Partij voor Zeeland

Homepage PvZ

Partij voor Zeeland Homepage

Statenvragen businesscase Flextaxi Zeeland Populair

markers/question.png Door In 2023 717 weergaves

pvda groenlinkssplogo 2015

Goes, 5 december 2023

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het college van Gedeputeerde Staten van
Ralph van Hertum- PvdA-GroenLinks, Ger van Unen - SP, Francois Babijn en Bertie Steur - PvZ.

Toelichting:
Bij de commissievergadering van 24 november 2023 spraken zes mensen in over de toekomst van het openbaar vervoer in Zeeland. Zij baseerden hun inspraak mede op persoonlijke ervaringen, onderzoek en het openbare “Eindrapport onderzoek businesscase Flextaxi Zeeland" van 6 september 2023.
In de commissie werd gedeputeerde Harry van der Maas meermaals bevraagd over het rapport, maar hij kon/wilde dit rapport pas over enkele weken naar Provinciale Staten sturen. Andere instanties, zoals de gemeente Terneuzen, konden het openbare rapport vrijwel direct aanleveren.
Dit is een vreemde gang van zaken, want als Statenleden hebben we het recht om volledig te worden geïnformeerd door Gedeputeerde Staten over belangrijke ontwikkelingen rondom de kerntaken van de provincie Zeeland, zoals het openbaar vervoer. Zeker wanneer we als Statenleden hier expliciet naar vragen. Het “Eindrapport onderzoek businesscase” is zo’n belangrijke ontwikkeling, waar we graag vragen over willen stellen en opmerkingen over willen maken.
Laten we beginnen met de feiten uit het rapport. Zo lezen we op pagina 10 van het rapport dat:

Het omzetten van buslijnen naar vraagafhankelijk vervoer leidt in de praktijk tot een significant reizigersverlies. Op basis van twee recente ervaringen in Nederland wordt dit geschat op 75%. In het landelijk gebied ten noorden van Amsterdam werd in 2017 het vraagafhankelijke taxisysteem ‘Mokumflex’ geïntroduceerd als vervanging van een laag bezette buslijn. Hoewel de bedieningstijden langer waren en het vervoer voor de reiziger gratis was, daalde het aantal reizigers op het traject met 72%. Bij een tussenevaluatie van het vergelijkbare systeem Bravoflex in Noord-Brabant bleek dat het omzetten van buslijnen naar flexvervoer tot een daling in het aantal reizigers van 75% leidde.

Op basis van de evaluatie van deze vraaggestuurde vervoersvormen kunnen er een aantal redenen worden opgegeven voor het lage aantal passagiers ten opzichte van het reguliere ov:

 • De onzekerheden voor reizigers door flexibele vertrektijden binnen een tijdsperiode van 15 minuten.
 • De noodzaak om vooraf te reserveren, in plaats van zonder voorbereiding naar een halte te lopen, met als gevolg inflexibiliteit rondom de vertrektijd (vooral voor het inplannen van terugreizen).

Uit elasticiteitsanalyses van ov-gebruikers blijkt dat aanpassingen van aanbod, gemak, tarieven en andere factoren in het openbaar vervoer vooral op de lange termijn effect hebben. Dit correleert met lange termijnkeuzes zoals woon- en werklocaties. Hierom moet rekening gehouden worden met een eventuele verdere toekomstige daling van het aantal gebruikers. Bewoners zullen mogelijk alternatieve bestemmingen voor doeleinden zoeken of verhuizen.”

75% reizigersverlies?! In de laatste alinea lezen we dat zelfs rekening moet worden gehouden met een mogelijke verdere toekomstige daling van het aantal reizigers. Het rapport legt de vinger op de zere plek. Het nieuwe ov-systeem jaagt 75% of meer van de reizigers uit het ov, want de flextaxi is niet praktisch en zorgt voor onzekerheid. Daarnaast is de Zeeuwse flextaxi niet gratis, maar het duurste per kilometer van heel Nederland. Bovendien geven verschillende taxibedrijven aan dat de taxi’s voor de overgebleven reizigers niet te bemensen zijn: te weinig taxi’s en te weinig personeel.

Op pagina 34 lezen we: “In dit scenario zijn er zes basepoints verdeeld over Zeeland waarvan voertuigen kunnen vertrekken om zo alle gebieden te bedienen. Er wordt uitgegaan van één benodigd voertuig per basepoint.” Dus zijn er in totaal zes flextaxi’s beschikbaar? Dat is toch veel te weinig om heel Zeeland te bedienen.

Op pagina 35 lezen we verder dat in totaal 666.539 reizigers afhaken als hun vaste buslijn verdwijnt. Dat komt overeen met de te verwachten enorme daling van reizigers bij de flextaxi.

Wij zijn van mening dat dit nooit de bedoeling kan zijn van de nieuwe concessie en willen dat GS de plannen voor het toekomstige Zeeuwse openbaar vervoer gaat aanpassen. Sluit bijvoorbeeld aan bij het Friese ov-systeem, kijk naar het gratis openbaar vervoer voor doelgroepen in Middelburg, Schouwen-Duiveland, Utrecht en het land Luxemburg.

We kunnen daarom maar één conclusie trekken: de huidige flextaxi-plannen zijn een doodlopende weg. Keer om.

Naar aanleiding daarvan hebben we een aantal vragen aan GS:

 1. We zijn niet te spreken over de werkwijze van het provinciebestuur om het openbare rapport over de flextaxi niet vrij te geven. Als Provinciale Staten moeten we volledig en juist worden geïnformeerd. Hoe kijkt GS terug op de gang van zaken? Is GS voornemens om in de toekomst de PS wel volledig te informeren over belangrijke zaken zoals dit rapport?
  Graag een toelichting.

 2. Waarom wilde GS het openbare Eindrapport onderzoek businesscase flextaxi Zeeland van 6 september 2023 niet direct aan PS sturen, terwijl de gemeente Terneuzen wel aan raadsleden het rapport doet toekomen?
  Graag een toelichting.

 3. Als het gaat om de informatievoorziening omtrent het openbaar vervoer hebben we het idee dat we achter de feiten aanlopen. We blijven over allerlei onderdelen van het ov vragen stellen, zoals over niet rijdende treinen, verkeerd geplaatste bushokjes, het gebrek aan feitelijke onderbouwing van opmerkingen en het onvolledig beantwoorden van technische of commissievragen. Wij vinden dit geen goede zaak. We willen dat GS proactief optreedt en opkomt voor de belangen van de Zeeuwse reizigers. Herkent GS zich in dit beeld?
  Graag een toelichting.

 4. Als het gaat over de inhoud van het rapport, dan maken we ons, samen met de dorpsraden, buschauffeurs en reizigers, zorgen over de toekomst van het Zeeuwse ov. Hoe kijkt GS aan tegen het feit dat vervanging van bussen door de flextaxi leidt tot 75% minder reizigers in Amsterdam en Noord-Brabant?
  Graag een toelichting.
 5. Hoe kijkt GS aan tegen de verwachting van het onderzoeksbureau dat in totaal 666.539 reizigers afhaken als hun vaste buslijn verdwijnt?
  Graag een toelichting.

 6. Op pagina 6 lezen we dat de flextaxi één uur van tevoren moet worden gereserveerd. Behalve na 21.00 uur ’s avonds. Dan kan je pas om 09.00 uur weer reserveren.

  A. Waarom wordt voor deze opzet gekozen? Is GS het met ons eens dat als een reiziger om 22.00 uur bedenkt dat hij/zij om 08.00 uur ’s ochtends ergens moet zijn, dat dit ook moet kunnen? Graag een toelichting.

  B. De vertrekgarantie is er als een reiziger 24 uur van tevoren reserveert. Is er dus geen vertrekgarantie als een reiziger 23 uur van tevoren reserveert?Graag een toelichting.

 7. Op pagina 34 lezen we: “In dit scenario zijn er zes basepoints verdeeld over Zeeland waarvan voertuigen kunnen vertrekken om zo alle gebieden te bedienen. Er wordt uitgegaan van één benodigd voertuig per basepoint.”

  A. Wat gebeurt er als er meer dan één voertuig benodigd is voor een basepoint? Moeten reizigers dan wachten? Graag een toelichting.

  B. Wat gebeurt er als reizigers, doordat ze naar een hub moeten worden gebracht, via een extra zone reizen? Moeten de reizigers dan extra geld betalen voor twee zones?
  Graag een toelichting.

 8. Wat gaat GS doen met de uitkomsten van dit rapport? Graag een toelichting.

 9. Hoe gaat GS PS de komende maanden meenemen met de lopende ontwikkelingen op het ov-dossier?
  Graag een toelichting en tijdsplanning.

 10. Is GS voornemens, gezien de uitkomsten van dit rapport en de maatschappelijke onvrede over de Zeeuwse ov-plannen, om de ov-plannen fundamenteel aan te passen? Graag een toelichting.

Bijlage: rapportage businesscase flextaxi Zeeland

pdf Rapportage businesscase flextaxi Zeeland (968 KB)

Art. 44 vragen (PVZ) m.b.t.' Veiligheid Westerschelde Ferry' nu en in de toekomst Populair

markers/question.png Door In 2023 726 weergaves

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 01-12-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Veiligheid Westerschelde Ferry’ nu en in de toekomst.

Toelichting

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) vraagt zich af of de veiligheid aan boord van het Fietsvoetveer (Westerschelde Ferry) tussen Vlissingen en Breskens gewaarborgd is, omdat uw college er voor gekozen heeft om uit oogpunt van kostenbesparing beide schepen te laten vallen onder ‘binnenvaart’ i.p.v. ‘zeevaart’, waardoor er met minder bemanning gevaren kan worden.

Vragen

 1. (a) De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil van uw college vernemen of de veiligheid aan boord van de huidige schepen in geval van calamiteiten gewaarborgd is, omdat er nu onder “binnenvaartregels” met name (los nog van de lagere opleidingseisen) met minder bemanning gevaren mag worden dan indien de schepen zouden vallen onder “zeevaartregels”?
  b. Zo ja, dan willen wij van uw college alle evaluatierapporten ontvangen van calamiteitenoefeningen die gehouden zijn, teneinde die stelling te kunnen onderbouwen.

 2. (a) Daarenboven willen wij van uw college weten, gezien het feit dat de schepen van de Westerschelde Ferry dagelijks meerdere malen één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld kruisen, of het om omwille van de veiligheid niet beter is om zowel de huidige als de nieuwe concessie te laten vallen onder “zeevaartregels” en daar extra middelen voor uit te trekken?
  b. Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Motie aangaande 'Garantstelling North Sea Port' Populair

markers/motie.png Door In 2023 595 weergaves

Motie aangaande ‘Garantstelling North Sea Port’

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 10 november 2023,

Constaterende dat:

 • De provincie Zeeland voor een paar honderd miljoen garant staat voor North Sea Port;
 • De wens, eerder uitgesproken door PS, om deze garantstelling versneld af te bouwen, niet wordt gehonoreerd door het bedrijf.

Overwegende dat:

 • Uw college, bij monde van gedeputeerde de Bat, reeds eerder heeft aangegeven in antwoord op vragen van de SGP en de PVZ, dat het risico wordt afgedekt door de holding en dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat North Sea Port in de problemen zou kunnen komen;
 • Ervaring ons wel leert dat de holding meestal als eerste gevraagd wordt om financieel bij te springen als een bedrijf in ‘zwaar weer komt’, en als het dan onverhoopt uiteindelijk toch mis gaat, er bij de holding niks meer te halen valt;
 • We in de begroting alleen lezen dat North Sea Port een gezonde eigen vermogenspositie heeft; maar dat is een momentopname en die kan, nu er bijvoorbeeld sprake is van een sterke omzetdaling, snel verslechteren;
 • Zoals de SGP en de PVZ reeds eerder constateerden, het wellicht toch verstandig is om ter voorkoming dat deze garantstelling ons ooit de kop zou kunnen gaan kosten, te laten onderzoeken of wij daadwerkelijk risico lopen, waaruit die risico’s bestaan, en wat wij kunnen ondernemen om mogelijk in beeld gebrachte risico’s beter af te dekken. Regeren is immers vooruitzien!;

Draagt het College op:

Te laten onderzoeken of wij als garantsteller in dit geval daadwerkelijk risico lopen, waaruit die risico’s bestaan, en wat wij kunnen ondernemen om mogelijk in beeld gebrachte risico’s beter af te dekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn (Fractievoorzitter)

Brandbrief voor meer burgercommissieleden in Provinciale Staten Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 446 weergaves

Bron: Omroep Zeeland

De gezamenlijke oppositiepartijen in Provinciale Staten van Zeeland vragen in een brandbrief om meer burgercommissieleden om te helpen met alle fractietaken. De kleinere fracties zijn er van overtuigd dat alle verkozen Statenfracties hun taak pas optimaal kunnen vervullen als zij extra handjes daarvoor hebben.

Brandbrief aan Cie. Binnenlandse Zaken Tweede Kamer Der Staten-Generaal Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 307 weergaves

De Partij voor Zeeland heeft gezamenlijk met andere oppositiepartijen een brandbrief gestuurd over het aantal toegestane burgercommissieleden in de Provinciale Staten van Zeeland.

Lees de brief:


Aan: Commissie Binnenlandse Zaken, Tweede Kamer der Staten-Generaal
         Postbus 20018
         2500 EA Den Haag

Onderwerp: Landelijke regelgeving gewenst m.b.t. aantal toegestane burgercommissieleden in Provinciale Staten.

Middelburg, d.d. 9 oktober 2023

Geachte commissieleden,

De gezamenlijke oppositiepartijen in Provinciale Staten van Zeeland en zijn er van overtuigd dat de effectiviteit van het Provinciebestuur erbij gebaat is dat alle verkozen Statenfracties hun taak optimaal kunnen vervullen.

Omdat de werkdruk in Provinciale Staten steeds verder toeneemt komen kleine fracties (met name éénmansfracties) daardoor steeds verder in de verdrukking en kunnen zonder optimale ondersteuning aan hun rol als volksvertegenwoordiger geen optimale invulling geven als er slechts één burgercommissielid is toegestaan.

Navraag leert ons dat dit probleem in een meerderheid van de Provinciebesturen in Nederland niet speelt.

Maar het probleem speelt wel in Zeeland en dit komt de kwaliteit van bestuur en de onderlinge verstandhoudingen niet ten goede!

Wellicht dat dit ook een rol kan spelen of hebben gespeeld als gekozen volksvertegenwoordigers afhaken.

Daarom verzoeken wij u langs deze weg om het initiatief te nemen teneinde de landelijke regelgeving in lijn te brengen met de door ons gewenste aanpassing (tenminste twee burgercommissieleden toestaan per fractie), en daarmee het aantal toegestane burgercommissieleden per fractie in Provinciale Staten niet langer afhankelijk te laten zijn van besluitvorming in Provinciale Staten.

Tot slot willen wij u er op wijzen dat toekomstgericht het ook van belang is dat “nieuwe/aankomende politici” gevormd worden om zo mede de continuïteit van bestuur te waarborgen, en een commissielidmaatschap daartoe kan bijdragen.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij.

Met de meeste hoogachting,

Statenfractie PvdA-GroenLinks

G.W.A. Temmink

Statenfractie PVV

P.H. Van der Hoeff

Statenfractie Partij voor Zeeland

F. Babijn

Statenfractie ChristenUnie

E.J.A. Koppejan

Statenfractie D66

W. Versluijs

Statenfractie JA21

G. Heijkoop

Statenfractie Partij voor de Dieren

T.A.O. Janssens

Statenfractie SP

G. van Unen

Statenfractie Forum voor Democratie

M. Bos

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Statenvergadering 29 september 2023: Motie Traumahelikopter Populair

markers/motie.png Door In Nieuws 687 weergaves

Motie Traumahelikopter

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 29 september 2023,

Constaterende dat:

 • Uit antwoord op vragen blijkt dat een aantal jaren geleden er door ‘de veldpartijen’ voor gekozen is om in acute medische complexe situaties als aanvullende hulp een beroep te doen op de Traumahelikopter vanuit Rotterdam omdat de protocollering voor de ambulancezorg binnen het Nederlandse systeem zogezegd niet goed vergelijkbaar is met die welke in Vlaanderen wordt gehanteerd. De Inzet van de Nederlandse traumahelikopter zou in dat opzicht nauwer en beter aan op de ambulancezorgverlening aansluiten dan de inzet van een MUG team vanuit Vlaanderen. Met de toevoeging dat dit beleid niet uitsluit dat bij bijzondere omstandigheden (b.v. niet beschikbaarheid Nederlandse traumahelikopter) alsnog een beroep kan worden gedaan op een MUG team uit België (zie bijlage);

Overwegende dat:

 • De traumahelikopter uit Brugge (MUG) al decennialang borg stond voor het redden van mensenlevens in met name West-Zeeuws-Vlaanderen;
 • Om die reden de gemeente Sluis ook een (weliswaar kleine) financiële bijdrage levert per inwoner aan de MUG uit Brugge;
 • Bij een levensbedreigende situatie iedere minuut telt;
 • Nederlandse traumahelikopters, waaronder die uit Rotterdam, voor een inzet in West-Zeeuws-Vlaanderen minimaal twee keer zo lang onderweg zijn dan de MUG uit Brugge;
 • Indien het slachtoffer meegenomen wordt met de helikopter naar Rotterdam, verwanten onnodig ver moeten reizen om hun dierbare te bezoeken, want het ziekenhuis in Brugge is een stuk dichterbij;
 • We in de collegebrief van de gemeente Sluis (19 september jl.) aangaande ‘Inzet traumateams Zeeuws-Vlaanderen’ lezen: ,,Het beleidsstandpunt vanuit het Ministerie van VWS ten aanzien van de keuze van Belgische of Nederlandse traumateams in de grensregio wordt vernieuwd en zal middels ambtelijke lijnen, binnen afzienbare tijd, de betrokken regio’s aangeboden worden."
 • Er door de gemeenteraad van Sluis op 21 september jl. een motie van gelijke strekking als deze is aangenomen (zie bijlage);
 • Indien voorliggende motie wordt aangenomen door Provinciale Staten van Zeeland, dit het signaal van de gemeente Sluis aan het Ministerie van VWS versterkt;

Draagt het College op:

Om onverwijld proactief contact op te nemen met het Ministerie van VWS om onder de aandacht te brengen dat bij een urgent medisch geval de beste en snelste hulp moet worden ingeschakeld, en geen afwachtende houding aan te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn (Fractievoorzitter)

Bijlages:

pdf Antwoord GS inzake Traumahelikopter d.d. 13 juni 2023 (126 KB)

pdf Traumahelikopter. Brief college Sluis (1.06 MB)

Reageer op Statenvergadering 29 september 2023: Motie Traumahelikopter

85% van de zonnepaneelbezitters onbekend met uitschakelen omvormer bij zonnig weer Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 948 weergaves

(BRON: radar.avrotros.nl)

Radar vroeg zonnepaneelbezitters of hun omvormer weleens uitschakelt. Ruim 14.000 mensen met zonnepanelen vulden de Testpanel-vragenlijst in. Daarvan geven bijna 2000 mensen aan dat hun omvormer weleens uitschakelt. Bij de helft (49%) gebeurt dit zelfs dagelijks. 85 procent geeft aan dat zij hiervan bij aanschaf van de panelen niet op de hoogte waren.

Geen teruglevering op de zonnigste momenten
Wanneer de zon het felst schijnt, wekken zonnepanelen veel elektriciteit op. Dit is het moment waarop je panelen het meest rendabel zijn, maar dit is ook het moment waarop het elektriciteitsnetwerk overbelast kan raken doordat er te veel stroom wordt geleverd. Hierdoor kunnen omvormers uitschakelen, waardoor je zonnepanelen geen stroom kunnen terugleveren.

Radar ondervroeg ruim 14.000 zonnepaneelbezitters. De grootste groep, ruim 10.000 mensen, is lid van het Radar Testpanel. Nog eens bijna 4.000 mensen hebben meegedaan via een oproep op onze website. Bij sommige vragen behandelen we de twee groepen apart: de panelleden zijn ‘toevallige’ zonnepaneelbezitters – zij zijn niet hierop geselecteerd. De mensen die via de open oproep hebben meegedaan, daarvan valt te verwachten dat zij vaker daadwerkelijk problemen met hun zonnepanelen ondervinden. Hoe vaak dit probleem voorkomt, is daarom niet af te leiden uit de antwoorden van deze ‘externe’ groep. Daarom bespreken we, waar dat relevant is, de cijfers van deze twee groepen zonnepaneelbezitters los van elkaar.
Van de ruim 10.000 panelleden met zonnepanelen geeft 8 procent aan dat het weleens voorkomt dat de omvormer van de zonnepanelen uitvalt. 33 procent weet niet of dit gebeurt. Dat het gebeurt en dat het onderwerp mensen bezighoudt, blijkt wel uit de tienduizenden keren dat onze oproep gedeeld is. Van de 4000 zonnepaneelbezitters die via deze open oproep de vragenlijst invulden, geeft bijna 1 op de 3 (31%) aan dat de omvormer weleens uitschakelt. Ook van deze groep weet een derde niet of dit gebeurt.

Reageer op 85% van de zonnepaneelbezitters onbekend met uitschakelen omvormer bij zonnig weer

Art. 44 vragen (PVZ) m.b.t. 'Terugverdienen investering in zonnepanelen' (+ bijlagen). Populair

markers/question.png Door In 2023 561 weergaves

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 14-09-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van recente ontwikkelingen aangaande ‘terugverdienen investering in zonnepanelen’ (+ bijlagen).

Toelichting

Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat!

Hoe kun je mensen helpen om desondanks toch mee te kunnen investeren in onze energietransitie? Het huren van zonnepanelen was tot voor kort zo’n mogelijkheid.

Echter recente en minder recente ontwikkelingen aangaande het terugverdienen van de investering in zonnepanelen zijn voor de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) reden om bij uw college aan de bel te trekken.

Vragen

 1. Is uw college net als wij van mening dat de Provincie Zeeland, als groot aandeelhouder in een energiemaatschappij (DELTA), een verantwoordelijkheid draagt naar de klanten toe? Zo nee, waarom niet?
 2. In de bijlagen kunt u lezen dat naast het afbouwen van de salderingsregeling ook de nieuwe netto terugleververgoeding voor zonnestroom aanzienlijk naar beneden is bijgesteld (van 0,265 per kWh naar 0,09 per kWh excl. overheidsheffingen en B.T.W.). Daar komt nog bij dat we in bijlage 1 kunnen lezen: ,,Het doorberekenen van kosten voor negatieve stroomprijzen aan zonnepaneeleigenaren zal invloed hebben op de terugverdientijd van de zonnepanelen. Hoeveel invloed hangt af van hoe hoog die kosten worden en hoeveel stroom je aan het stroomnet terug levert”. Is uw college op de hoogte van deze recente ontwikkelingen die een flinke impact (kunnen) hebben op het terugverdienen van een investering in zonnepanelen?

  Aanvullende vraag:
  (2 b) Is uw college op de hoogte van het feit dat in geval van piekbelastingen (zie bijlage) de omvormer kan worden uitgeschakeld en als gevolg daarvan de levering van zonne-energie aan het stroomnet stopt en de terugleververgoeding dan uiteraard ook, wat wederom gevolgen heeft voor het terugverdienen van een investering in zonnepanelen en de “winstverwachting” op huurpanelen?

 3. Ziet uw college net als de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) hierin met name een risico ontstaan voor mensen die een huurcontract afsluiten en op termijn geld zouden kunnen gaan toeleggen? Zo ja, is uw college dan met ons van mening dat dit risico breder en nog transparanter onder de aandacht moet worden gebracht en dat uw college hiertoe stappen dient te zetten? Zo nee, graag uw uitgebreide motivatie waarom niet.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlages:

pdf Zijn zonnepanelen nog wel een goede investering (124 KB)

pdf Nieuwe netto terugleververgoeding voor zonnestroom (90 KB)

document 85% van de zonnepaneelbezitters onbekend met uitschakelen omvormer bij zonnig weer (163 KB)

ART. 44 Vragen (PVZ) m.b.t. Veiligheid Westerscheldetunnel Populair

markers/question.png Door In 2023 995 weergaves

ART. 44 Vragen (PVZ) m.b.t. Veiligheid Westerscheldetunnel
Afbeelding: Partij voor Zeeland

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                                                       

Oostburg, d.d. 30-08-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Veiligheid Westerscheldetunnel’ (+ bijlage).

Toelichting

Na de periode met beperkingen vanwege corona is de jaarlijks opgaande lijn met doortochten door de Westerscheldetunnel weer opgepikt. Nu het gebruik weer verder toeneemt, neemt logischerwijs ook het risico op calamiteiten toe. Om die reden legt de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) de hiernavolgende vragen aan uw college voor.

Vragen

 1. Graag vernemen wij van uw college onder welke voorwaarden de Westerscheldetunnel verzekerd is en zijn wij er benieuwd naar of er ook een verzekering tegen inkomstenderving is afgesloten, voor in het geval dat de tunnel onverhoopt vanwege een calamiteit gedurende een lange periode gestremd zou zijn.
 2. Verlichting in de tunnel draagt bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel.
  De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil graag weten waarom de Westerscheldetunnel zo spaarzaam verlicht is, terwijl tijdens bijzondere omstandigheden (stremmingen e.d.) blijkt dat de tunnel wel optimaal verlicht kan worden; is dat niet een misplaatste ‘Zeeuwse zuinigheid’ wat ten koste gaat van de veiligheid en het veiligheidsgevoel?
 3. Kan uw college achterhalen waarom de tunnelwanden in de Westerscheldetunnel, in tegenstelling tot veel andere tunnels, in een donkere kleur zijn uitgevoerd i.p.v. in een lichte (licht reflecterende) kleur? (Een lichte, beter reflecterende kleur, vergroot namelijk het rendement van de verlichting.)
 4. Acht uw college het net als wij verstandig, om de maatregelen die na o.a. de ramp in de Mont Blanctunnel zijn genomen (zie bijlage), in het licht van die toenemende verkeersstroom en de toename van elektrisch rijden in de Westerscheldetunnel, eens nader te bestuderen en uiteraard in samenspraak met de Rijksoverheid (o.a. vanwege de bekostiging) te bezien of en zo ja welke aanpassingen alhier een bijdrage zouden kunnen leveren aan een toename/verbetering van de veiligheid?
 5. Tot slot wil onze Fractie, n.a.v. de analyse van wat er allemaal is misgegaan ten tijde van de ramp in de Mont Blanctunnel en de jarenlange problematiek aangaande het in Nederland toegepaste C 2000 communicatiesysteem, weten of de communicatie bij een mogelijke ramp in de Westerscheldetunnel afdoende gewaarborgd is, eventueel met een back-up van telefoonverbinding of anders? Graag krijgen wij inzage in de protocollen dienaangaande.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlage:

document Bijlage Westerscheldetunnel vragen 30 augustus 2023 (4 KB)

Reageer op ART. 44 Vragen (PVZ) m.b.t. Veiligheid Westerscheldetunnel

Partij voor Zeeland vragen over plan 4 elektrische boten voor de Westerschelde Ferry Populair

markers/question.png Door In 2023 602 weergaves

Partij voor Zeeland vragen over plan 4 elektrische boten voor de Westerschelde Ferry
Afbeelding: Partij voor Zeeland

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 18-07-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van artikel Omroep Zeeland d.d. 13-07-2023: ,,Vier volledig elektrische boten moeten huidige Westerschelde Ferry vervangen” (zie bijlage).

Toelichting

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van het Fiets-voetveer (de Westerscheldeferry) tussen Vlissingen en Breskens en wil voorkomen dat er per abuis een “sterfhuisconstructie” wordt opgetuigd.

Vragen

 • Waarom heeft uw college ervoor gekozen om de transportcapaciteit van personen en fietsen jaarrond te verlagen, dit ondanks het feit dat er nu in de zomermaanden al regelmatig wachtrijen zijn (zie bijlage)?
 • Indien uw college bij de keuze blijft om in de toekomst deze veerverbinding met de inzet van vier schepen te gaan onderhouden, wil onze Statenfractie graag vernemen waar u het personeel vandaan gaat halen om deze schepen te bemannen!
 • (a) In het artikel wordt gedeputeerde van der Maas geciteerd: ,,Wat ik belangrijk vind is de betrouwbaarheid. Dus dat er weinig uitval is.” Beseft uw college dat met de keuze van de nieuwe type schepen die de verbinding moeten gaan onderhouden (draagvleugelboten en een catamaran) op voorhand al bekend is dat het percentage uitval gaat toenemen, omdat zowel draagvleugelboten als catamarans niet bij storm kunnen uitvaren? (b) Waarom heeft uw college, voor een bredere inzetbaarheid (ook bij storm dus), niet opnieuw gekozen voor de inzet van swath schepen? (N.B. Vroeger omvatte het pakket van eisen o.a. een gegarandeerde ‘kots vrije’ overtocht tot en met windkracht 7!)
 • Heeft uw college ook in overweging genomen om tweedehands elektrische schepen, of tweedehands schepen die geschikt zijn voor ombouw op elektrisch aan te schaffen? Zo nee, waarom niet?
 • Graag vernemen wij van uw college hoe het zit met de totale levensduur/inzetbaarheid van de door u voorgestelde opzet met vier schepen van de door u voorgestelde types, afgezet tegen een gelijkwaardige opzet met swath schepen (graag voorzien van een kosten-baten analyse)?
  Heeft uw college er rekening mee gehouden dat de overtocht aan boord van met name de draagvleugelboten zeer oncomfortabel is in vergelijking met de huidige swath schepen; bij geringe golfslag stuiter je namelijk al over het water?
 • Heeft uw college de aanschaf van een accu aan vaste wal ook ingecalculeerd om een snelle acculaadtijd van de schepen te kunnen garanderen?
 • Ook willen wij van uw college vernemen waarom u, gezien de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van accu’s momenteel (solid state accu e.d.), niet gekozen heeft voor schepen voorzien van brandstofcel(len) met waterstof als energiebron, dit ter voorkoming van een investering in “oude achterhaalde technologie”; daar komt nog bij dat Zeeland immers al vol inzet op waterstof voor industriële toepassingen, en het transport van elektrisch levert de komende jaren juist problemen op?
 • Tot slot willen wij van uw college weten of u de gemeenten Vlissingen en Sluis betrokken heeft bij het proces om te komen tot een toekomstbestendige veerverbinding, en zo ja, dan zijn wij er benieuwd naar, of deze beide gemeenten achter de door u voorgestelde keuze staan?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Reageer op Partij voor Zeeland vragen over plan 4 elektrische boten voor de Westerschelde Ferry

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland