pvz header1

Verkiezingen 2023 Stem Partij voor Zeeland

stem partijvoorzeeland

Verkiezingsspot Partij voor Zeeland 2023

Home

Partij voor Zeeland Nieuws

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Renesse, 15-02-2022,

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid H.G.A. (Bertie) Steur, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. de managementsamenvatting van 14 september 2010 over het Deltares rapport.

 

Toelichting

Naar aanleiding van de managementsamenvatting https://www.zeeland.nl/sites/default/files/digitaalarchief/ZEE1001138.pdf van 14 september 2010 over het Deltares rapport m.b.t. doorgifte en ophoping van vervuilende stoffen in hogere organismen (waarin PFC’s (PFAS) en met name PFOS al nadrukkelijk genoemd worden) zijn bij de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) vragen gerezen.

Op blz. 4 valt te lezen dat Gedeputeerde Staten van Zeeland kennis heeft genomen van dit rapport, zelf geen specifieke rol heeft bij de uitvoering, en er op toe zal zien dat de aanbevelingen op de geëigende plaatsen terecht komen en ter hand worden genomen.

Op blz. 6 en 7 vallen deze aanbevelingen te lezen, op blz. 6 valt ook te lezen dat er reeds onderzoek plaatsvindt naar zoutwaterbiota binnen het MWTL programma (van Rijkswaterstaat) en dat geadviseerd wordt om dit onderzoek uit te breiden naar PFC’s alsmede monitoring in vogeleieren te hervatten.

Vragen

 1. Er wordt duidelijk aangegeven dat GS ervoor zorg zal dragen dat de aanbevelingen op de juiste plaatsen terecht zullen komen en ter hand zullen worden genomen. Heeft GS dit gedaan?
 2. (a) Zo ja, is er dan op toegezien dat de aanbevelingen ook ter hand zijn genomen?

  (b) Zo nee, waarom niet?

  (c) Indien het eerste antwoord ja is, kunt u dan aangeven op welke wijze hierop is toegezien en welke resultaten hier uit zijn voortgekomen?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

H.G.A. (Bertie) Steur, Lid Statenfractie

 

Bijlage:

pdf Art. 44 vragen Deltares rapport- 15-02-2022 (97 KB)

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

 

Oostburg, 07-02-2022,

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande onterechte staatssteun door overheden aan Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) (ZIE BIJLAGE).

 

Toelichting

,,Links of rechtsom zal die staatssteun terugbetaald moeten worden”, lezen wij in het artikel en vervolgens: ,,Provincies zouden er goed aan doen om van dat ‘staande beleid’ af te stappen en een andere volgorde te hanteren”.

 

Vragen

(a) De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil van uw college weten of u zich per omgaande gaat conformeren aan de wet- en regelgeving op dit gebied?

(b) Tevens vernemen wij graag van uw college de mogelijke financiële- en beleidsconsequenties voor de provincie Zeeland en die voor alle andere in de provincie Zeeland betrokken partijen.

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter


Meer natuur naar instabiele organisaties slecht plan.

 

NATUUR 4 februari 2022 (BRON: Vork.org)

 

Opgekochte landbouwgrond voor natuur gaat vaak naar Natuurmonumenten en de twaalf Provinciale Landschappen. De Haagse en provinciale politiek doet er goed aan daar kritisch naar te kijken, want het zijn instabiele organisaties.

In het kielzog van de stikstofcrisis worden er grote potten met geld klaar gezet om de stikstofdepositie te verminderen, maar ook om meer natuur te creëren in Nederland. Daarbij is de gedachte dat als natuurgebieden groter worden en meer aaneengesloten zijn, de natuurkwaliteit met sprongen vooruit gaat. De Nederlandse overheid presenteerde daar in 1990 een plan voor: de Ecologische Hoofdstructuur. De ambitie was om in 2018 250.000 hectare aan extra natuur te creëren: 150.000 ha voor natuurontwikkeling en 100.000 hectare door agrarisch natuurbeheer.

 

Herijking NNN

Die ambitie bleek veel te groot, waardoor er in 2013 een herijking plaats vond en de naam veranderde naar Natuurnetwerk Nederland (NNN). De nieuwe afspraak werd minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur inrichten voor 2027. Hiervoor moesten provincies nog steeds 40.000 hectare grond verwerven of van functie veranderen.

 

Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland gaf deze week een inkijkje hoe ze dat gaat doen. Noord-Holland is trouwens een provincie die haar natuurambitie niet bijstelde en daardoor nu nog 4000 hectare grond voor 2027 wil omzetten naar natuur. Dat is een politieke keuze, want ze hadden er ook voor kunnen kiezen om de bestemming agrarisch te houden en er dan beheerpakketten op te leggen. De verwachting is dat die ambitie niet gehaald gaat worden. Wat ook niet helpt is het verschuiven van de grenzen van het NNN. Daar kwam de Provincie deze week ook mee naar buiten. Het zorgt wel voor onrust.

 

Onterechte staatssteun

Mijn grote vraag is waar straks het eigendom ligt van al die natuurgronden in Noord-Holland, maar ook in de andere provincies. Het is staand beleid dat die grond vooral in eigendom komt van de terrein beherende organisaties, afgekort TBO’s. Naast Staatsbosbeheer zijn dat Natuurmonumenten en de twaalf Provinciale Landschappen. De vraag is of dat voor de overheden nog langer verantwoord is. Natuurmonumenten en de Landschappen zijn particuliere organisaties waar de overheid nog grote sommen geld moet terugvorderen vanwege onterecht gegeven staatssteun.

 

LNV zoekt niet

Vorig jaar werd duidelijk dat alleen de boete al op 200 miljoen euro wordt ingeschat. De som van de staatssteun zelf is nog onbekend, maar zal een veelvoud zijn van die boete. Maurits von Martel en Jacco Geurts van het CDA stelden daar in het najaar van 2020 vragen over aan toenmalig minister Schouten. Ze wilden per ontvangende organisatie inzichtelijk krijgen om welk bedrag het ging. Helaas. De minister stelde dat door de lange periode van ruim 20 jaar het totaal subsidiebedrag per ontvangende organisatie niet te achterhalen is. Dat is natuurlijk om meerdere redenen lariekoek, maar misschien verschuilde de minister zich hier achter het woordje ‘totaal’. Als het niet tot op de cent te achterhalen is, dan klopte haar antwoord en informeerde ze de Tweede Kamer niet onjuist.

Maar de minister had natuurlijk best een poging kunnen doen om het uit te laten zoeken. Je mag er toch vanuit gaan dat de financiële boekhouding van het Rijk niet na vijf of tien jaar in de prullenbak verdwijnt. En als de minister geen volledig bedrag had kunnen melden, dan had ze met een paar kanttekeningen een bedrag kunnen noemen dat er in de buurt zou komen. Zo ingewikkeld is dat niet, als je maar wil.

 

Controle Tweede Kamer

De vorige Tweede Kamer liet de minister daar ook mee wegkomen. Daar zouden politieke redenen aan ten grondslag kunnen liggen, maar dat was hier niet het geval geeft Maurits von Martel desgevraagd aan. Hij zelf zat aan het einde van zijn termijn en had nog een aantal andere dossiers op zijn bord en dan is het keuzes maken. Bovendien moet er een kamerlid zijn die zich hier in vast bijt, om het op de agenda te houden. Von Martels vertrok en er is nog niemand anders opgestaan.

 

Europese Commissie

Ondanks dat het bedrag nog onbekend is, maakt de overheid nog geen aanstalten om het geld terug te vorderen. Daardoor neemt Den Haag het risico dat de Europese Commissie het geld zelf zal terugvorderen bij de natuurorganisaties. Ik kan niet overzien of de bedragen dan ook groter worden, maar de Nederlandse Staat zal er krediet mee verspelen en dan weet je nooit wat daar uit voort vloeit.

 

Stappenplan voor provincie

Links of rechtsom zal die staatsteun terugbetaald moeten worden. Waar Natuurmonumenten en de Landschappen het geld vandaan halen kunnen ze zelf bepalen, maar het gaat dus om grote bedragen die die organisaties niet zomaar kunnen ophoesten. En een wankele financiële situatie bij deze organisaties is een risico voor de uitvoering van het Nederlandse natuurbeleid. Zowel waar het gaat om het realiseren van het NNN als om de natuurkwaliteit zelf.

Provincies zouden er goed aan doen om van dat ‘staande beleid’ af te stappen en een andere volgorde te hanteren. Eerst de huidige grondeigenaren de vraag voor leggen of ze aan agrarisch natuurbeheer willen gaan doen. Dat is de goedkoopste oplossing. Wil de Provincie er toch perse natuur van maken, dan kunnen ze de eigenaar de vraag stellen of hij of zij zelf tegen compensatie de grond wil laten afwaarderen. Wil de eigenaar dat niet, dan blijft aankoop op vrijwillige basis over en zal er gezocht moeten worden naar andere particuliere natuurbeheerders. Dat voorkomt ook monopolieposities in het natuurbeheer en dat is nooit gezond.

 Bijlage:  pdf Art. 44 vragen staatssteun (95 KB)

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 18-01-2022,

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. de gang van zaken bij ZorgSaam*.

Toelichting

Naar aanleiding van het artikel: ,,ZorgSaam investeert in nieuwbouw en dat heeft ook gevolgen voor het personeel”, op de website van Omroep Zeeland d.d. 13-01-2022, heeft de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een aantal vragen aan uw college.

Vragen

We lezen: ,,De verpleeghuisafdelingen van ZorgSaam moeten vanaf dit jaar met minder verzorgenden méér cliënten opvangen. ZorgSaam moet snijden in de personeelsbezetting op de groepen dementerenden. Oorzaak zijn de vele nieuwbouwplannen in Zeeuws-Vlaanderen.”

 1. (a) Is uw college met de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van mening dat ZorgSaam, net als ieder ander bedrijf, bij iedere investering een berekening dient te maken inzake hoelang iets meegaat (levensduur) en vervolgens op basis daarvan geld moet reserveren voor toekomstige investeringen, en het onbestaanbaar is dat een investering in nieuwbouw ten koste moet gaan van personeelsbezetting en daarmee de kwaliteit van zorg voor onze aller kwetsbaarste mede-inwoners? (b) Zo ja, welke stappen kan en gaat uw College ondernemen om te voorkomen dat deze aller kwetsbaarste inwoners van Zeeland de dupe gaan worden van ‘gebrekkig beleid’ van ZorgSaam? (c) Zo nee, waarom niet?

  Verder lezen wij: ,,De vrees bij medewerkers en familieleden dat één verzorgende op een groep komt te staan, is volgens de ZorgSaam-bestuurder niet terecht. "Ik wil het zeker niet wegwuiven, maar dit zal enkel op de stille uren van de dag zijn."
  Sensor voor lift en luiers
  Slimme technologieën moeten er in de toekomst voor zorgen dat dit ook verantwoord kan, en dat een bewoner tegelijkertijd onafhankelijker wordt. Via allerlei sensoren kan het personeel bijvoorbeeld in de gaten houden of een bewoner uit bed komt, of hij of zij de lift pakt en of incontinentiemateriaal verwisseld moet worden.”

 2. Is uw college met ons van mening dat een menswaardig bestaan op de voorgrond dient te staan en dat de mate van beschaving binnen een samenleving valt af te lezen aan de wijze waarop men zorg draagt voor de aller kwetsbaarsten?

 3. Is uw college het met ons eens dat te allen tijde menselijk contact voorop dient te staan om onze aller kwetsbaarste inwoners deze laatste levensfase zo aangenaam mogelijk te laten beleven en dat de toepassing van domotica en robotica ontmenselijking alleen maar verder in de hand werken?

 4. Realiseren de leden van uw college zich, net als wij, dat niemand onkwetsbaar is en iedereen in een afhankelijke positie terecht kan komen?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

 

* N.B. In bijlage treft u een ‘Brandbrief’, gericht aan het gemeentebestuur van Sluis, m.b.t. dit onderwerp.

  pdf Brandbrief m.b.t. ZorgSaam en Masterplan (64 KB)  

Statenvergadering d.d. 17 december 2021

 

MOTIE (18) aangaande tolvrije Westerscheldetunnel (WST).

 

 

STEMVERKLARING PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

 

De (PVZ) wil:

alleen gratis doortocht WST voor Nederlands kenteken,

zo voorkom je aanzuigende werking vrachtverkeer uit de richting Antwerpen, voorkom je toename uitstoot schadelijke stoffen, waardoor bouwprojecten weer stopgezet zouden kunnen worden.

Voorkom je toename ongevallen op dit traject en in de tunnel.

Zo behoud je financiering voor de Sluiskiltunnel.

 

Om deze redenen heeft de (PVZ) deze motie niet gesteund.

BRANDBRIEF

Aan : Provinciale en Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: Oproep om per omgaande over te gaan op digitaal vergaderen.

Oostburg, d.d. 1 december 2021,

 

Geachte collega’s,

Verzoek om bijdrage te leveren aan het tegengaan/voorkomen van verdere coronabesmettingen Zeeland

We moeten helaas constateren dat ook in Zeeland het aantal positief geteste mensen exponentieel toeneemt.

Dat feit benadrukt naar de mening van de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) de noodzaak, dat je als bestuursorgaan en individu, daar waar mogelijk, alles in het werk moet stellen om een bijdrage te leveren aan het tegengaan/voorkomen van een mogelijke verdere verspreiding van het virus.

 

Geen noodzaak fysiek vergaderen

Er is in het geval van commissievergaderingen en Statenvergaderingen geen noodzaak om fysiek te vergaderen, omdat de wetgever in een rechtsgeldig digitaal alternatief heeft voorzien.

Daar komt nog bij, dat tijdens de laatste persconferentie (26-11-2021) door premier Rutte nogmaals expliciet een oproep gedaan werd, ik citeer: ,,als reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis”, ,,en het thuiswerk advies wordt: werk thuis”.

Hij voegde er ook nog aan toe: ,,We zien dat werk een flink aandeel heeft in de verspreiding van het virus en dat moeten we echt naar beneden zien te krijgen!”.

 

Voorbeeldfunctie

De boodschap van onze rijksoverheid is helder: ‘Beperk je reisbewegingen zoveel mogelijk en werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.

Weliswaar wordt er een uitzondering gemaakt voor o.a. provinciale besturen.

Maar waarom moet je persé gebruik maken van die uitzonderingspositie, is dat nodig? Is dat verantwoord? Is dat een goed voorbeeld?

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is de mening toegedaan dat wij geen gebruik moeten maken van deze uitzonderingspositie, omdat er geen noodzaak bestaat om fysiek te vergaderen en risico’s op besmetting zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Wij vinden fysiek vergaderen, in het licht van het exponentieel toenemend aantal besmettingen in Zeeland, daarenboven ook niet verantwoord en last but not least vinden wij het ook geen goed voorbeeld voor anderen.

 

Zinvolle controle

Tevens vinden wij het onbegrijpelijk dat Statenleden en Collegeleden, vanwege genoemde ‘uitzonderingspositie’, ook niet gecontroleerd hoeven te worden op een mogelijke coronabesmetting bij binnenkomst van de vergaderruimte; dus geen app hoeven te laten scannen of een negatieve test moeten overleggen.

Daar komt nog bij dat wij geconstateerd hebben dat insprekers tijdens commissievergaderingen blijkbaar ook ongecontroleerd in- en uit kunnen lopen.

N.B. Met een zinvolle controle bedoelen wij overigens het overleggen van een geldige negatieve testuitslag door alle aanwezigen en niet het laten scannen van een app die geen garantie kan bieden dat de persoon in kwestie wel- of geen drager van het virus is. Zo voorkom je dus dat negatief geteste ongevaccineerden besmet worden door gevaccineerde aanwezigen die alleen een app hoeven te laten scannen!

 

Oproep

Langs deze weg roepen wij u allen op om gevolg te geven aan de ‘dringende adviezen’ van premier Rutte en ondanks het feit dat de politiek een uitzonderingspositie heeft verworven, om toch gezamenlijk het goede voorbeeld te geven, want alleen zo krijgen wij samen corona eronder! 

Wij roepen u dus allen op, om per omgaande te besluiten, om over te gaan op digitaal vergaderen.

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

Hoogachtend, 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn (Fractievoorzitter)

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 16-11-2021,

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande de gang van zaken m.b.t. de reactie van uw college inzake kernenergie.

 

Toelichting

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) was afgelopen vrijdag d.d. 12-11-2021 weliswaar verrast, maar blij om te vernemen dat uw college een lobby voert om de vestiging van een nieuwe tweede kerncentrale in Borssele te bewerkstelligen en tevens ook om de huidige kerncentrale langer open te mogen houden. Vervolgens waren wij eveneens positief verrast dat er ook al een initiatief op het gebied van de ontwikkeling van een thoriumcentrale binnenkort binnen onze provincie wellicht van start gaat.

Door de reactie vanuit de PvdA Statenfractie (nota bene uw coalitiegenoot), bleek dat niet alleen wij verrast waren om deze klip en klare standpunten en ontwikkelingen van uw college te vernemen!

 

Vragen

Naar aanleiding van het rapport ‘De parelduiker vreest de modder niet’ (november 2015) AANBEVELING 3: / Investeer als PS en GS in het onderhouden van de onderlinge relatie en de cultuur: Informatievoorziening.

 1. Waarom gaf uw college in de voorgaande Statenvergadering van d.d. 08-10-2021 geen antwoord op mijn vragen, gesteld vanuit de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. de drie bovengenoemde onderwerpen en zegde uw college een schriftelijke beantwoording toe, terwijl deze door uw college op 12 november jl. klip en klare informatie en standpunten inzake kernenergie bij u toen ook al “bekend moeten zijn geweest”!?

  Daar komt nog bij dat uw college die belofte inzake een schriftelijke beantwoording niet gestand heeft gedaan!

 2. Waarom heeft uw college de suggestie geopperd c.q. overgenomen om een conferentie/bijeenkomst aangaande kernenergie te organiseren (na de nieuwe kabinetsformatie) waar alle voor- en nadelen zouden worden belicht, terwijl er naar uw zeggen al een duidelijke keuze is gemaakt en die koers al is ingezet; is dat geen ‘mosterd na de maaltijd’?

 3. Graag ontvangen wij van uw college exacte informatie m.b.t. waaruit uw lobby tot op heden heeft bestaan en in de toekomst nog gaat bestaan (namen, plaatsen, data en tot op heden behaalde resultaten graag).

 4. (a) Voor wat betreft het initiatief aangaande de ontwikkeling van een thoriumcentrale willen wij eveneens nadere specificaties van u ontvangen (wie, wat, waar en per wanneer en wat heeft uw college concreet ondernomen om deze activiteit ‘binnen te halen’)?

  (b) Hoelang was uw college reeds op de hoogte van deze ontwikkeling en waarom heeft u PS niet eerder geïnformeerd

 5. (a) Is uw college met ons van mening dat een adequate en tijdige informatievoorziening, vanuit uw informatieplicht, het indienen van deze zogenaamde “overbodige moties” had kunnen voorkomen en daarmee tijdverspilling tijdens de Statenvergadering had kunnen voorkomen?

  (b) Waarom kwalificeert uw college zogenaamde overbodige moties die worden ingediend door één of meerdere coalitiepartijen vaak als ‘ondersteuning voor het door u gevoerde beleid’, en ontraad uw college dergelijke moties meestal als ze worden ingediend door één of meerdere oppositiepartijen?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

 

François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlage:  pdf Art. 44 vragen aangaande de gang van zaken m.b.t. de reactie van uw college inzake kernenergie (89 KB)

Provincie Zeeland logo
osf logo
waterschap scheldetromen

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland

Partij voor Zeeland

Contact

Bestuur

Lid worden