja, welk bedrag is daar dan mee gemoeid?

  (d) Om reden van het feit dat de sterkte van een waterkering afhangt van haar ‘zwakste schakel’, willen wij van uw college vernemen voor hoeveel jaar veiligheid de inlaatduiker borg staat.

  (e) Hoe verhoudt zich de veiligheid (primaire en secundaire waterkering) van het dijkvak Waterdunen inclusief inlaatduiker t.o.v. andere dijkvakken van de Zeeuws-Vlaamse kust?

 4. Uw college gaf tijdens de Statenvergadering aan achter alle conclusies in het vertrouwelijke rapport te staan. Kan uw college aangeven of daar financiële consequenties aan verbonden zijn, en zo ja voor welk bedrag, en wie in dat geval de rekening gepresenteerd krijgt

 5. (a) In de stukken staat dat de Provincie Zeeland m.b.t. de openstelling van de getijdenduiker, de inlaatkreek en de zandvang nu nog risicodrager is. Kan uw college aangeven voor welke periode en voor welk totaalbedrag? Zo nee, waarom niet? (N.B. Stel dat bijvoorbeeld het sediment in de zandvang chemisch belast zou blijken te zijn, dan kunnen de verwijderingskosten al snel uit de hand lopen.)

  (b) Tevens vernemen wij graag van uw college waarom de Provincie Zeeland risicodrager is voor de openstelling van de getijdenduiker en waarom dat risico niet tot de verantwoordelijkheid van het Waterschap Scheldestromen gerekend mag worden?

 6. Voor wat betreft het entreegebouw lezen wij: ,,Naast de scope van de provincie en de eventuele entreevoorziening, heeft Molecaten verklaard een informatiecentrum in het oude gemaal te realiseren en, indien het entreegebouw niet doorgaat, de speelnatuur zelf uit te voeren”.
  Tijdens één van de voor Provinciale Staten georganiseerde excursies is de bus gestopt op een locatie waar Molecaten het onthaalgebouw inclusief speelnatuur zou gaan realiseren; de woordvoerder namens Molecaten bevestigde dat destijds! Betreft het hier wederom een mogelijke versobering en is het naar de mening van uw college nog wel zinvol om dergelijke excursies te organiseren als de scope van project steeds blijft wijzigen en versoberingen aan de orde van de dag zijn?

 7. In de Statenvergadering kwam naar voren dat uw college geen opleverdatum meer durft te noemen voor ‘Project Waterdunen’.
  Gelooft uw college nog wel in de complete realisatie van het ‘Project Waterdunen’, of hoopt uw college alleen nog maar?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

Hoogachtend,

 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

 

François Babijn, Fractievoorzitter

 

pdf Antwoorden op art 44. vragen over Waterdunen 21 december 2020 (106 KB)

vrijdag 18 december 2020 17:29

PERSBERICHT d.d. 18-12-2020

Vanaf heden zijn de heren Eelco van Hoecke en Xander Eversdijk toegetreden tot de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).

Beide heren hebben het initiatief genomen om toenadering te zoeken tot onze partij. Ze waren op zoek naar een stabiele basis die aansluit bij hun gedachtengoed en vanuit die basis willen zij het ‘algemeen belang’ verder blijven dienen.
Een bijkomend argument was dat zij op deze wijze een verdere versnippering binnen Provinciale Staten wilden tegengaan.

Wij wensen Eelco en Xander veel succes toe!

Statenfractie Partij voor Zeeland

François Babijn (Fractievoorzitter) 
Tel. : 0117 452945
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bestuur Partij voor Zeeland

Marien Weststrate (Voorzitter)

 

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 30 november 2020,

Geacht College, 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. ‘Informatiesessie voor PS met verkenner van de samenwerking tussen GGD Zeeland, VRZ en RUD Zeeland’ d.d. 26-11-2020 jl..

Toelichting

Tijdens genoemde informatiesessie zijn niet al onze vragen van een antwoord voorzien, daarom volgen hierna nog enkele vragen.

 

Vragen

 1. Met name de GGD dient goed bereikbaar te zijn met het OV, daarom willen wij van uw college vernemen waar de beoogde nieuwbouwlocatie is voorzien en of er al een optie is genomen op die nieuwbouwlocatie in Goes?
 2. Ook zijn wij benieuwd naar de reden waarom er door de GGD gekozen is voor nieuwbouw en niet voor renovatie van het gebouw op de huidige bestaande locatie, een locatie die uitstekend bereikbaar is met het OV en met een ondergrondse parking om de hoek. Daarom willen wij van uw college graag het rapport ontvangen dat hieraan ten grondslag ligt.
 3. (a) De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is fel tegenstander van wederom het vertrek van een overheidsdienst uit Zeeuws-Vlaanderen. Wat is de mening van uw college over het feit dat bij een samengaan van deze drie organisaties de RUD definitief vertrekt uit Zeeuws-Vlaanderen?
  (b) Wordt er momenteel reeds gekeken naar hoe dat vertrek mogelijk gecompenseerd kan worden?
  (c) Zo nee, waarom niet?
 4. (a) De VRZ heeft nog niet zo lang geleden geïnvesteerd in een vestiging te Middelburg, is uw college met ons van mening dat bij een vertrek naar Goes dit een enorme desinvestering met gemeenschapsgeld betreft?
  (b) Zo nee, waarom niet?
 5. Er wordt gesproken over synergievoordelen bij een samengaan van deze drie organisaties. Kan uw college een gedetailleerde samenvatting geven waar die uit gaan bestaan, en welk totaalbedrag daar mee gemoeid is?
 6. Deelt uw college onze zorgen dat een mogelijk samengaan ook aanleiding kan geven tot meerkosten en problemen door zogenaamde “cultuurverschillen”?
 7. (a) Is er onderzoek geweest binnen deze organisaties, naar hoe de werknemers tegen een mogelijke fusie aankijken?
  (b) Zo nee, waarom niet?
 8. Met betrekking tot mogelijke financiële tegenvallers (meerkosten) willen wij van uw college weten of de ICT-systemen van betrokken organisaties compatible zijn of niet, en zo nee, welk bedrag daarvoor wordt uitgetrokken?
 9. Ook willen wij van uw college een reactie op de vraag waarom betreffende organisaties in deze tijd, waar blijkt dat er probleemloos digitaal op afstand kan worden samengewerkt (wat waarschijnlijk ook de toekomst zal zijn), er zo nodig een samenwerkingsverband op een nieuwbouwlocatie wordt nagestreefd? Graag uw uitgebreide toelichting.
 10. Tot slot vernemen wij graag van uw college in hoeverre de besluitvorming over een mogelijk samengaan van de GGD de VRZ en de RUD bij het Provinciebestuur ligt, dit om reden van het feit dat wij geen zeggenschap hebben over alle drie deze betrokken organisaties?

 

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

Hoogachtend, 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn (Fractievoorzitter)

Provincie Zeeland logo
osf logo
waterschap scheldetromen

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland

Partij voor Zeeland

Contact

Bestuur

Lid worden