pvz header1

Home

Partij voor Zeeland Nieuws

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 21 december 2020,

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande ‘Project Waterdunen’.

 

Toelichting

Hierna volgen de vragen die wij tijdens de Statenvergadering van 18 december jl. hebben aangekondigd.

Vragen

 1. In de stukken staat: ,,Waterdunen is nooit een project geweest waarvan tevoren exact was beschreven wat er opgeleverd ging worden. In die zin heeft het project, in tegenstelling tot reguliere projecten, gaandeweg in samenwerking met de partners steeds meer vorm gekregen”.
  Is het niet zo dat er een overeenkomst is gesloten tussen de projectpartners waarin exact is vastgelegd hoe ‘Project Waterdunen’ ingevuld zou worden, maar dat er in latere stadia opeenvolgende versoberingen dienden te worden doorgevoerd vanwege de enorme financiële tegenvallers?

 2. (a) Bij aanvang van het ‘Project Waterdunen’ maakte de veiligheid op lange termijn een belangrijk onderdeel uit van het geheel; waarom maakt dit nu geen onderdeel meer uit van de scope?

  (b) Voorziet de Provincie Zeeland en haar projectpartners op dat gebied grote financiële tegenvallers en willen zij niet dat die ten laste komen van het ‘Project Waterdunen’?

 3. (a) De in samenhang met ‘Project Waterdunen’ gerealiseerde primaire waterkering zou voor 200 jaar veiligheid gaan zorgen. Inmiddels staat er in diverse stukken een sterretje achter die 200* jaar en lezen we in de toelichting dat die 200 jaar niet langer gegarandeerd kan worden vanwege de zeespiegelrijzing.
  Waarom is er destijds bij de vaststelling van die normering geen rekening gehouden met de zeespiegelrijzing?

  (b) Wat wij ook missen in deze (i.v.m. diezelfde zeespiegelrijzing) is de garantietermijn van de regionale waterkering, de dijk die het achterland tegen verzilting/overstroming moet beschermen.
  Voor hoeveel jaar dijkveiligheid staat de regionale waterkering borg ter hoogte van het ‘Project Waterdunen’?

  (c) Zijn er consequenties m.b.t. de ‘waterveiligheid’ te voorzien die een afronding/oplevering van het ‘Project Waterdunen’ in de weg staan of die mogelijkerwijs weer voor vertraging kunnen zorgen, en zo ja, welk bedrag is daar dan mee gemoeid?

  (d) Om reden van het feit dat de sterkte van een waterkering afhangt van haar ‘zwakste schakel’, willen wij van uw college vernemen voor hoeveel jaar veiligheid de inlaatduiker borg staat.

  (e) Hoe verhoudt zich de veiligheid (primaire en secundaire waterkering) van het dijkvak Waterdunen inclusief inlaatduiker t.o.v. andere dijkvakken van de Zeeuws-Vlaamse kust?

 4. Uw college gaf tijdens de Statenvergadering aan achter alle conclusies in het vertrouwelijke rapport te staan. Kan uw college aangeven of daar financiële consequenties aan verbonden zijn, en zo ja voor welk bedrag, en wie in dat geval de rekening gepresenteerd krijgt

 5. (a) In de stukken staat dat de Provincie Zeeland m.b.t. de openstelling van de getijdenduiker, de inlaatkreek en de zandvang nu nog risicodrager is. Kan uw college aangeven voor welke periode en voor welk totaalbedrag? Zo nee, waarom niet? (N.B. Stel dat bijvoorbeeld het sediment in de zandvang chemisch belast zou blijken te zijn, dan kunnen de verwijderingskosten al snel uit de hand lopen.)

  (b) Tevens vernemen wij graag van uw college waarom de Provincie Zeeland risicodrager is voor de openstelling van de getijdenduiker en waarom dat risico niet tot de verantwoordelijkheid van het Waterschap Scheldestromen gerekend mag worden?

 6. Voor wat betreft het entreegebouw lezen wij: ,,Naast de scope van de provincie en de eventuele entreevoorziening, heeft Molecaten verklaard een informatiecentrum in het oude gemaal te realiseren en, indien het entreegebouw niet doorgaat, de speelnatuur zelf uit te voeren”.
  Tijdens één van de voor Provinciale Staten georganiseerde excursies is de bus gestopt op een locatie waar Molecaten het onthaalgebouw inclusief speelnatuur zou gaan realiseren; de woordvoerder namens Molecaten bevestigde dat destijds! Betreft het hier wederom een mogelijke versobering en is het naar de mening van uw college nog wel zinvol om dergelijke excursies te organiseren als de scope van project steeds blijft wijzigen en versoberingen aan de orde van de dag zijn?

 7. In de Statenvergadering kwam naar voren dat uw college geen opleverdatum meer durft te noemen voor ‘Project Waterdunen’.
  Gelooft uw college nog wel in de complete realisatie van het ‘Project Waterdunen’, of hoopt uw college alleen nog maar?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

Hoogachtend,

 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

 

François Babijn, Fractievoorzitter

 

pdf Antwoorden op art 44. vragen over Waterdunen 21 december 2020 (106 KB)

vrijdag 18 december 2020 17:29

PERSBERICHT d.d. 18-12-2020

Vanaf heden zijn de heren Eelco van Hoecke en Xander Eversdijk toegetreden tot de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).

Beide heren hebben het initiatief genomen om toenadering te zoeken tot onze partij. Ze waren op zoek naar een stabiele basis die aansluit bij hun gedachtengoed en vanuit die basis willen zij het ‘algemeen belang’ verder blijven dienen.
Een bijkomend argument was dat zij op deze wijze een verdere versnippering binnen Provinciale Staten wilden tegengaan.

Wij wensen Eelco en Xander veel succes toe!

Statenfractie Partij voor Zeeland

François Babijn (Fractievoorzitter) 
Tel. : 0117 452945
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bestuur Partij voor Zeeland

Marien Weststrate (Voorzitter)

 

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 30 november 2020,

Geacht College, 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. ‘Informatiesessie voor PS met verkenner van de samenwerking tussen GGD Zeeland, VRZ en RUD Zeeland’ d.d. 26-11-2020 jl..

Toelichting

Tijdens genoemde informatiesessie zijn niet al onze vragen van een antwoord voorzien, daarom volgen hierna nog enkele vragen.

 

Vragen

 1. Met name de GGD dient goed bereikbaar te zijn met het OV, daarom willen wij van uw college vernemen waar de beoogde nieuwbouwlocatie is voorzien en of er al een optie is genomen op die nieuwbouwlocatie in Goes?
 2. Ook zijn wij benieuwd naar de reden waarom er door de GGD gekozen is voor nieuwbouw en niet voor renovatie van het gebouw op de huidige bestaande locatie, een locatie die uitstekend bereikbaar is met het OV en met een ondergrondse parking om de hoek. Daarom willen wij van uw college graag het rapport ontvangen dat hieraan ten grondslag ligt.
 3. (a) De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is fel tegenstander van wederom het vertrek van een overheidsdienst uit Zeeuws-Vlaanderen. Wat is de mening van uw college over het feit dat bij een samengaan van deze drie organisaties de RUD definitief vertrekt uit Zeeuws-Vlaanderen?
  (b) Wordt er momenteel reeds gekeken naar hoe dat vertrek mogelijk gecompenseerd kan worden?
  (c) Zo nee, waarom niet?
 4. (a) De VRZ heeft nog niet zo lang geleden geïnvesteerd in een vestiging te Middelburg, is uw college met ons van mening dat bij een vertrek naar Goes dit een enorme desinvestering met gemeenschapsgeld betreft?
  (b) Zo nee, waarom niet?
 5. Er wordt gesproken over synergievoordelen bij een samengaan van deze drie organisaties. Kan uw college een gedetailleerde samenvatting geven waar die uit gaan bestaan, en welk totaalbedrag daar mee gemoeid is?
 6. Deelt uw college onze zorgen dat een mogelijk samengaan ook aanleiding kan geven tot meerkosten en problemen door zogenaamde “cultuurverschillen”?
 7. (a) Is er onderzoek geweest binnen deze organisaties, naar hoe de werknemers tegen een mogelijke fusie aankijken?
  (b) Zo nee, waarom niet?
 8. Met betrekking tot mogelijke financiële tegenvallers (meerkosten) willen wij van uw college weten of de ICT-systemen van betrokken organisaties compatible zijn of niet, en zo nee, welk bedrag daarvoor wordt uitgetrokken?
 9. Ook willen wij van uw college een reactie op de vraag waarom betreffende organisaties in deze tijd, waar blijkt dat er probleemloos digitaal op afstand kan worden samengewerkt (wat waarschijnlijk ook de toekomst zal zijn), er zo nodig een samenwerkingsverband op een nieuwbouwlocatie wordt nagestreefd? Graag uw uitgebreide toelichting.
 10. Tot slot vernemen wij graag van uw college in hoeverre de besluitvorming over een mogelijk samengaan van de GGD de VRZ en de RUD bij het Provinciebestuur ligt, dit om reden van het feit dat wij geen zeggenschap hebben over alle drie deze betrokken organisaties?

 

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

Hoogachtend, 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn (Fractievoorzitter)

pvz2019 300 shadow

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 6 november 2020,

 

Geacht College, 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden H.G.A. (Bertie) Steur en François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Project Waterdunen’.

 

Toelichting

Naar aanleiding van de noodkreet van Molecaten (zie bijlage) en het bericht in de PZC: ,,Boek Brouwerseiland kan wat raad betreft dicht: geen vakantiepark in Grevelingen”, heeft de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) de hierna volgende vragen aan uw college.

(N.B. De projectontwikkelaar kan het raadsbesluit nog aanvechten bij de rechter.) 

Vragen

 1. Is uw college met ons van mening dat het ‘Project Waterdunen’, na vele opeenvolgende tegenvallers en de telkens weer uitgestelde oplevering, zo snel mogelijk voor de beloofde economische impuls moet gaan zorgen?

 2. Deelt uw college onze zorg, dat de financiële positie van Molecaten aanleiding zou kunnen geven tot op zijn minst nog meer uitstel van oplevering en mogelijk zelfs afstel?

 3. Is uw college bereid, om in samenspraak met alle projectpartners, de mogelijkheid te onderzoeken of één of meer andere projectontwikkelaars, zoals bijvoorbeeld in de inleiding benoemd, betrokken zouden kunnen worden bij de realisatie van ‘Project Waterdunen’?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn (Fractievoorzitter)

Bertie Steur (Fractielid)

 

Bron: Omroep Zeeland

'Fysieke vergadering Provinciale Staten is volstrekt onverantwoord'
Dat de Provinciale Staten van Zeeland vandaag fysiek bijeen zijn gekomen om met elkaar te vergaderen is 'volstrekt onverantwoord', 'tegen de regels' en 'een verkeerd signaal aan de bevolking'. Aan het woord is hoogleraar immunologie Ger Rijkers van University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. "Ik zit er met verwondering en afgrijzen naar te kijken."

In de ogen van professor Rijkers is de ruimte absoluut niet op zulke vergaderingen in coronatijd berekend. "Ik zie sowieso meer dan dertig personen bijeen in een te kleine ruimte die daarbij onvoldoende afstand houden. Er zijn weliswaar schotjes tussen de Statenleden geplaatst, maar dat biedt alleen enige bescherming voor de mensen die naast elkaar zitten, maar niet voor de voor- en achterbuurman."

Verkeerd signaal
Bovendien geeft dit volgens Rijkers een verkeerd signaal aan de bevolking. "We nemen met zijn allen strikte maatregelen om contact te minimaliseren en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit gaat daar dwars tegenin. En dat is niet alleen de vergadering zelf, het gaat ook over de verplaatsingen erheen en weer naar huis. Dat valt in mijn ogen onder de noemer nodeloze verplaatsingen, aangezien je deze vergadering ook heel goed digitaal kunt houden."

Ook op internet wordt er verontwaardigd gereageerd. Meerdere Zeeuwen hebben op sociale media hun ongenoegen geuit over de situatie. Daarbij wordt ook de vergelijking gemaakt met bepaalde kerken, die in de populaire opinie verguisd werden nadat bleek dat ze grootschalige bijeenkomsten hielden van meer dan dertig personen. Strikt genomen is dit volgens de wet toegestaan, vanwege het recht op vrijheid van godsdienst.

Ook Rijkers ziet die gelijkenis. "Er was, terecht, veel heisa over de overtreding van bepaalde hervormde kerken die zich niet aan de regels hielden. Dit is niet veel anders. Het mag weliswaar volgens de letter van de wet, omdat voor democratische organen een uitzondering is gemaakt in de wetgeving, maar dat betekent niet automatisch dat je het ook daadwerkelijk moet doen."

Teleurgesteld
Commissaris van de Koning Han Polman verdedigde zich al op voorhand in de PZC tegen de kritiek door te zeggen dat digitaal vergaderen de besluitvorming niet bevordert. Bovendien beweert Polman dat de Statenzaal in overleg met de GGD is aangepast. Rijkers is het niet met hem eens. Hij zegt teleurgesteld te zijn. "Ik had Polman van tevoren toch echt hoger zitten als commissaris van de Koning."

Toch is ook op het argument van de besluitvorming wat af te dingen. Zo is de fractie van de Partij voor Zeeland vandaag niet aanwezig in de Statenzaal, dus gaan de stemmen van die partij nu verloren, bijvoorbeeld bij de stemming over de Zanddijk. "Normaal gesproken ben ik het niet altijd eens met de standpunten van die partij, maar in dit geval kan ik niet anders dan instemmen met de Partij voor Zeeland", aldus Rijkers.

BRANDBRIEF

Aan : Provinciale en Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: Oproep om per omgaande over te gaan op digitaal vergaderen.

Oostburg, d.d. 5 november 2020,

 

Geachte collega’s, 

Statenvergadering

Fysiek vergaderen met Statenleden en Collegeleden (betreft meer dan 40 personen) is dat verantwoord?

Onze Commissaris van de Koning geeft in een artikel in de PZC aan van wel.

Tot op heden is een meerderheid van de Statenfracties het met hem eens.

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is echter een andere mening toegedaan.

 

Er is geen noodzaak om fysiek te vergaderen

De wetgever heeft er inmiddels in voorzien dat er rechtsgeldig digitaal op afstand kan worden vergaderd. Dus de noodzaak om fysiek te vergaderen ontbreekt.

 

Zeeland: situatie coronabesmettingen van 'zorgelijk' naar niveau 'ernstig'

Het aantal positief geteste mensen in Zeeland is de afgelopen week zo sterk gestegen dat de regio Zeeland van 'zorgelijk' nu naar het predicaat 'ernstig' gaat.

De afgelopen week zijn 884 mensen positief getest. Dat blijkt uit cijfers van de GGD, die de situatie 'zorgwekkend' noemt (bron: Omroep Zeeland d.d. 4-11 jl.).

 

Voorbeeldfunctie

De boodschap van onze rijksoverheid is helder: ,,Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan”.

Weliswaar wordt er een uitzondering gemaakt voor o.a. provinciale besturen.

Maar waarom moet je persé gebruik maken van die uitzonderingspositie, is dat nodig? Is dat verantwoord? Is dat een goed voorbeeld?

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is de mening toegedaan dat wij geen gebruik moeten maken van deze uitzonderingspositie, omdat er geen noodzaak bestaat om fysiek te vergaderen en risico’s op besmetting zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Wij vinden fysiek vergaderen, in het licht van het exponentieel toenemend aantal besmettingen in Zeeland, daarenboven ook niet verantwoord.

Tot slot vinden wij het ook geen goed voorbeeld voor anderen.

 

Oproep

Daarom melden wij ons langs deze weg af voor de Statenvergadering van vrijdag 6 november a.s. en roepen u allen op, om per omgaande te besluiten over te gaan op digitaal vergaderen.

Alleen zo krijgen we samen corona eronder!

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

Hoogachtend,

 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn (Fractievoorzitter)

pvz2019 300 shadow

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

 

Oostburg, 20 oktober 2020,

 

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid H.G.A. (Bertie) Steur, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande de toegekende 50.000 Euro subsidie aan VVV Zeeland t.b.v. een toeristisch hersteloffensief n.a.v. terugvallende toeristische bezoeken door de Corona-crisis.

 

Toelichting

Op 23 juli is bij uw college het verzoek van VVV Zeeland binnengekomen voor een extra bijdrage van 50.000 Euro t.b.v. een hersteloffensief. In het positieve besluit hieromtrent valt te lezen dat Provinciale Staten in de Zomerbrief, welke behandeld is op 10 en 11 juli, hiervan op de hoogte zijn gesteld. Wij zijn onder de indruk van de toenmalige vooruitziende blik van het College, waarvan wij in de Zomerbrief overigens nog weinig konden bespeuren. 

Inmiddels zijn we ingehaald door de realiteit, we zitten in de voorspelde 2e Corona golf, met als gevolg dat reizen wordt afgeraden, de horeca gesloten is en Duitsland en België inmiddels ook voor Zeeland een negatief reisadvies hebben gegeven, hetgeen resulteert in een uittocht en een regen van annuleringen.

Een hersteloffensief, is naar de mening van de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), op dit moment nutteloos.

Uw College zal deze mening ongetwijfeld delen gezien de brandbrief richting minister Wiebes over de horeca en toeristische sector waarin aangegeven wordt dat het Time-Out arrangement een goed idee is voor deze bedrijven.

De maatregelen zullen tot begin november duren en de verwachtingen zijn eigenlijk niet dat voor het eind van dit jaar alles bij het oude zal zijn.

Buiten dat hebben wij de afgelopen tijd kunnen constateren dat ook zonder voornoemd hersteloffensief de toeristen Zeeland buitengewoon goed wisten te vinden. De bezettingsgraad was regelmatig nog hoger dan voorgaande jaren, doordat de aanwezige toeristische slaapplaatsen ten volle benut werden, waar dit andere jaren minder het geval was.

Wellicht bent u er ook van op de hoogte dat VVV Zeeland eind dit jaar op zal houden te bestaan.

In dit licht bezien leven er bij de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een aantal vragen.

Provincie Zeeland logo
osf logo
waterschap scheldetromen

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland

Partij voor Zeeland

Contact

Bestuur

Lid worden