Partij voor Zeeland

Homepage PvZ

Partij voor Zeeland Homepage

Statenvergadering 29 september 2023: Motie Traumahelikopter Nieuw

markers/motie.png Door In Nieuws 9 downloads

Downloaden (pdf, 84 KB)

Motie Traumahelikopter 29-09-2023.pdf

Motie Traumahelikopter

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 29 september 2023,

Constaterende dat:

 • Uit antwoord op vragen blijkt dat een aantal jaren geleden er door ‘de veldpartijen’ voor gekozen is om in acute medische complexe situaties als aanvullende hulp een beroep te doen op de Traumahelikopter vanuit Rotterdam omdat de protocollering voor de ambulancezorg binnen het Nederlandse systeem zogezegd niet goed vergelijkbaar is met die welke in Vlaanderen wordt gehanteerd. De Inzet van de Nederlandse traumahelikopter zou in dat opzicht nauwer en beter aan op de ambulancezorgverlening aansluiten dan de inzet van een MUG team vanuit Vlaanderen. Met de toevoeging dat dit beleid niet uitsluit dat bij bijzondere omstandigheden (b.v. niet beschikbaarheid Nederlandse traumahelikopter) alsnog een beroep kan worden gedaan op een MUG team uit België (zie bijlage);

Overwegende dat:

 • De traumahelikopter uit Brugge (MUG) al decennialang borg stond voor het redden van mensenlevens in met name West-Zeeuws-Vlaanderen;
 • Om die reden de gemeente Sluis ook een (weliswaar kleine) financiële bijdrage levert per inwoner aan de MUG uit Brugge;
 • Bij een levensbedreigende situatie iedere minuut telt;
 • Nederlandse traumahelikopters, waaronder die uit Rotterdam, voor een inzet in West-Zeeuws-Vlaanderen minimaal twee keer zo lang onderweg zijn dan de MUG uit Brugge;
 • Indien het slachtoffer meegenomen wordt met de helikopter naar Rotterdam, verwanten onnodig ver moeten reizen om hun dierbare te bezoeken, want het ziekenhuis in Brugge is een stuk dichterbij;
 • We in de collegebrief van de gemeente Sluis (19 september jl.) aangaande ‘Inzet traumateams Zeeuws-Vlaanderen’ lezen: ,,Het beleidsstandpunt vanuit het Ministerie van VWS ten aanzien van de keuze van Belgische of Nederlandse traumateams in de grensregio wordt vernieuwd en zal middels ambtelijke lijnen, binnen afzienbare tijd, de betrokken regio’s aangeboden worden."
 • Er door de gemeenteraad van Sluis op 21 september jl. een motie van gelijke strekking als deze is aangenomen (zie bijlage);
 • Indien voorliggende motie wordt aangenomen door Provinciale Staten van Zeeland, dit het signaal van de gemeente Sluis aan het Ministerie van VWS versterkt;

Draagt het College op:

Om onverwijld proactief contact op te nemen met het Ministerie van VWS om onder de aandacht te brengen dat bij een urgent medisch geval de beste en snelste hulp moet worden ingeschakeld, en geen afwachtende houding aan te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn (Fractievoorzitter)

Bijlages:

pdf Antwoord GS inzake Traumahelikopter d.d. 13 juni 2023 (126 KB)

pdf Traumahelikopter. Brief college Sluis (1.06 MB)

Reageer op Statenvergadering 29 september 2023: Motie Traumahelikopter

85% van de zonnepaneelbezitters onbekend met uitschakelen omvormer bij zonnig weer Nieuw

markers/nieuws.png Door In Nieuws 24 downloads

Downloaden (pdf, 163 KB)

85% zonnepaneelbezitters onbekend met uitschakelen omvormer bij zonnig weer.pdf

(BRON: radar.avrotros.nl)

Radar vroeg zonnepaneelbezitters of hun omvormer weleens uitschakelt. Ruim 14.000 mensen met zonnepanelen vulden de Testpanel-vragenlijst in. Daarvan geven bijna 2000 mensen aan dat hun omvormer weleens uitschakelt. Bij de helft (49%) gebeurt dit zelfs dagelijks. 85 procent geeft aan dat zij hiervan bij aanschaf van de panelen niet op de hoogte waren.

Geen teruglevering op de zonnigste momenten
Wanneer de zon het felst schijnt, wekken zonnepanelen veel elektriciteit op. Dit is het moment waarop je panelen het meest rendabel zijn, maar dit is ook het moment waarop het elektriciteitsnetwerk overbelast kan raken doordat er te veel stroom wordt geleverd. Hierdoor kunnen omvormers uitschakelen, waardoor je zonnepanelen geen stroom kunnen terugleveren.

Radar ondervroeg ruim 14.000 zonnepaneelbezitters. De grootste groep, ruim 10.000 mensen, is lid van het Radar Testpanel. Nog eens bijna 4.000 mensen hebben meegedaan via een oproep op onze website. Bij sommige vragen behandelen we de twee groepen apart: de panelleden zijn ‘toevallige’ zonnepaneelbezitters – zij zijn niet hierop geselecteerd. De mensen die via de open oproep hebben meegedaan, daarvan valt te verwachten dat zij vaker daadwerkelijk problemen met hun zonnepanelen ondervinden. Hoe vaak dit probleem voorkomt, is daarom niet af te leiden uit de antwoorden van deze ‘externe’ groep. Daarom bespreken we, waar dat relevant is, de cijfers van deze twee groepen zonnepaneelbezitters los van elkaar.
Van de ruim 10.000 panelleden met zonnepanelen geeft 8 procent aan dat het weleens voorkomt dat de omvormer van de zonnepanelen uitvalt. 33 procent weet niet of dit gebeurt. Dat het gebeurt en dat het onderwerp mensen bezighoudt, blijkt wel uit de tienduizenden keren dat onze oproep gedeeld is. Van de 4000 zonnepaneelbezitters die via deze open oproep de vragenlijst invulden, geeft bijna 1 op de 3 (31%) aan dat de omvormer weleens uitschakelt. Ook van deze groep weet een derde niet of dit gebeurt.

Reageer op 85% van de zonnepaneelbezitters onbekend met uitschakelen omvormer bij zonnig weer

Art. 44 vragen (PVZ) m.b.t. 'Terugverdienen investering in zonnepanelen' (+ bijlagen).

markers/question.png Door In 2023 44 downloads

Downloaden (pdf, 87 KB)

Art 44 vragenTerugverdienen investering in zonnepanelen.pdf

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 14-09-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van recente ontwikkelingen aangaande ‘terugverdienen investering in zonnepanelen’ (+ bijlagen).

Toelichting

Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat!

Hoe kun je mensen helpen om desondanks toch mee te kunnen investeren in onze energietransitie? Het huren van zonnepanelen was tot voor kort zo’n mogelijkheid.

Echter recente en minder recente ontwikkelingen aangaande het terugverdienen van de investering in zonnepanelen zijn voor de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) reden om bij uw college aan de bel te trekken.

Vragen

 1. Is uw college net als wij van mening dat de Provincie Zeeland, als groot aandeelhouder in een energiemaatschappij (DELTA), een verantwoordelijkheid draagt naar de klanten toe? Zo nee, waarom niet?
 2. In de bijlagen kunt u lezen dat naast het afbouwen van de salderingsregeling ook de nieuwe netto terugleververgoeding voor zonnestroom aanzienlijk naar beneden is bijgesteld (van 0,265 per kWh naar 0,09 per kWh excl. overheidsheffingen en B.T.W.). Daar komt nog bij dat we in bijlage 1 kunnen lezen: ,,Het doorberekenen van kosten voor negatieve stroomprijzen aan zonnepaneeleigenaren zal invloed hebben op de terugverdientijd van de zonnepanelen. Hoeveel invloed hangt af van hoe hoog die kosten worden en hoeveel stroom je aan het stroomnet terug levert”. Is uw college op de hoogte van deze recente ontwikkelingen die een flinke impact (kunnen) hebben op het terugverdienen van een investering in zonnepanelen?

  Aanvullende vraag:
  (2 b) Is uw college op de hoogte van het feit dat in geval van piekbelastingen (zie bijlage) de omvormer kan worden uitgeschakeld en als gevolg daarvan de levering van zonne-energie aan het stroomnet stopt en de terugleververgoeding dan uiteraard ook, wat wederom gevolgen heeft voor het terugverdienen van een investering in zonnepanelen en de “winstverwachting” op huurpanelen?

 3. Ziet uw college net als de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) hierin met name een risico ontstaan voor mensen die een huurcontract afsluiten en op termijn geld zouden kunnen gaan toeleggen? Zo ja, is uw college dan met ons van mening dat dit risico breder en nog transparanter onder de aandacht moet worden gebracht en dat uw college hiertoe stappen dient te zetten? Zo nee, graag uw uitgebreide motivatie waarom niet.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlages:

pdf Zijn zonnepanelen nog wel een goede investering (124 KB)

pdf Nieuwe netto terugleververgoeding voor zonnestroom (90 KB)

document 85% van de zonnepaneelbezitters onbekend met uitschakelen omvormer bij zonnig weer (163 KB)

ART. 44 Vragen (PVZ) m.b.t. Veiligheid Westerscheldetunnel Populair

markers/question.png Door In 2023 284 downloads

Downloaden (pdf, 86 KB)

Vragen PVZ Veiligheid Westerscheldetunnel.pdf

ART. 44 Vragen (PVZ) m.b.t. Veiligheid Westerscheldetunnel
Afbeelding: Partij voor Zeeland

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                                                       

Oostburg, d.d. 30-08-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Veiligheid Westerscheldetunnel’ (+ bijlage).

Toelichting

Na de periode met beperkingen vanwege corona is de jaarlijks opgaande lijn met doortochten door de Westerscheldetunnel weer opgepikt. Nu het gebruik weer verder toeneemt, neemt logischerwijs ook het risico op calamiteiten toe. Om die reden legt de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) de hiernavolgende vragen aan uw college voor.

Vragen

 1. Graag vernemen wij van uw college onder welke voorwaarden de Westerscheldetunnel verzekerd is en zijn wij er benieuwd naar of er ook een verzekering tegen inkomstenderving is afgesloten, voor in het geval dat de tunnel onverhoopt vanwege een calamiteit gedurende een lange periode gestremd zou zijn.
 2. Verlichting in de tunnel draagt bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel.
  De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil graag weten waarom de Westerscheldetunnel zo spaarzaam verlicht is, terwijl tijdens bijzondere omstandigheden (stremmingen e.d.) blijkt dat de tunnel wel optimaal verlicht kan worden; is dat niet een misplaatste ‘Zeeuwse zuinigheid’ wat ten koste gaat van de veiligheid en het veiligheidsgevoel?
 3. Kan uw college achterhalen waarom de tunnelwanden in de Westerscheldetunnel, in tegenstelling tot veel andere tunnels, in een donkere kleur zijn uitgevoerd i.p.v. in een lichte (licht reflecterende) kleur? (Een lichte, beter reflecterende kleur, vergroot namelijk het rendement van de verlichting.)
 4. Acht uw college het net als wij verstandig, om de maatregelen die na o.a. de ramp in de Mont Blanctunnel zijn genomen (zie bijlage), in het licht van die toenemende verkeersstroom en de toename van elektrisch rijden in de Westerscheldetunnel, eens nader te bestuderen en uiteraard in samenspraak met de Rijksoverheid (o.a. vanwege de bekostiging) te bezien of en zo ja welke aanpassingen alhier een bijdrage zouden kunnen leveren aan een toename/verbetering van de veiligheid?
 5. Tot slot wil onze Fractie, n.a.v. de analyse van wat er allemaal is misgegaan ten tijde van de ramp in de Mont Blanctunnel en de jarenlange problematiek aangaande het in Nederland toegepaste C 2000 communicatiesysteem, weten of de communicatie bij een mogelijke ramp in de Westerscheldetunnel afdoende gewaarborgd is, eventueel met een back-up van telefoonverbinding of anders? Graag krijgen wij inzage in de protocollen dienaangaande.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlage:

document Bijlage Westerscheldetunnel vragen 30 augustus 2023 (4 KB)

Reageer op ART. 44 Vragen (PVZ) m.b.t. Veiligheid Westerscheldetunnel

Partij voor Zeeland vragen over plan 4 elektrische boten voor de Westerschelde Ferry Populair

markers/question.png Door In 2023 102 downloads

Downloaden (pdf, 91 KB)

Art. 44 vragen Westerscheldeferry.pdf

Partij voor Zeeland vragen over plan 4 elektrische boten voor de Westerschelde Ferry
Afbeelding: Partij voor Zeeland

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 18-07-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van artikel Omroep Zeeland d.d. 13-07-2023: ,,Vier volledig elektrische boten moeten huidige Westerschelde Ferry vervangen” (zie bijlage).

Toelichting

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van het Fiets-voetveer (de Westerscheldeferry) tussen Vlissingen en Breskens en wil voorkomen dat er per abuis een “sterfhuisconstructie” wordt opgetuigd.

Vragen

 • Waarom heeft uw college ervoor gekozen om de transportcapaciteit van personen en fietsen jaarrond te verlagen, dit ondanks het feit dat er nu in de zomermaanden al regelmatig wachtrijen zijn (zie bijlage)?
 • Indien uw college bij de keuze blijft om in de toekomst deze veerverbinding met de inzet van vier schepen te gaan onderhouden, wil onze Statenfractie graag vernemen waar u het personeel vandaan gaat halen om deze schepen te bemannen!
 • (a) In het artikel wordt gedeputeerde van der Maas geciteerd: ,,Wat ik belangrijk vind is de betrouwbaarheid. Dus dat er weinig uitval is.” Beseft uw college dat met de keuze van de nieuwe type schepen die de verbinding moeten gaan onderhouden (draagvleugelboten en een catamaran) op voorhand al bekend is dat het percentage uitval gaat toenemen, omdat zowel draagvleugelboten als catamarans niet bij storm kunnen uitvaren? (b) Waarom heeft uw college, voor een bredere inzetbaarheid (ook bij storm dus), niet opnieuw gekozen voor de inzet van swath schepen? (N.B. Vroeger omvatte het pakket van eisen o.a. een gegarandeerde ‘kots vrije’ overtocht tot en met windkracht 7!)
 • Heeft uw college ook in overweging genomen om tweedehands elektrische schepen, of tweedehands schepen die geschikt zijn voor ombouw op elektrisch aan te schaffen? Zo nee, waarom niet?
 • Graag vernemen wij van uw college hoe het zit met de totale levensduur/inzetbaarheid van de door u voorgestelde opzet met vier schepen van de door u voorgestelde types, afgezet tegen een gelijkwaardige opzet met swath schepen (graag voorzien van een kosten-baten analyse)?
  Heeft uw college er rekening mee gehouden dat de overtocht aan boord van met name de draagvleugelboten zeer oncomfortabel is in vergelijking met de huidige swath schepen; bij geringe golfslag stuiter je namelijk al over het water?
 • Heeft uw college de aanschaf van een accu aan vaste wal ook ingecalculeerd om een snelle acculaadtijd van de schepen te kunnen garanderen?
 • Ook willen wij van uw college vernemen waarom u, gezien de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van accu’s momenteel (solid state accu e.d.), niet gekozen heeft voor schepen voorzien van brandstofcel(len) met waterstof als energiebron, dit ter voorkoming van een investering in “oude achterhaalde technologie”; daar komt nog bij dat Zeeland immers al vol inzet op waterstof voor industriële toepassingen, en het transport van elektrisch levert de komende jaren juist problemen op?
 • Tot slot willen wij van uw college weten of u de gemeenten Vlissingen en Sluis betrokken heeft bij het proces om te komen tot een toekomstbestendige veerverbinding, en zo ja, dan zijn wij er benieuwd naar, of deze beide gemeenten achter de door u voorgestelde keuze staan?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Reageer op Partij voor Zeeland vragen over plan 4 elektrische boten voor de Westerschelde Ferry

Koehandel om extra zetel: zo gaan de Eerste Kamerverkiezingen Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 182 downloads

bron: NOS

"Ik dacht: in wat voor aparte wereld ben ik nu beland? Deze manier van onderhandelen is totaal niet transparant", zegt Marc Oudenhoven, die sinds maart Statenlid is in Noord-Brabant. De fractievoorzitter van Lokaal Brabant verbaast zich over de koehandel voor de Eerste Kamerverkiezingen, die vandaag plaatsvinden. Drie landelijke partijen klopten al bij hem aan voor zijn stem. Ze hopen hun kans op een restzetel te vergroten.

Alle 572 nieuwe Statenleden mogen hun stem uitbrengen. Ze kiezen dan in hun eigen provinciehuizen de 75 leden van de nieuwe Eerste Kamer. Van het overgrote deel van die zetels is al duidelijk naar welke partij ze gaan, maar van acht restzetels is het dat allerminst. Partijen proberen de verdeling van die zetels nog te beïnvloeden.

Partij voor Zeeland stelt samen met PVDA Groen Links vragen over Openbaar vervoersverbindingen Renesse Populair

markers/question.png Door In Nieuws 174 downloads

Downloaden (pdf, 159 KB)

2023-04-20-Openbaar vervoersverbinding Renesse .pdf

Statenvragen openbaar vervoersverbinding Renesse


Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het college van Gedeputeerde Staten Ralph van Hertum van PvdA-GroenLinks en Bertie Steur van PvZ

Toelichting:

Deze week pakte de bezorgde dorpsraad van Renesse de handschoen op voor behoud van een goede openbaar vervoerverbinding. De dorpsraad vreest namelijk dat vanaf 2025 de bereikbaarheid van Renesse door de nieuwe openbaarvervoerplannen zal verslechteren. Als PvdA/GL-fractie vinden we bereikbaarheid en leefbaarheid van onze Zeeuwse kernen belangrijk. Is Gedeputeerde Staten bereid om de inwoners van Renesse gerust te stellen, dat Renesse een volwaardige openbaar vervoersverbinding behoudt?

In de PZC1 van 14 april lezen we dat de dorpsraad zich zorgen maakt dat Renesse wordt aangemerkt als een ‘Overige-Onverplichte buslijn’. Dorpsraad-lid Romme Boerkoel verwoordt het zo: “Renesse is het centraal gelegen dorp op de punt van Schouwen. Op het huidige busstation is een grote gratis parkeergelegenheid waar reizigers parkeren, mochten zij met het OV willen doorreizen.”

Nobelprijswinnaars en klimaatonderzoekers protesteren tegen sluiting Duitse kerncentrales Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 131 downloads

Downloaden (png, 39 KB)

logopvz-175.png

Bron: AD

Nobelprijswinnaars en vooraanstaande wetenschappers uit de hele wereld hebben een dringend beroep gedaan op de Duitse bondskanselier Olaf Scholz om de geplande sluiting van de drie resterende Duitse kerncentrales tegen te houden. Het is de vraag of de brief en een protest zaterdagmiddag in Berlijn nog iets aan het besluit kunnen veranderen.

Lees het volledige artikel op de website van het AD:

https://www.ad.nl/economie/nobelprijswinnaars-en-klimaatonderzoekers-protesteren-tegen-sluiting-duitse-kerncentrales~a1991a0c/

Motie 28-2023 maart Geen gebruik voorkeursrecht agrarische gronden Populair

markers/motie.png Door In 2023 151 downloads

Downloaden (pdf, 95 KB)

Motie 28-2023 maart Geen gebruik voorkeursrecht agrarische gronden.pdf

Vergadering 28 maart: Motie Geen gebruik voorkeursrecht agrarische gronden Populair

markers/video.png Door In Statenvergaderingen 2023 248 downloads

Downloaden (mp4, 59.75 MB)

2023-04-01 10-46-48.mp4

 

MOTIE Mantelzorgvriendelijke Werkgever Statenvergadering 29 maart 2023 Populair

markers/motie.png Door In Nieuws 113 downloads

Downloaden (png, 39 KB)

logopvz-175.png

MOTIE Mantelzorgvriendelijke Werkgever (+bijlage).

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op dinsdag 28 maart 2023,

Constaterende dat:

De Rijksoverheid streeft naar een burgermaatschappij waar zelfredzaamheid voorop staat;

Daarom zorg voor hulpbehoevenden en ouderenzorg zoveel mogelijk door mantelzorgers (kinderen, buren of anderen) dient te worden uitgevoerd;

Het de bedoeling is dat hulpbehoevenden, pas als dit niets oplevert of de zorgbehoefte dusdanig hoog is opgelopen, een beroep kunnen doen op overheidsregelingen;
Er o.a. door vergrijzing steeds meer mantelzorgers bijkomen;
Mantelzorgers steeds langer en ook zwaarder belast worden;

MOTIE Verwilderde katten Statenvergadering 28 maart 2023

markers/motie.png Door In Nieuws 1 download

MOTIE Verwilderde katten* 

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op dinsdag 28 maart 2023,

Constaterende dat:

Verwilderde katten een ernstige bedreiging vormen voor de biodiversiteit;
Sterilisatie en het weer vrijlaten (uitsterfbeleid) de moord- en vraatzucht van deze dieren niet zal beïnvloeden en dus geen bijdrage levert aan een oplossing voor de korte termijn;
De vele miljoenen dierlijke slachtoffers (vogels en zoogdieren) ook onze bescherming verdienen;

Overwegende dat:

In het belang van behoud van de biodiversiteit er op korte termijn naar een oplossing moet worden gezocht die voor een meerderheid aanvaardbaar zal zijn;

Draagt het college op:

In samenspraak met alle betrokken partijen, gezien de urgentie binnen een termijn van 6 maanden, met een voorstel te komen om deze problematiek in het belang van behoud van de biodiversiteit, aan te kunnen pakken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Statenfractie 

PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn

Toelichting: Het is moeilijk te zeggen hoeveel zwerfkatten er precies zijn in Nederland. Jaarlijks is er sprake van tussen de 136.000 tot 1.2 miljoen zwerfkatten. Bekend is dat er jaarlijks meer dan 100.000 afstands- en zwerfdieren in het asiel terecht komen en dat het aantal zwerfkatten blijft groeien (Bron: internet).

1* Kattenkwaad WUR (zie bijlage).

2* En nou is het afgelopen met katten. / De Avondshow met Arjen Lubach (zie link).

 

MOTIE Openbreken Tractaat 1839 (Scheidingsverdrag) Statenvergadering 28 maart 2023.

markers/motie.png Door In Nieuws

MOTIE Openbreken Tractaat 1839 (Scheidingsverdrag).

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op dinsdag 28 maart 2023,

Toelichting

Betreft Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden, Londen, 19-04-1839

 

Constaterende dat:

Op grond van genoemd tractaat, Nederland verplicht is om o.a. medewerking te verlenen aan een door België aangevraagde ‘verdieping van de Westerschelde’ m.b.t. de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen;
Een mogelijke aanvraag voor een verdere verdieping van de Westerschelde door België, tot gevolg heeft dat er wederom “natuurcompensatie” zal moeten plaatsvinden;
Ervaring leert dat “natuurcompensatie” meestal ook ‘ontpolderen’ in Zeeland betekent;
Provinciale Staten van Zeeland zich heeft uitgesproken tegen verdere verdiepingen;
De meest recent aangelegde dokken in Antwerpen schepen met een grotere diepgang kunnen ontvangen dan de huidige diepgang van de Westerschelde toelaat!;


Overwegende dat:

“Openbreken” van het Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden, Londen, 19-04-1839, naar de mening van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een poging waard is, om uit deze impasse te komen;

Draagt het college op:
Alles in het werk te stellen om het “openbreken” van het Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden, Londen, 19-04-1839, te bewerkstelligen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)

François Babijn H.G.A. (Bertie) Steur

Art. 44 vragen (PVZ) m.b.t. Zorgen over sluiten regionale spoedeisende hulp Populair

markers/question.png Door In 2023 213 downloads

Downloaden (pdf, 84 KB)

Art. 44 vragen (PVZ) m.b.t. Zorgen over sluiten regionale spoedeisende hulp.pdf

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 22-03-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van artikel PZC d.d. 21-03-2023: ,,Zorgen over sluiten regionale spoedeisende hulp: ‘Toegankelijkheid acute zorg onder druk’” (zie bijlage).

Toelichting

Eén van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is dat de aanrijtijden hulpdiensten (brandweer, ambulance, bereikbaarheid HAP/SEH spoedeisende hulp) niet (verder) mogen worden opgerekt, want in geval van nood telt iedere seconde!

Vragen

Is uw college bereid om in samenspraak met alle betrokken organisaties een bemiddelende rol op te pakken in deze, ter voorkoming dat de veiligheid van onze inwoners en onze gasten in het geding kan komen als deze plannen door zouden gaan?
Ziet uw college, net als wij, in deze plannen ook een aantasting van onze leefbaarheid en economie in Zeeland, omdat met de invoering van dit voorgestelde nieuwe beleid het vestigingsklimaat in onze provincie kan/zal verslechteren?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Antwoorden:
pdf Antwoorden Zorgen sluiten spoedeisende hulp maart 2023 (106 KB)

Cartoon Verkiezingen 2023

markers/nieuws.png Door In Nieuws 13 downloads

pvz bbb

Plan van Rijk voor voorkeursrecht op boerengrond alarmeert LTO en juristen: Populair

markers/nieuws.png Door In 2023 204 downloads

Behorend bij Motie Partij voor Zeeland 10 maart 2023

Bertie Steur (Partij voor Zeeland) na vier jaar provinciale politiek: ‘Er is weinig échte discussie in de Statenzaal’

markers/nieuws.png Door In Nieuws 1 download

"Ik ben zelf ook boer, maar we zijn met meer mensen in Zeeland"

Bertie Steur Partij voor Zeeland

Het is geen geheim dat BBB haar graag had ingelijfd. Ze heeft het wel overwogen, maar: ,,Ik moet nog zien wat BBB gaat doen. Hun focus ligt heel sterk op de boeren. Maar landbouw is maar een heel klein onderdeel van wat in de provincie aan de orde komt. Ik ben zelf ook boer, maar we zijn met méér mensen in Zeeland. Je moet de politiek niet in gaan om één ding voor elkaar te krijgen. Bovendien, uiteindelijk is veel regelgeving landelijk. De provincie heeft een uitvoerende taak; die kan niet heel veel aan de knoppen draaien. En wat voor standpunten BBB heeft over andere zaken dan landbouw, daar ben ik nog niet achter. Ik heb nog geen Zeeuws verkiezingsprogramma kunnen vinden.”

MOTIE Onderzoek mogelijkheden oprichting internationale school in Zeeuws-Vlaanderen Populair

markers/motie.png Door In 2023 298 downloads

Downloaden (pdf, 105 KB)

MOTIE Onderzoek mogelijkheden oprichting internationale school in Zeeuws-Vlaanderen.pdf

MOTIE Onderzoek mogelijkheden permanente bewoning van vakantie - recreatieparken Populair

markers/motie.png Door In 2023 212 downloads

Downloaden (pdf, 118 KB)

MOTIE Onderzoek mogelijkheden permanente bewoning van vakantie - recreatieparken.pdf

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland